611/1973

Annettu Helsingissä 13. päivänä heinäkuuta 1973

Laki rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 87 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 15 päivänä toukokuuta 1964 annetulla lailla (239/64), 89 §:n 2 momentti ja 90 §:n 2 momentti sekä muutetaan 10 luvun otsake ja lain 88 §:n 1 ja 2 momentti, näistä 2 momentti sellaisena kuin se on edellä mainitussa laissa (239/64) 89 §:n 3 momentti 90 §:n 3 momentti, 91 §:n 1 momentti, 92 §:n 1, 2 ja 4 momentti sekä 148 §:n 2 momentti näin kuuluviksi:

10 luku

Kadun rakentamisen korvaaminen

88§

Jos tontin osalta 86 §:n mukaan määrättyä korvausta erityisestä syystä on pidettävä ilmeisesti kohtuuttoman suurena, korvaus on määrättävä ottamalla myös huomioon kadusta tontille koituva hyöty.

Jos tontin pinta-alaa tai tontin kerrosalaa lisätään tai vähennetään sen jälkeen, kun tontinomistajan suoritettava korvaus on määrätty, on korvausta lisättävä tai vähennettävä 86 §:n mukaisesti.


89§

Kaupunginhallituksen toimesta 1 momentissa tarkoitettua kaupunginvaltuuston päätöstä varten laadittu selvitys ja ehdotus on pidettävä yleisön nähtävänä muistutuksen tekemistä varten vähintään 30 päivän ajan kuulutuksen julkaisemisesta lukien. Oikeus tehdä muistutuksia on myös tontinomistajia edustavilla yhdistyksillä.

90§

Vaikka tonttia ei ole rakennettu, niin kuin 1 momentissa on säädetty, on kaupungilla oikeus saada korvausta kadun rakentamisesta, sikäli kuin se, ottamalla huomioon kadusta tontille koituva hyöty, katsotaan kohtuulliseksi.

91§

Kaupunginhallitus määrää maksettavaksi korvauksen, joka tontinomistajan on suoritettava kadun rakentamisesta. Päätös on annettava tiedoksi kunnallislain (642/48) 31 §:ssä säädetyllä tavalla.


92§

Kaupunki voi sen estämättä, mitä edellä on kadun rakentamisen korvaamisesta säädetty, alentaa tämän luvun mukaan määrättävää korvausta tai kokonaan siitä luopua, myöntää huojennusta maksuvelvollisuudesta ja tehdä sopimuksen korvausvelvollisen kanssa.

Kaupungilla ei ole oikeutta saada korvausta kadun rakentamisesta luovuttamansa tontin osalta, jollei luovutuskirjassa ole pidätetty oikeutta siihen.


Korvaus kadun rakentamisesta peritään korvausvelvolliselta siinä järjestyksessä kuin julkisten saatavain ulosotosta on säädetty. Kaupungin on pidettävä maksamattomista korvauksista julkista luetteloa.

148§

Tontinomistajan velvollisuus suorittaa korvausta kadun rakentamiskustannuksista on ratkaistava aikaisempien säännösten mukaan, milloin sisäasiainministeriö on ennen tämän lain voimaantuloa tekemällään päätöksellä, joka saa lainvoiman, vahvistanut tontinomistajan korvausvelvollisuutta koskevan päätöksen ja ministeriön päätöksessä tarkoitetut kadut on ennen tämän lain voimaantuloa luovutettu yleiseen käyttöön. Korvauksesta on kuitenkin tällöin voimassa tämän lain 90 §:n 1 momentin, 91 §:n 1 ja 2 momentin sekä 92 §:n 3 ja 4 momentin saannokset.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1977.

Sellaisen yleisen viemärilaitoksen rakentamisesta kunnalle maksettavan korvauksen osalta, jonka maksettavaksi määräämistä tarkoittava kunnallishallituksen päätös on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, noudatetaan aikaisempia säännöksiä ja niiden nojalla rakennusjärjestyksessä annettuja määräyksiä.

Aikaisempien säännösten mukaan on myös ratkaistava tontinomistajan velvollisuus suorittaa korvausta viemärin rakentamiskustannuksista, milloin sisäasiainministeriö on ennen 1 päivää heinäkuuta 1959 tekemällään päätöksellä, joka on saanut tai saa lainvoiman, vahvistanut tontinomistajan korvausvelvollisuutta koskevan päätöksen ja ministeriön päätöksessä tarkoitetut viemärit on ennen mainittua ajankohtaa rakennettu.

Helsingissä 13. päivänä heinäkuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. maa- ja metsätalousministeri
Esko Niskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.