402/1974

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974

Laki puolustusvoimista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Puolustusvoimat on hallinnollisesti ja sotilaallisesti järjestetty niin kuin tässä laissa säädetään.

Asevelvollisuuden suorittamisesta puolustusvoimissa on säädetty asevelvollisuuslaissa.

Puolustusvoimien tehtävänä on:

1) huolehtia valtakunnan maa- ja vesialueensekä ilmatilan valvonnasta yhteistoiminnassamuiden valvontaviranomaisten kanssa;

2) turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus tarvittaessa voimakeinoja käyttäen;

3) puolustaa valtakuntaa ja sen oikeusjärjestystä sekä kansan elinmahdollisuuksia ja perusoikeuksia;

4) huolehtia valtakunnan sotilaallisen puolustusvalmiuden ylläpidosta ja kehittämisestä

5) antaa sotilaskoulutusta sekä osaltaanedistää puolustustahtoa ja kansalaisten ruumiillista kuntoa kohottavaa toimintaa;

6) antaa tarvittaessa virka-apua yleisen järjestyksen ja turvallisuuden voimassa pitämiseenniin kuin siitä erikseen on säädetty;

7) myötävaikuttaa Yhdistyneiden Kansakuntien käyttöön asetettavan valvontajoukon järjestelytoimiin; sekä

8) suorittaa muut sille laissa määrätyt tehtävät.

Hallinnollisesti puolustusvoimat on puolustusministeriön alainen.

Puolustusvoimien ylimmästä päällikkyydestäon säädetty hallitusmuodossa.

Puolustusvoimat käsittää:

1) puolustusvoimain komentajan;

2) pääesikunnan;

3) maa-, meri- ja ilmavoimat; sekä

4) sotilaslaitoksia ja varikoita.

Maa-, meri- ja ilmavoimissa voi olla yhtymiä,joukko-osastoja ja yksiköitä.

Puolustusvoimien yksityiskohtaisen kokoonpanon määrää rauhan aikana puolustusministeriö.

Sotilasopetuslaitoksista on voimassa, mitäniistä on erikseen säädetty.

Maan jakamisesta puolustusvoimien tehtäviävarten sotilaslääneihin ja sotilaspiireihin onsäädetty erikseen asetuksella.

Puolustusvoimien välitön johto ja valvontakuuluu puolustusvoimain komentajalle.

Puolustusvoimien johtoesikuntana ja ylempänä hallintoviranomaisena on pääesikunta.

Puolustusvoimien alue- ja paikallishallinnostasäädetään asetuksella.

Puolustusvoimien viroista ja toimista onsäädetty erikseen.

Puolustusvoimien upseerit nimittää virkaantasavallan presidentti valtioneuvostossa tai sotilaallisten nimitysasiain esittelyssä.

Sotilaalliset nimitysasiat esittelee tasavallanpresidentille puolustusvoimain komentaja, jokamyös varmentaa presidentin tekemät päätökset.

Mitä 2 momentissa on säädetty sotilaallistennimitysasiain esittelystä ja niitä koskevien päätösten varmentamisesta, sovelletaan myös sotilaskäskyasioihin.

Sotilasarvoista ja niihin ylentämisestä säädetään erikseen asetuksella.

10§

Puolustusvoimien varustamisesta ja ylläpitämisestä sekä sen eri osien sijoituspaikkakunnistamäärätään hallintotoimin. Mainittuja asioitakoskevaan päätökseen ei saa hakea muutostavalittamalla.

Sikäli kuin sotilaalliset näkökohdat sallivat,joukko-osastot on sijoitettava paikkakunnille,joissa väestöllä on sama kieli kuin joukkoosaston asevelvollisten äidinkieli tai joissaväestö on kaksikielinen.

11§

Mitä muussa laissa tai asetuksessa on säädetty puolustuslaitoksesta, koskee vastaavastipuolustusvoimia.

12§

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

13§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1974. Sillä kumotaan 15 päivänä syyskuuta 1950 annetun asevelvollisuuslain (452/50) 52 §:n 2 momentti.

Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Puolustusministeri
Kristian Gestrin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.