8/1973

Annettu Helsingissä 12. päivänä tammikuuta 1973

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain 27 §:n 3 momentti, 35 §:n 5 momentti ja 39 §:n 1 momentti, näistä 27 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 4 päivänä marraskuuta 1960 annetussa laissa (466/60), 35 §:n 5 momentti sellaisena kuin se on 19 päivänä toukokuuta 1961 annetussa laissa (250/61) ja 39 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (705/65), näin kuuluviksi:

27§

Eläkkeen tukiosa maksetaan täysimääräisenä, kun vakuutetun vuositulo ei ylitä 940 markkaa.


35§

Eläkelaitos päättää tarpeellisen selvityksen saatuaan määräajaksi myönnetyn eläke-edun jatkamisesta. Sitä koskeva hakemus on tehtävä tai selvitys esitettävä kuuden kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä uhalla, että eläke-edun jatkamisesta muuten on voimassa, mitä on säädetty eläkkeen hakemisesta ja myöntämisestä.

39§

Eläke maksetaan eläkeoikeuden syntymisestä lukien, ei kuitenkaan ilman erityistä syytä pitemmältä kuin kuuden kuukauden ajalta ennen eläkkeen hakemista. Laki on sama eläkkeen osan tai korotuksen maksamisesta. Eläkettä ei makseta kuukauden osalta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1973.

Kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannusindeksiin 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun lain (348/ 56) mukaista korotusta ja alennusta toimeenpantaessa ja kansaneläkettä suoritettaessa pidetään tässä laissa säädettyä rahamäärä virallisen elinkustannusindeksin pistelukua 116 vastaavana.

Ennen lain voimaantuloa kansaneläkelaitoksella on oikeus hyvissä ajoin ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin lain täytäntöönpanoa varten.

Helsingissä 12. päivänä tammikuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pentti Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.