379/1974

Annettu Helsingissä 24. päivänä toukokuuta 1974

Laki öljysuojarahastosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen torjumisesta 22 päivänä syyskuuta 1972 annetussa laissa (668/72) ja maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 24 päivänä toukokuuta 1974 annetussa laissa (378/74) tarkoitettujen öljyvahinkojen ja niiden torjuntakustannusten korvaamista varten perustetaan valtion tulo- ja menoarvion ulkopuolella oleva öljysuojarahasto. Rahasto on kauppa- ja teollisuusministeriön hoidossa. Rahastosta maksettavista korvauksista päättää valtioneuvosto. Valtioneuvosto voi kuitenkin määräämissään rajoissa siirtää korvauksesta päättämisen jäljempänä mainitulle öljyvahinkolautakunnalle.

Öljysuojarahastoon peritään maahan tuodusta öljystä öljysuojamaksua sataviisikymmentä markkaa jokaiselta täydeltä tuhannelta tonnilta. Öljyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä raakaöljyä ja siitä saatuja öljytuotteita.

Öljysuojamaksu on sen maksettava, joka ensiksi ilmoittaa öljyn tulliselvitettäväksi.

Öljysuojamaksun perii tullilaitos, ja siihen on soveltuvin kohdin voimassa, mitä tullista on säädetty.

Öljysuojamaksun periminen lopetetaan sitä seuraavan kalenterikuukauden lopussa, jona öljysuojarahaston pääoma on noussut kymmeneen miljoonaan markkaan. Periminen aloitetaan uudelleen sitä seuraavan kalenterikuukauden päätyttyä, jona rahaston pääoma on pienentynyt alle viiden miljoonan markan.

Mikäli öljysuojarahaston varat eivät riitä rahastosta maksettavien korvausten suorittamiseen, voidaan tarvittavat varat tulo- ja menoarviossa siirtää öljysuojarahaston käyttöön. Kun rahastoon on kertynyt riittävästi varoja, suoritetaan valtiolta saadut varat takaisin valtiovarastoon.

Öljysuojarahastosta voidaan myöntää korvauksia öljyvahingosta kärsimään joutuneille ja öljyvahingon torjuntatoimenpiteisiin osallistuneille niistä aiheutuneista kustannuksista. Rahastosta voidaan myös korvata torjuntakaluston hankinnasta ja torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneet kustannukset samoin kuin maksaa aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 17 §:n 2 momentin sekä maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5 §:n 4 momentin, 7 §:n 3 momentin ja 8 §:n 3 momentin nojalla suoritettava korvaus.

Öljysuojarahaston varoista voidaan niin ikään korvata ne kustannukset, jotka aiheutuvat tai ovat aiheutuneet luonnon ja ympäristön saattamisesta ennen öljyvahingon tapahtumista vallinneeseen tilaan.

Korvaushakemuksia käsiteltäessä on otetava huomioon se välitön haitta tai vahinko, joka hakijalle on aiheutunut,sekä luonnon- ja ympäristönsuojelu-, ulkoilu- ja muut sellaiset näkökohdat siinä määrin kuin se asutuksen läheisyyden, alueen tosiasiallisen käytön tai erityisen muun syyn perusteella katsotaan aiheelliseksi. Samoin on otettava huomioon ylimääräiset kustannukset, joita öljyvahinkojen torjuntaan osallistuneille on torjuntatoimenpiteistä koitunut.

Öljysuojarahastosta korvausta saaneen oikeus saada korvausta siltä, joka on vahingosta vastuussa, siirtyy valtiolle siltä osin kuin korvausta on maksettu.

Mitä 1 momentin nojalla saadaan valtiolle perityksi, on palautettava öljysuojarahastoon, muun osan maksetuista korvauksista jäädessä rahaston vahingoksi.

Erityisistä syistä on valtioneuvostolla tai sen määräämissä rajoissa öljyvahinkolautakunnalla oikeus jättää korvaus perimättä.

Öljysuojarahastoa ja siitä maksettavia korvauksia koskevissa asioissa on valtioneuvoston apuna öljyvahinkolautakunta. Öljyvahinkolautakunnassa tulee ainakin valtion viranomaisten, kuntien, luonnon- ja ympäristönsuojelupiirien, öljyalan ja vakuutuksenantajien olla edustettuina niin kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään.

Vesipiirin vesitoimiston tulee asettaa sattuneen öljynvahingon valmistavaa selvittelyä varten katselmuslautakunta, jos joku asianosaisista pyytää sitä eikä vahinko ole ilmeisesti vähäinen tai muutoin helposti selvitettävissä. Katselmuslautakunta on myös asetettava, jos öljyvahinko lautakunta pyytää sitä.

Vesihallituksen on nimettävä kunkin vesipiirin vesitoimistoon toimitusinsinööri öljyvahinkokatselmuksia varten.

10§

Öljyvahinkolautakunnan ja katselmuslautakunnan kustannukset suoritetaan öljysuojarahastosta.

11§

Valtioneuvoston ja öljyvahinkolautakunnan tässä laissa tarkoitettua korvausta koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta lukuunottamatta päätöstä, joka 5 §:n 1 momentin nojalla tehdään aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 17 §:n 2 momentissa ja maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5 §:n 4 momentissa, 7 §:n 3 momentissa ja 8 §:n 3 momentissa tarkoitetusta korvauksesta.

12§

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

13§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1975. Sillä kumotaan aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen torjumisesta 22 päivänä syyskuuta 1972 annetun lain (668/72) 3 luku.

Tämän lain säännöksiä sovelletaan myös sellaisten öljyvahinkojen osalta joissa korvausasia on pantu tai olisi voitu panna vireille tällä lailla kumottujen säännösten mukaisesti.

Öljyvahinkojen korvausrahaston varat siirtyvät öljysuojarahastoon.

Mikäli aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain mukaisia katselmuslautakuntia on asetettu, ne tekevät työnsä loppuun ja antavat selvityksensä tämän lain perusteella muodostetulle öljyvahinkolautakunnalle.

Helsingissä 24. päivänä toukokuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Heimo Linna

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.