303/1974

Annettu Helsingissä 19. päivänä huhtikuuta 1974

Laki maanvuokralain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä huhtikuuta 1966 annetun maanvuokralain (258/66) 17 §:n 3 momentti, muutetaan 16 §:n 1 momentti, 29 ja 56 § sekä 90 §:n 2 momentti ja lisätään 4 §:aan uusi 2 momentti, 7 §:aan uusi 3 ja 4 momentti sekä lakiin uusi 91 § seuraavasti:


Jos vuokrasopimusehdon soveltamisen katsotaan olevan maanvuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaista tai muutoin kohtuutonta, voidaan ehtoa sovitella tai jättää se huomioon ottamatta.


Mitä 4 §:n 2 momentissa on kohtuuttoman vuokrasopimusehdon sovittelusta säädetty, koskee myös maksuehtoa.

Kohtuuttoman maksuehdon sovittelusta, joka koskee 2 ja 3 luvussa tarkoitettua vuokraa, on lisäksi voimassa, mitä siitä mainituissa luvuissa säädetään.

16§

Jos vuokra-alueen käyttömahdollisuus aluetta koskevasta ja asianosaisesta riippumattomasta syystä niin kuin luonnontapahtuman tai muun sellaisen syyn takia taikka kaavoituksesta tai muusta alueen käytöstä annettujen määräysten johdosta olennaisesti vähenee, on vuokramaksun tarkistamisesta ja irtisanomisoikeudesta voimassa, mitä 15 §:n 3 ja 5 momentissa on säädetty.


29§

Milloin vuokramaksua koskevaa ehtoa vaaditaan 4 §:n 2 momentin ja 7 §:n 3 momentin nojalla soviteltavaksi, on asiaa ratkaistaessa otettava kohtuuden mukaan huomioon käypä vuokrataso, tontin käyttötapa ja tontin arvo paikkakunnalla sekä muut vuokramaksun suuruuteen vaikuttavat seikat.

Maksuehdon sovittelussa voidaan samalla asianhaarat huomioon ottaen määrätä vuokramaksun aletessa, että vuokranantajan on palautettava vuokramiehelle liikaa suoritettu vuokramaksu määrätyltä ajalta, ei kuitenkaan pitemmältä kuin viimeksi kuluneelta kahdelta vuodelta. Niin ikään voidaan sovittelussa vuokramaksun kohotessa määrätä, että korotus tulee voimaan vasta tietyn, enintään yhden vuoden pituisen määräajan kuluttua siitä, kun sovittelua koskeva päätös on saanut lainvoiman.

56§

Milloin tässä luvussa tarkoitetun asuntoalueen vuokramaksu on kohtuuton, on maksua koskevaa ehtoa soviteltaessa vastaavasti noudatettava, mitä 29 §:ssä on säädetty.

Asuntoalueen vuokrasta on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä 35―38 §:ssä on säädetty

90§

Tätä lakia ei kuitenkaan 91 §:n säännöksiä lukuunottamatta sovelleta ennen lain voimaantuloa tehtyihin vuokrasopimuksiin. Jos asianosaiset haluavat pitentää tällaisessa sopimuksessa määrättyä vuokra-aikaa, on, jollei vuokrasuhteen pitentämisestä ja sen vaikutuksesta ole erikseen muuta säädetty, siitä sovittava tämän lain säännöksiä noudattamalla ja on vuokrasuhteeseen sen jälkeen sovellettava näitä säännöksiä.


91§

Mitä kohtuuttoman vuokramaksun alentamisesta ja liikaa suoritetun vuokramaksun palauttamisesta on edellä 29 §:ssä säädetty, on sovellettava myös ennen 1 päivää syyskuuta 1966 tehtyihin vuokrasopimuksiin, joilla maata on vuokrattu pääasiallisesti asuntotarkoitukseen käytettäväksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1974. Sitä sovelletaan myös sanottuna päivänä voimassa oleviin, maanvuokralain alaisiin maanvuokrasopimuksiin.

Helsingissä 19. päivänä huhtikuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.