Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

630/1973

Annettu Helsingissä 20. päivänä heinäkuuta 1973

Asetus sairasvakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun sairasvakuutusasetuksen (473/63) 5 §:n 1 momentti, 9 §:n 4 momentti, 10 §, 14 §:n 1 momentti, 15 §, 19 §:n 1 momentti ja 21 §, näistä 5 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 21 päivänä tammikuuta 1966 annetussa asetuksessa (30/66), 9 §:n 4 momentti sellaisena kuin se on 25 päivänä heinäkuuta 1969 annetussa asetuksessa (505/ 69), 10 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 25 päivänä heinäkuuta 1969 annetulla asetuksella, 19 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 6 päivänä marraskuuta 1964 annetussa asetuksessa (538/64) ja 21 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 21 päivänä tammikuuta 1966 annetulla asetuksella, sekä lisätään 7 §:ään uusi 2 momentti, 8 §:ään, sellaisena kuin se on edellä mainitussa 2 päivänä heinäkuuta 1969 annetussa asetuksessa, uusi 3 momentti ja asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

Sairausvakuutuslaissa tarkoitettuna asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneena henkilönä pidetään sitä, jonka lääkintöhallitus on sairaanhoitajana, kätilönä, lääkintävoimistelijana tai laboratorionhoitajana merkinnyt terveydenhuoltohenkilöstöstä pitämäänsä luetteloon.Milloin vakuutettu on sairastunut Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä sairausvakuutettujen siirrosta sekä sairausavusta tilapäisen oleskelun aikana tehdyn sopimuksen tarkoittaman tilapäisen oleskelun aikana toisessa pohjoismaassa, korvataan kuitenkin paluumatkasta sairauden vuoksi aiheutuneet lisäkustannukset noudattaen, mitä matkakustannusten korvaamisesta muutoin on säädetty.

7a§

Yöpymisrahana suoritetaan, milloin vakuutettu, hänen tarvitsemansa saattaja tai sairausvakuutuslain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu vakuutetun perheenjäsen, holhooja tai muu tähän verrattava henkilö on matkan aikana joutunut yöpymään majoitusliikkeessä taikka tutkimus- tai hoitolaitoksen potilaita varten järjestetyssä majoituspaikassa kello 22 ja 7 välisenä aikana vähintään neljän tunnin ajan, 20 markkaa henkilöltä vuorokaudessa, kuitenkin enintään todellisia, tarpeellisia majoittumiskustannuksia vastaava määrä.


Työtuloa määrättäessä tulosta vähennetään sen hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet kustannukset.


Vakuutetulle myönnetty päiväraha tarkistetaan 3 momentissa tarkoitetusta luettelosta ilmenevän työtulon mukaiseksi seuraavan tammikuun alusta lukien, mikäli päivärahan määrä tarkistuksen johdosta suurenee. Vakuutetulle, jonka tarkistetut työtulot ovat pienemmät kuin hänen puolisonsa vastaavat työtulot, ei kuitenkaan suoriteta huoltajanlisää sanotusta ajankohdasta lukien.

10§

Jos vakuutettu haluaa saada päivärahan verotuksessa todettujen työtulojen edellyttämäämäärää suurempana, hänen on esttettävä sairausvakuutustoimikunnalle työtulojaan koskeva selvitys kuudelta sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden alkamista edeltäneeltä viimeiseltä kuukaudelta. Vakuutetulla, joka lain mukaan on kirjanpitovelvollinen tai joka verotusta varten on velvollinen pitämään kirjaa tuloistaan ja menoistaan, on oikeus esittää mainittu selvitys siltä kokonaiselta tilikaudelta tai verovuodelta, jonka aikana työkyvyttömyys on alkanut, tai sitä edeltäneeltä tilikaudelta tai verovuodelta. Milloin vakuutetulla ammatin vaihtumisen vuoksi tai muusta sen kaltaisesta syystä on ollut työtuloja vain osalta edellä tarkoitettua aikaa, mutta sanottujen työtulojen on kuitenkin katsottava olleen jatkuvia tai tilikausi, jolta edellä tarkoitettu selvitys on esitettävä, on ollut vuotta lyhyempi tai pitempi, sairausvakuutustoimikunnan on arvioitava, huomioon ottaen ajan, johon tulot ovat kohdistuneet, mitä on pidettävä vakuutetun työtuloina kuudelta kuukaudelta. Mikäli luotettavasti selvitetyksi katsottava työtulo, sen jälkeen kun kuuden kuukauden tulo on kerrottu kahdella, on kaksikymmentä prosenttia suurempi kuin verotuksessa todettu työtulojen määrä, on tämä tulo pantava päivärahan määräämisen perusteeksi.

Jos vakuutettu sairausvakuutuslain 17 §:n 2 momentissa mainituilla perusteilla haluaa saada päivärahan verotuksessa todettujen tai edellä 1 momentissa mainitulla tavalla määrättyjen työtulojen edellyttämää määrää suurempana, hänen on esitettävä sairausvakuutustoimikunnalle työtulojaan koskeva selvitys työkyvyttömyyden alkamisvuodelta ja sitä edeltäneeltä kalenterivuodelta, ei kuitenkaan pitemmältä ajalta kuin lähimmältä sellaiselta ajalta, jonka aikana hän on ollut työssä kuusi kuukautta. Jollei vakuutettu edellä sanottuna aikana ole ollut vähintään viiden kuukauden aikaa tai, silloin kun työtulot on 1 momentissa mainituissa tapauksissa selvitetty kokonaiselta tilikaudelta tai verovuodelta, mainitun tilikauden tai verovuoden aikana kymmenen kuukauden aikaa työssä, sairausvakuutustoimikunnan on arvioitava, huomioon ottaen ajan, johon tulot ovat kohdistuneet, mitä on pidettävä vakuutetun työtuloina kuudelta kuukaudelta. Mikäli luotettavasti selvitetyksi katsottava tulo kerrottuna kahdella on kaksikymmentä prosenttia suurempi kuin verotuksessa todettu työtulojen määrä, on tämä tulo pantava päivärahan määräämisen perusteeksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun työssäoloaikaan rinnastetaan aika, jonka vakuutettu on ollut työstä poissa muusta kuin sairausvakuutuslain 17 §:n 2 momentissa mainitusta syystä.

14§

Vakuutetun on haettava sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia kirjallisesti sairausvakuutustoimikunnalta. Etuutta hakiessaan vakuutetun on vaadittaessa esitettävä sairausvakuutuskorttinsa.


15§

Sairausvakuutuslain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun vakuutetun on haettava päivä- ja äitiysrahaa Helsingin sairausvakuutustoimikunnalta. Hakemus voidaan antaa myös ulkomailla olevaan Suomen diplomaattiseen edustustoon tai lähetetyn konsulin virastoon, jonka tulee viipymättä toimittaa se Helsingin sairausvakuutustoimistoon.

Vakuutettu voi antaa päivä- ja äitiysrahaa koskevan hakemuksensa myös oleskelupaikkakuntansa sairausvakuutustoimistoon, jonka tulee toimittaa se vakuutetun kotipaikkakunnan sairausvakuutustoimistoon.

19§

Sairausvakuutuslain mukaista etuutta ei makseta siltä ajalta, jonka vakuutettu on mielisairaslain (37/52) 34 §:n 2 momentin tai 35 §:n 1 momentin nojalla sairaalassa, päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huollosta annetun lain (96/61) nojalla sanotun lain mukaisessa huoltolassa sinne määrättynä taikka lastensuojelulain (52/36) nojalla kasvatuslaitoksessa, eikä siltä ajata, jonka vakuutettu on työlaitoksessa tai pakkolaitoksessa. Samoin on meneteltävä muussa valtion tai kunnan omistamassa tahi lakisääteistä valtionapua saavassa julkisessa huoltolaitoksessa hoidettavan vakuutetun osalta, joka laitoshoitoon kuuluvana saa edellä tarkoitetun etuuden.


21§

Jos vakuutettu on määrätty sairausvakuutuslain 31 §:n 1 momentin mukaisesti tutkimukseen, on hänellä oikeus saada kotipaikkakuntansa sairausvakuutustoimikunnalta korvaus tutkimuksesta aiheutuneista kustannuksista sekä matkustamiskustannusten korvausta, päivärahaa, yömatkarahaa ja majoittumiskorvausta sen mukaan kuin kansaneläkelaitos määrää. Mikäli vakuutettu välttämättä on tarvinnut saattajan, korvataan hänelle matkasta aiheutuneet kustannukset samojen perusteiden mukaan kuin vakuutetulle.

Sitä aikaa jonka vakuutettu on tutkimuksia varten ollut otettuna sairaalaan, ei lueta päivärahaan, yömatkarahaan eikä majoittumiskorvaukseen oikeuttavaksi ajaksi.

Sairausvakuutustoimikunnan on ennen 1 momentissa mainitun määräyksen antamista kuultava asiassa asianomaista asiantuntijalääkäriä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1973.

Helsingissä 20. päivänä heinäkuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pentti Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.