548/1974

Annettu Helsingissä 3. päivänä heinäkuuta 1974

Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 7 päivänä marraskuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkeasetuksen (667/ 69) 10, 13 ja 23 § sekä lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa asetuksessa (516/71), uusi 2 momentti ja asetukseen uusi 6 a ja 6 b § seuraavasti:

6a§

Ratkaistaessa maatalousyrittäjän oikeutta sukupolvenvaihdoseläkkeeseen katsotäan viljelmän luovutuksen tapahtuneen sinä ajankohtana jona luovutuskirja on allekirjoitettu.

Viljelmää pidetään maatalousyrittäjien eläkelain 6 b §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin jatkamiskelpoisena, jos viljelmän pelto- ja metsäpinta-ala, viljelystapa, hyvät luontaiset tuotantoedellytykset, luovutuksensaajan maatalousyritystoiminnan tuntemus ja muut näihin verrattavat seikat huomioon ottaen on ilmeistä, että luovutuksensaaja perheineen voi saada viljelmältä toimeentulonsa tai, milloin viljelmä sijaitsee kehitysalueiden talouden edistämisestä vuosina 1970-1975 annetussa laissa (876/ 69) tarkoitetulla kehitysalueella, pääasiallisen toimeentulonsa.

Viljelmää ei kuitenkaan pidetä jatkamiskelpoisena, jos viljelmän tilusten epäedullinen sijainti tai sen muut heikot luontaiset tuotantoedellytykset, viljelmän asuinrakennuksen tai tuotantosuunnan vaatimien talousrakennusten heikko kunto tai muut vastaavat seikat huomioon ottaen on ilmeistä, ettei luovutuksensaaja perheineen voi saada viljelmältä toimeentuloa tai, milloin on kysymys kehitysalueella sijaitsevasta viljelmästä, pääasiallista toimeentuloa.

Maatilahallituksen tulee vuosittain helmikuun loppuun mennessä antaa valtioneuvostolle selvitys siitä, millaisia tiloja ja millä perusteella edellisenä kalenterivuotena on pidetty tässä pykälässä tarkoitettuina jatkamiskelpoisina tiloina.

10§

Eläkehakemus, lukuun ottamatta sukupolvenvaihdoseläkettä koskevaa hakemusta, katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jolloin se on annettu tai postitse saapunut maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tai jollekin yrittäjien eläkelaissa, työntekijäin eläkelaissa tai lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa tarkoitetulle eläkelaitokselle tahi eläketurvakeskukselle taikka eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen sitä varten valtuuttamalle asiamiehelle.

Sukupolvenvaihdoseläkettä koskeva hakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jolloin se on annettu tai postitse saapunut sen maatalouspiirin maataloustoimistoon tai sille kunnalliselle maatalouslautakunnalle, jonka toimialueella luovutettava viljelmä sijaitsee. Eläkehakemus voidaan edellä mainituin vaikutuksin jättää myös maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tai sen valtuuttamalle asiamiehelle.

Maatalouslautakunnan sekä eläkelaitoksen ja sen asiamiehen on toimitettava hakemus viipymättä asianomaiselle maataloustoimistolle. Maataloustoimiston on toimitettava hakemus maatilahallitukselle ja samalla annettava lausuntonsa sukupolvenvaihdoseläkkeen saamisen edellytysten olemassaolosta.

Jollei hakija kehotuksen saatuaan eläkelaitoksen määräämässä kohtuullisessa ajassa toimita sille hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavaa lisäselvitystä tai jos hakemuksen käsittely on 9 §:n 2 momentin mukaisesti määrätty raukeamaan, katsotaan hakemus kuitenkin tehdyksi vasta silloin, kun eläkelaitokselle on saapunut hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava selvitys. Sama on voimassa sukupolvenvaihdoseläkettä koskevasta hakemuksesta myös siinä tapauksessa ettei hakija toimita maataloustoimiston tai maatilahallituksen edellä tarkoitetulla tavalla pyytämää lisäselvitystä.

11§

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, maatalousyrittäjien eläkelaitos ratkaisee eläkehakemuksen sekä maksaa eläkkeen ja huolehtii muista eläkkeeseen liittyvistä eläkelaitoksen tehtävistä, kun kysymyksessä on sukupolvenvaihdoseläkettä koskeva eläkehakemus taikka kun sukupolvenvaihdoseläkkeen tai luopumiseläkelaissa (16/74) tarkoitetun luopumiseläkkeen saaja hakee työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain tai yrittäjien eläkelain mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä.

13§

Vakuutusmaksuja ei peritä siitä eläkkeen osasta, joka on maksettava sairausvakuutusrahastolle, eikä sukupolvenvaihdoseläkkeen lisäosasta. Muusta osasta eläkettä voidaan periä vakuutusmaksuja ilman eläkkeensaajan suostumusta enintään kolmannes kulloinkin maksettavan eläkkeen määrästä. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske kertasuorituksena maksettavaa eläkettä.

Vakuutusmaksujen perinnästä johtuvan eläkkeen vähennyksen katsotaan,kulloinkin koskevan vanhinta perimiskelpoista ja vielä maksamatta olevaa vakuutusmaksua.

23§

Tässä asetuksessa tarkoitettujen lomakkeiden kaavat vahvistaa eläketurvakeskus, kuitenkin siten, että sukupolvenvaihdoseläkkeen hakemisessa käytettävän lomakkeen kaavan vahvistaa maatalousyrittäjien eläkelaitos.

Jos 17 §;n 2 momentissa ja 20 §:ssä mainittu maksupäivä on pyhäpäivä tahi arkilauantai, saa maksun suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1974 lukien.

Helsingissä 3. päivänä heinäkuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pentti Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.