258/1974

Annettu Helsingissä 29. päivänä maaliskuuta 1975

Luopumiseläkeasetus

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16/74) 26 §:n nojalla:

Maatilalla tarkoitetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetussa luopumiseläkelaissa (16/74) yhden tai useamman tilan tai tilanosan muodostamaa maatilataloudellista kokonaisuutta. Tilanosalla tarkoitetaan tilan määräosaa ja määräalaa.

Ratkaistaessa, ylittävätkö luopujan tai luopujina olevien aviopuolisoiden muusta kuin maatilataloudesta saamat tulot luopumiseläkelain 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun määrän, on sanottuja tuloja verrattava luopumistoimenpiteiden kohteena olevaa maatilaa vastaavissa maatalousyrityksissä metsätyöstä, kalastuksesta, poronhoidosta tai muusta niihin rinnastettavasta ansiotoiminnasta saataviin sivutuloihin siinä osassa maata, jossa kysymyksessä oleva maatila sijaitsee.

Yksityisellä viljelijällä tarkoitetaan luopumiseläkelain 6 §:n 1 momentissa ammatikseen maataloutta harjoittavaa viljelijää, jolle henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella voitaisiin myöntää lisäalueen hankkimiseen maanostolainaa voimassa olevan maatiloja koskevan lainsäädännön nojalla.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viljelijän omistaman maatilan tulee olla kokonsa, tilalla olevien rakennusten kokonsa ja kuntonsa sekä viljelijälle muodostuneen maatilan kokonsa puolesta sellaiset, että lisäalueen hankkimista varten voitaisiin myöntää 1 momentissa mainittua maanostolainaa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös siihen, että lisäalue ja viljelijän ennestään omistama maatila sijaitsevat toisiinsa nähden olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Jos eläkkeen saaja, joka on luovuttanut maatilahallitukselle maatilan tai osan siitä, on jättänyt hallintaansa luopumiseläkelain 6 §:n 4 momentissa tarkoitetun alueen sekä pidättänyt itselleen ja perheensä jäsenille joko toistaiseksi tai määräajaksi oikeuden asua luovutetulla maatilalla sijaitsevassa asuinrakennuksessa sekä oikeuden käyttää muitakin tilalla olevia rakennuksia, saa hän käyttää aluetta ja rakennuksia korvauksetta. Eläkkeen saaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan tarpeellisista rakennusten vuosikorjauksista ja pitämään rakennukset palovakuutettuina niiden täydestä arvosta uhalla, että sanotut oikeudet muuten voidaan katsoa menetetyiksi. Asumisoikeuden osalta noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä kulloinkin voimassa olevassa huoneenvuokralainsäädännössä on säädetty vuokramiehen velvollisuuksista ja oikeuksista.

Edellä 1 momentissa mainitut oikeudet voidaan antaa enintään eläkkeen saajan ja hänen aviopuolisonsa elinajaksi.

Luopumiseläkelain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetun hakemuslomakkeen kaavan vahvistaa maatalousyrittäjien eläkelaitos.

Eläkehakemukseen on muiden ehkä tarvittavien selvitysten ohella liitettävä:

1) hakijan perhesuhteet osoittava virkatodistus;

2) selvitys luopumistoimenpiteiden kohteena olevan maatilan tai maatilojen omistussuhteista;

3) verotoimiston antama todistus viimeksi toimitetussa kunnallisverotuksessa hakijalle vahvistetuista tuloista;

4) verotoimiston antama todistus luopumistoimenpiteiden kohteena olevan maatilan tai maatilojen pinta-alasta, erikseen viljellyn maatalousmaan ja kasvullisen metsämaan osalta; sekä

5) se tai ne seuraavista asiakirjoista, jotka liittyvät hakemuksessa tarkoitettuun luopumistapaan:

a) luopumistoimenpiteiden kohteena olevan maatilan luovutuskirja joko alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä taikka, milloin kysymys on ehdollisen eläkkeen hakemisesta, luonnos luovutuskirjaksi tai maatilahallitukselle osoitettu myyntitarjous tahi sen esittämä ostotarjous;

b) luopumistoimenpiteiden kohteena olevaan maatilaan kuuluvan pellon tai sen osanluovutuskirja joko alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä taikka, milloin kysymys on ehdollisen eläkkeen hakemisesta, luonnos luovutuskirjaksi tai maatilahallitukselle osoitettu myyntitarjous tahi sen esittämä ostotarjous;

c) luopumistoimenpiteiden kohteena olevaan maatilaan kuuluvan pellon tai sen osan metsitystä koskeva metsityssitoumus;

d) luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu maatilahallituksen vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle annettu sitoumus metsämaan luovuttamisen rajoittamisesta.

Milloin kysymys on 2 momentin 5 c kohdassa tarkoitetusta metsityksestä, on ehdollista eläkettä koskevassa hakemuksessa ilmoitettava metsitettäväksi suunnitellun pellon ala sekä, hakijan omistaessa vain osan maatilasta, ovatko maatilan muut osaomistajat suostuneet metsittämiseen.

Eläkehakemuksen katsotaan tulleen luopumiseläkelain 12 §:ssä säädetyssä ajassa vireille myös siten, että se on mainitussa ajassa annettu tai postitse saapunut sen kunnan maatalouslautakunnalle, missä luopumistoimenpiteiden kohteena oleva maatila sijaitsee, tai maatalousyrittäjien eläkelaitoksen valtuuttamalle asiamiehelle. Myös ehdollista eläkettä koskeva hakemus voidaan toimittaa maatalouslautakunnalle tai edellä tarkoitetulle asiamiehelle. Sanotun asiamiehen on viivytyksettä toimitettava hakemusasiakirjat asianomaiselle maatalouslautakunnalle.

Maatalouslautakunnan on toimitettava hakemusasiakirjat lausuntoineen luopumiseläkkeen saamisen edellytyksistä asianomaiselle maataloustoimistolle. Toimittaessaan luopumiseläkelain 15 §:n 2 momentin mukaisesti hakemuksen lausuntoineen maatilahallitukselle on maataloustoimiston hakemusasiakirjojen oheen liitettävä maatalouslautakunnan eläkehakemuksesta antama tai maataloustoimiston siltä hankkima lausunto.

Jollei hakija hänelle määrätyssä kohtuullisessa ajassa toimita maatalouslautakunnan, maataloustoimiston, maatilahallituksen tai maatalousyrittäjien eläkelaitoksen pyytämää hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavaa lisäselvitystä, katsotaan hakemuksen tulleen vireille silloin, kun selvitys on toimitettu sille, joka on sitä pyytänyt.

Luopumiseläkelain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu hakemus on toimitettava maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tai sen valtuuttamalle asiamiehelle.

Milloin luopuminen käsittää useampia luopumistoimenpiteitä, luetaan eläkkeen hakemiselle luopumiseläkelain 12 §:n 1 momentissa säädetty vuoden määräaika siitä ajankohdasta lukien, jolloin toimenpiteistä ensimmäinen on suoritettu.

Milloin eläkkeen hakija omistaa vain osan maatilasta, tulee luopumiseläkelain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun luonnoksen luovutuskirjaksi olla myös muiden omistajien allekirjoittama.

Luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu metsämaan luovuttamisen rajoittamista koskeva sitoumus, joka on annettava silloinkin, kun eläkettä haetaan ehdollisena, on maatilan kaikkien omistajien allekirjoitettava.

Jos eläkkeen hakija omistaa luopumiseläkelain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun osuuden maatilasta, on hänen ennen eläkepäätöksen antamista toimitettava maatalousyrittäjien eläkelaitokselle selvitys, että hän on luovuttanut sanotun osuuden. Milloin eläkettä on haettu ehdollisena, on sanottu selvitys toimitettava maatalousyrittäjien eläkelaitokselle vuoden kuluessa ehdollisen eläkepäätöksen antamisesta uhalla, että eläkepäätös muuten raukeaa.

10§

Jos eläkkeen saaja ryhtyy harjoittamaan maataloustuotantoa suuremmassa laajuudessa kuin luopumiseläkelain 6 §:n 4 momentissa on säädetty tai jos hän luovuttaa sellaisen metsämaan tai osan siitä, josta on voimassa luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu sitoumus metsämaan luovuttamisen rajoittamisesta, on hänen ilmoitettava siitä viipymättä asianomaiselle maataloustoimistolle.

11§

Luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun metsityssitoumukseen, joka on maatilan kaikkien omistajien allekirjoitettava, on muun ohella otettava metsitettävän pellon asianmukaista hoitoa koskeva ehto samoin kuin ehto, jonka mukaan metsitettyä peltoa ei saa luovuttaa muulle kuin luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa mainitulle luovutuksensaajalle.

Metsityssitoumus on annettava maatilahallituksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella ja toimitettava maataloustoimistolle. Milloin metsityssitoumus on lähetetty postitse, katsotaan se toimitetuksi maataloustoimistolle postilähetyksen saapumispäivänä.

12§

Luopumiseläkkeen saamisen perusteena oleva luovutuskirja tai metsityssitoumus tahi niiden virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös katsotaan toimitetuksi luopumiseläkelain 17 §:n 2 momentin mukaisesti maatalousyrittäjien eläkelaitokselle myös silloin, kun se on toimitettu sanotussa momentissa säädetyssä kuuden kuukauden määräajassa asianomaiselle maataloustoimistolle.

13§

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on tarpeelliset lausunnot ja selvitykset saatuaan ratkaistava eläkehakemus viivytyksettä. Päätös on lähetettävä asianomaiselle postitse hänen ilmoittamallaan osoitteella tai toimitettava hänelle todisteellisesti tiedoksi. Päätöksestä on annettava tieto maatilahallitukselle ja maataloustoimistolle.

14§

Eläke maksetaan kuukausittain hakijan valitsemaan rahalaitokseen hänen ilmoittamalleen tilille.

15§

Luopumiseläkettä myönnettäessä tarkistetaan luopumiseläkelain 9 §:n 1 momentissa, 10 §:n 3 momentissa ja 11 §:n 2 momentissa säädetyt markkamäärät elinkustannusindeksin muutoksia vastaaviksi. Tarkistus suoritetaan jakamalla kysymyksessä oleva markkamäärä vuoden 1974 indeksiluvulla ja kertomalla osamäärä sen kalenterivuoden indeksiluvulla, jolta ensimmäinen eläke-erä maksetaan tai, milloin eläke myönnetään luopumiseläkelain 17 §:n mukaisesti ehdollisena, sen kalenterivuoden indeksiluvulla, jonka aikana ehdollinen eläkepäätös annetaan.

Myönnetyn luopumiseläkkeen määrä tarkistetaan kunkin kalenterivuoden alusta jakamalla eläkkeen määrä, sellaisena kuin se oli eläkettä myönnettäessä, sillä indeksi,luvulla, jota 1 momentin säännöstä sovellettaessa on käytettävä kertojana, ja kertomalla osamäärä sen kalenterivuoden indeksiluvulla, jolta eläke maksetaan.

Tämän pykälän säännöksiä sovellettaessa tarkoitetaan elinkustannusindeksillä sitä virallista elinkustannusindeksiä, jossa vuoden 1951 lokakuun elinkustannukset on merkitty indeksipisteluvulla sata. Kalenterivuoden indeksilukuna pidetään sitä elinkustannusindeksin pistelukua, joka on julkaistu viimeksi ennen sanottua kalenterivuotta edeltävän joulukuun 1 päivää.

16§

Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja maataloustoimisto voivat tarvittaessa vaatia eläkkeen saajalta selvityksen siitä, että hän edelleen täyttää eläkkeen saamisen edellytykset. Jollei eläkkeen saaja ole toimittanut sanottua selvitystä hänelle määrätyssä kohtuullisessa ajassa, maatalousyrittäjien eläkelaitos voi päättää, että eläkkeen suorittaminen keskeytetään, kunnes selvitys on toimitettu.

17§

Eläkelautakunnan käsitellessä asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu luopumiseläkelain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten soveltamisesta, tulee saapuvilla olevista jäsenistä ainakin yhden olla maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö.

18§

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa kunkin vuoden joulukuussa luopumiseläkelain 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun luopumiseläkkeistä aiheutuneiden kustannusten määrän edelliseltä kalenterivuodelta sekä sanotun pykälän 3 momentissa tarkoitetun ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Tätä varten maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on toimitettava ministeriölle tämän määräämä selvitys edellisen marraskuun loppuun mennessä. Ennakko suoritetaan neljänä yhtä suurena eränä kunkin vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden 15 päivänä. Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion maksettavan määrän erotus otetaan huomioon vahvistamista lähinnä seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

19§

Luopumiseläkelain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettuun maatilahallituksen lausuntoon ei saa hakea muutosta siltä osin kuin kysymys on muista kuin sanotun lain 1 §:n 2 momentissa, 6 §:ssä ja 7 §:n 2 momentissa mainituista seikoista.

20§

Jos maatalousyrittäjien eläkelaitoksen toimituskirja anetaan koneellisessa tietojenkäsittelyssä tai muutoin ainakin osittain painomenetelmää käyttäen, voidaan allekirjoitus siihen merkitä koneellisesti.

21§

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa maatilahallitus, sikäli kuin kysymys on maataloustoimistoille ja maatalouslautakunnille kuuluvista tehtävistä.

22§

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1974 lukien. Mitä edellä 18 §:ssä on säädetty valtion maksettavan määrän ennakosta, sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vuoden 1975 ennakkoon.

Helsingissä 29. päivänä maaliskuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Heimo Linna

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.