883/1973

Annettu Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1973

Palkkaturva -asetus

Työvoimaministerin esittelystä säädetään 10 päivänä elokuuta 1973 annetun palkkaturvalain (649/73) 2 §:n 3 momentin, 6 §:n 2 momentin ja 18 §:n nojalla:

Palkkaturvan enimmäismäärä yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella on 25 000 markkaa.

Palkkaturvahakemus on tehtävä lomakkeella, jonka kaavan työvoimaministeriö vahvistaa. Lomakkeita on pidettävä työntekijöiden ja työntekijäjärjestöjen maksuitta saatavana työvoimatoimistoissa.

Työvoimatoimiston on tarvittaessa avustettava hakijaa hakemuksen tekemisessä sekä annettava hänelle muutoinkin ohjausta palkkaturva-asiain hoitamiseksi.

Palkkaturvalain (649/73) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua työnantajan kuulemista varten tulee työnantajalle varata kolme päivää aikaa lausunnon antamiseen. Työnantajan hakemuksesta voidaan lausunnon antamisaikaa pidentää seitsemään päivään.

Ulosottomies ja konkurssihallinto tai muu työnantajan pesän selvityselin ovat velvollisia antamaan palkkaturva-asiaa hoitavalle työvoimaviranomaiselle kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen palkkaturvalain, täytäntöönpanoa varten.

Ulosottomies on myös velvollinen ilmoittamaan, onko työntekijän saatava ulosmitattuna tai palkanpidätysmääräyksen kohteena.

Lääninverotoimiston tulee pyynnöstä antaa palkkaturva-asiaa hoitavalle työvoimaviranomaiselle virka-apua palkkaturvapäätöksen tekemiseen tarvittavien palkkaturvalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tietojen tarkistamiseksi työnantajan kirjanpidosta.

Työnantajan on 1 momentissa mainitussa tapauksessa lääninverotoimiston asianomaisen virkamiehen kehotuksesta esitettävä tarkastettavaksi kirjanpitonsa sanotussa momentissa tarkoitettujen tietojen tarkistamiseksi.

Palkkaturva on maksettava työntekijän ilmoittamaan osoitteeseen postisiirron välityksellä viikon kuluessa palkkaturvapäätöksestä.

Työvoimaministeriö huolehtii palkkaturvan maksamiseen perustuvan valtion saatavan perimisestä.

Työvoimaministeriöllä on oikeus saada virkaapua valtion puhevallan käyttämiseen konkursseissa ja niistä johtuvissa oikeudenkäynneissä tai muissa perimiseen liittyvissä asioissa perimis- ja asianvalvontatehtäviä hoitavilta lääninverotoimistoilta tai verohallitukselta.

Työvoimaministeriö voi myöntää palkkaturvalain 6 §:n 2 momentissa tarkoite lykkäyksen maksun suoritukselle tai vapauttaa työnantajan kokonaan tai osaksi maksuvelvollisuudesta, mikäli palkkaturvan myöntämisen yhteydessä valtiolle siirtyneet työnantajaan kohdistuvat saatavat ovat enintään yhteensä 20 000 markkaa.

10§

Palkkaturva-asioissa toimii työvoimaministeriön apuna neuvoa-antavana elimenä valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama palkkaturva-asiain neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä.

Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kutsutaan työvoimaministeriötä edustava virkamies. Muut jäsenet ja heidän varamiehensä valitaan siten, että yksi edustaa verohallintoa sekä kolme työnantajien ja kolme työntekijöiden edustavimpia keskusjärjestöjä.

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä komiteoista on määrätty.

11§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivää tammikuuta 1974.

Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen T

Työvoimaministeri
Valde Nevalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.