376/1973

Annettu Helsingissä 4. päivänä toukokuuta 1973

Asetus maksuttomasta oikeudenkäynnistä

Oikeusministerin esittelystä säädetään maksuttomasta oikeudenkäynnistä 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (87/73) 5 ja 28 §:n nojalla:

Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu kirjallinen vakuutus on laadittava oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle maksuttoman oikeudenkäynnin lomakkeelle n:o 1. Kirjallinen hakemus maksuttoman oikeudenkäynnin saamiseksi voidaan laatia samalle lomakkeelle.

Ulkomaalaisen, jolla on väestökirjalain (141/ 69) mukainen kotipaikka Suomessa, on esitettävä samanlainen vakuutus varallisuusoloistaan ja elatusvelvollisuudestaan kuin Suomen kansalaisen.

Muun kuin 1 momentissa mainitun ulkomaalaisen on esitettävä 1 §:ssä tarkoitetun kaavan mukainen vakuutus, jonka on oltava asianomaisen valtion Suomessa olevan edustuston oikeaksi todistama. Jos asianomaisella valtiolla ei ole Suomessa edustustoa tai todistus ei ole vaikeudetta saatavissa taikka hakijana on kansalaisuutta vailla oleva henkilö, hakemus maksuttoman oikeudenkäynnin saamiseksi voidaan ratkaista oikeaksi todistamattoman vakuutuksen perusteella.

Ennen vakuutuksen oikeaksi todistamista on todistuksen antajan tarkistettava, että vakuutuksen sisältämät tiedot ovat totuudenmukaiset.

Maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisestä ja oikeudenkäyntiavustajan määräämisestä on hakijalle sekä määrätylle tai hyväksytylle avustajalle pyynnöstä annettava oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle maksuttoman oikeudenkäynnin lomakkeelle n:o 2 kirjoitettu todistus.

Tuomioistuimen puheenjohtajan ja kihlakunnantuomarin on pidettävä vuosittain luetteloa käsittelemistään hakemuksista maksuttoman oikeudenkäynnin saamiseksi ja avustajan määräämiseksi väliaikaisesti. Hänen on myös huolehdittava siitä, että hakemus esitellään tuomioistuimelle sen ryhtyessä käsittelemään pääasiaa. Hakemukseen on viran puolesta liitettävä maksuttoman oikeudenkäynnin lomakkeelle n:o 2 kirjoitettu todistus puheenjohtajan tai kihlakunnantuomarin väliaikaisesta ratkaisusta.

Muutoksenhakua tai vastauksen antamista varten säädettynä aikana käsitelty hakemus sekä 1 momentissa mainittu todistus on viran puolesta toimitettava muutoksenhakutuomioistuimeen, jonka tulee antaa hakemuksesta päätös viimeistään pääasian ratkaisun yhteydessä.

Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 22 §:ssä tarkoitetun virkamiehen on, saadakseen valtiolta sanotussa lainkohdassa tarkoitetun korvauksen, pidettävä luetteloa niistä lunastuksista, toimituspalkkioista, maksuista ja kustannusten korvauksista, jotka häneltä ovat jääneet saamatta. Luettelo on laadittava oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle maksuttoman oikeudenkäynnin lomakkeelle n:o 3 kahtena kappaleena.

Virkamiehen on viipymättä toimitettava ilmoitus 1 momentissa mainittuun luetteloon merkitsemästään, maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 7 ja 3 §:ssä tarkoitetusta lunastuksesta, maksusta tai kustannusten korvauksesta maksuttoman oikeudenkäynnin myöntäneelle viranomaiselle. Ilmoitus on laadittava oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle maksuttoman oikeudenkäynnin lomakkeelle n:o 4 ja se saadaan lähettää postirahanvapaudella virkalähetyksenä. Maksuttoman oikeudenkäynnin myöntäneen viranomaisen on huolehdittava siitä, että ilmoitus tarvittaessa toimitetaan pääasiaa käsittelevälle viranomaiselle.

Toimituskirjaan, joka annetaan maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain säännöksistä johtuen maksuitta, on sanan ''Maksuitta'' alle sulkuihin merkittävä, sellaiseen toimituskirjaan, josta lunastusta tai toimituspalkkiota muuten olisi ollut suoritettava, lunastusmaksun tai toimituspalkkion määrä sekä maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 27 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa myös leimaveron määrä, josta asianomainen on vapautunut.

Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 22 §:ssä tarkoitettua korvausta on haettava lääninhallitukselta kalenterivuoden neljänneksen aikana saamatta jääneistä lunastuksista, toimituspalkkioista, maksuista ja kustannusten korvauksista viimeistään vuosineljännestä lähinnä seuraavan kuukauden kuluessa. Hakemuksena käytetään 6 §:n 1 momentissa mainitun luettelon toista kappaletta.

Luettelossa on oltava selvitys 1 momentissa tarkoitetun toimituskirjan antamisesta tai toimenpiteen suorittamisesta sekä merkintä 6 §:n 2 momentissa mainitun ilmoituksen toimittamisesta

Mikäli maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain mukaan määrätty tai hyväksytty muu oikeudenkäyntiavustaja kuin yleinen oikeusavustaja on suorittanut sanotun lain 22 §:ssä tarkoitetun lunastuksen, toimituspalkkion, maksun tai kustannusten korvauksen, hänellä on oikeus saada näistä kuluistaan lain 15 §:n mukainen korvaus esittämällä lain 16 §:n 1 momentissa mainitun selvityksen.

10§

Päätöksessä tai tuomiossa on erikseen vahvistettava oikeudenkäyntiavustajalle työstä ja ajanhukasta tuleva palkkio sekä hänelle kulujen korvaukseksi suoritettava määrä. Suoritettu ennakko on otettava vähennyksenä huomioon.

11§

Maksuttomasta oikeudenkäynnin lomakkeita saadaan maksutta valtion painatuskeskuksesta. Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n 1 momentissa ja 5 §:n 1 momentissa mainittujen viranomaisten on pidettävä lomaketta n:o 1 sitä tarvitsevien saatavissa.

12§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1973 ja sillä kumotaan maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain soveltamisesta 16 päivänä joulukuuta 1955 annettu asetus (510/55).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehty hakemus maksuttoman oikeudenkäynnin saamiseksi saadaan ratkaista vaatimatta tämän asetuksen mukaista vakuutusta hakijan varallisuusoloista ja elatusvelvollisuudesta.

Helsingissä 4. päivänä toukokuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.