503/1974

Annettu Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1974.

Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/40) 62 §, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1959 ja 5 päivänä joulukuuta 1969 annetuissa laeissa (520/59 ja 742/69), sekä lain 63 § seuraavasti:

62 §.

Jos verovelvollisen veronmaksukyky on oman tai läheisen henkilön sairauden tai tapaturman tahi muun sellaisen syyn tähden olennaisesti vähentynyt taikka jos veron periminen olisi muusta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuutonta, voi valtiovarainministeriö hakemuksesta myöntää osittaisen tai täydellisen vapautuksen perintö- tai lahjaverosta.

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistettavaksi pyydetyn veron määrä on enintään 20 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tärkeitä asiaryhmiä koskevat hakemukset silloinkin, kun poistettavaksi pyydetyn veron määrä on 20 000 markkaa tai sitä pienempi.

Jos perintö- tai lahjaveron suorittaminen määräajassa käy verovelvolliselle vaikeaksi, voi verohallitus hakemuksesta myöntää veron suorittamisen lykkäystä. Valtiovarainministeriö voi oikeuttaa veronkantoviranomaisen myöntämään lykkäystä ministeriön määräämissä rajoissa. Maksamatta olevalle veromäärälle on suoritettava ministeriön määräämä korko, luettuna siitä päivästä, jona vero 53 §:n mukaan olisi ollut maksettava.

Valtiovarainministeriön ja verohallituksen 1, 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista päätöksistä on lähetettävä jäljennökset asianomaiselle lääninhallitukselle. Jos veron suorittamisessa on myönnetty lykkäystä, on se maksettava määrätyin erin verotoimiston asianomaiselle postisiirtotulotilille.

Siinä kertomuksessa, jonka hallitus valtiopäiväjärjestyksen 29 §:n mukaan antaa eduskunnalle, on lueteltava 1 momentin mukaan myönnetyt vapautukset, sikäli kuin ne saman verovelvollisen osalta ovat 20 000 markkaa suuremmat.

63 §.

Jos pesänosuuden tai lahjan arvo on verovelvollisuuden alkamisen jälkeen olennaisesti vähentynyt, voi valtiovarainministeriö, milloin on erityistä syytä, hakemuksesta määrätä, että maksetusta verosta kohtuulliseksi katsottu osa on suoritettava verovelvolliselle takaisin, taikka vastaavasti vähentää maksamatta olevaa veron määrää.

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, milloin palautettavaksi tai vähennettäväksi pyydetyn veron määrä on enintään 20 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tärkeitä asiaryhmiä koskevat hakemukset silloinkin, kun palautettavaksi tai vähennettäväksi pyydetyn veron määrä on 20 000 markkaa tai sitä pienempi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1974.

Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1974.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Valtiovarainministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.