77/1973

Annettu Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 1973

Laki työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon tehtävänä on työvoimaministeriön alaisena huolehtia työvoima-asioiden alueellisesta hoitamisesta.

Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon tulee huolehtia tehtävistä, jotka koskevat:

1) työvoimapolitiikan alueellista suunnittelua;

2) työnvälitystä;

3) ammatinvalinnanohjausta;

4) työvoiman käyttöä julkisissa töissä; sekä

5) työllisyyden ylläpitämistä ja työllisyysturvan järjestämistä.

Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinto suorittaa lisäksi ne tehtävät, jotka sen hoidettavaksi on erikseen säädetty.

Työvoima-asiain piirihallintoa varten maa jaetaan työvoimapiireihin, joiden lukumäärän ja rajat määrää valtioneuvosto. Kussakin työ.voimapiirissä on työvoimapiirin toimisto.

Työvoima-asiain paikallishallinnon toimieliminä ovat työvoimapiirien toimistojen alaisina toimivat työvoimatoimistot, joiden toimialueisiin kuuluu yksi tai useampia kuntia. Työvoimatoimistojen toimialueiden rajat vahvistaa työvoimaministeriö.

Työvoimatoimikunnista on säädetty erikseen.

Työvoimapiirin toimistossa voi olla piiripäällikön, toimistopäällikön, piiritarkastajan, tutkijan ja piirikamreerin virkoja sekä osastonhoitajan, jaostonhoitajan, kirjaajan, toimistosihteerin, kassanhoitajan, kanslistin, apulaiskanslistin, vahtimestarin, puhelinkeskuksen hoitajan, konekirjoittajan ja toimistoapulaisen toimia.

Työvoimatoimistossa voi olla toimistonjohtajan, toistonhoitajan, ammatinvalinnanohjaajan, osastonjohtajan, osastonhoitajan ja jaostonhoitajan virkoja sekä kirjaajan, työhönsijoitusasiain neuvojan, toimistosihteerin, työnvälittäjän, korvauskäsittelijän, kanslistin, apulaiskanslistin, vahtimestarin, puhelinkeskuksen hoitajan, konekirjoittajan ja toimistoapulaisen toimia.

Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnossa voi olla myös ylimääräisiä toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1973 ja sillä kumotaan eräiden työasiain hallinnon järjestelystä 23 päivänä joulukuuta 1958 annettu laki (527/58).

Tässä laissa tarkoitettuja virkoja ja toimia voidaan perustaa ennen lain voimaantuloa.

Tämän lain tullessa voimaan siirretään työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon sekä ammatinvalinnanohjausasiain piiri- ja paikallishallinnon sellaisen viran tai pysyväisen toimen haltija, jonka virka tai toimi lakkautetaan valtion vuoden 1973 tulo, ja menoarvion mukaan, säädettyä järjestystä noudattaen saman tulo- ja menoarvion mukaan perustettavaan asianomaiselle soveltuvaan tässä laissa tarkoitettuun virkaan tai pysyväiseen toimeen taikka, mikäli häntä ei sanotuin tavoin siirretä edellä tarkoitettuun tai muuhunkaan hänelle soveltuvaan virkaan tai toimeen, asetetaan lakkautuspalkalle. Muut työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon sekä ammatinvalinnanohjausasiain piirija paikallishallinnon viran ja pysyväisen toimen haltijat siirtyvät tämän lain tullessa voimaan ilman eri toimenpiteitä vastaavien tässä laissa tarkoitettujen virkojen ja pysyväisten tointen haltijoiksi.

Tässä laissa tarkoitetut virat ja toimet voidaan täyttää ennen lain voimaantuloa. Niin ikään voidaan ennen tämän lain voimaantuloa täyttää työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon ylimääräiset toimet, ottaa tilapäisiä toimihenkilöitä sekä ryhtyä muihinkin toimenpiteisiin tämän lain täytäntöönpanon aloittamiseksi sen voimaan tullessa.

Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen T

Työvoimaministeri
Valde Nevalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.