651/1973

Annettu Helsingissä 10. päivänä elokuuta 1973

Asetus yleisestä oikeusaputoiminnasta

Oikeusministerin esittelystä säädetään yleisestä oikeusaputoiminnasta 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (88/73) 31 §:n nojalla:

Yleisessä oikeusaputoimistossa on pidettävä luetteloa johon on merkittävä jokaisen asiakkaan henkilötiedot ja kotipaikka, asian laatu ja siinä suoritetut toimenpiteet sekä onko oikeusapua annettu korvauksetta vai korvausta vastaan. Jos oikeusapua on annettu osittaista korvausta vastaan tai jos korvauksetta annetun oikeusavun antaminen on määrätty lakkaamaan, luetteloon on myös merkittävä, minkä osan oikeusavun antamisesta aiheutuneista kustannuksista ja kuinka paljon enintään oikeusapua saaneen on katsottu olevan velvollinen korvaamaan kunnalle niin myös paljonko korvausta on peritty tai onko sen perimisestä luovuttu.

Mitä 1 momentissa on säädetty, on soveltuvin osin voimassa silloinkin, kun oikeusapua on annettu virka-apuna tai yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 28 §:ssä tarkoitettuna oikeusapuna.

Oikeusaputoimistossa on oltava oikeusministeriön toimesta viimeksi julkaistu ote asianajajaluettelosta ja luettelo yleisistä oikeusaputoimistoista.

Milloin henkilö osoitetaan yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 14 §:n 1 tai 3 momentin nojalla kääntymään asianajajan tai toisen kunnan oikeusaputoimiston puoleen, siitä on hänelle annettava todistus.

Yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 12 §:ssä tarkoitetun kunnan oikeusaputoimiston on, saatuaan ilmoituksen lain 27 §:n 1 momentin nojalla ilman virka-apupyyntöä aloitetusta oikeusavun antamisesta, huolehdittava siitä, että kysymys oikeusavun saajan oikeudesta yleiseen oikeusapuun ratkaistaan ja että päätöksestä viipymättä ilmoitetaan oikeusapua antavalle oikeusaputoimistolle.

Valtionavustusta yleisestä oikeusaputoiminnasta aiheutuneisiin käyttömenoihin on haettava oikeusministeriöltä kultakin kalenterivuodelta viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun aikana.

Hakemukseen on liitettävä kertomus oikeusapulautakunnan ja oikeusaputoimiston toiminnasta sekä selvitys yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 24 §:n 1 momentissa mainituista käyttömenoista ja lain 22 §:n 3 momentissa tarkoitetuista tuloista.

Valtionavustuksen ennakkoa haetaan oikeusministeriöltä. Ensimmäisenä toimintavuonna on hakemukseen liitettävä arvioon perustuva 5 §:ssä tarkoitettu selvitys.

Milloin kunnat ovat tehneet yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun sopimuksen, oikeusaputoimintaa hoitava kunta tekee hakemuksen valtionavustuksen saamiseksi kaikkien sopimuskuntien puolesta. Hakemuksessa on ilmoitettava, miten valtionavustukseen oikeuttavat käyttömenot on sovittu jaettaviksi sopimuskuntien kesken.

Kunta on velvollinen antamaan harjoittamastaan yleisestä oikeusaputoiminnasta ja siitä aiheutuneista kustannuksista oikeusministeriölle kaikki ministeriön tarpeellisiksi katsomat tiedot.

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta.

10§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1973.

Helsingissä 10. päivänä elokuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Kristian Gestrin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.