813/1972

Annettu Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 1972

Asetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista

Oikeusministerin esittelystä säädetään valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista 15 päivänä syyskuuta 1972 annetun lain (666/72) 19 §:n nojalla:

Korvausmäärät.

Valtion varoista saadaan tuomioistuimeen saapuneelle todistajalle, asianomistajalle, hänen lailliselle edustajalleen ja heidän saattajalleen määrätä suoritettavaksi korvausta matka- ja toimeentulokustannuksista sekä taloudellisesta menetyksestä ne määrät, jotka tässä asetuksessa säädetään.

Korvauksia määrättäessä katsotaan matkan alkavan silloin, kun korvaukseen oikeutettu on lähtenyt oleskelupaikastaan ja päättyvän silloin, kun hän on saapunut tai olisi voinut hänen kuulemisensa päätyttyä viivytyksettä saapua oleskelupaikkaansa.

Milloin korvaukseen oikeutettu viran puolesta tai muusta syystä on saanut vapaan matkan, hän ei saa korvausta matkakustannuksista. Jos hän on joutunut maksamaan vain osan matkakustannuksista, on hänelle korvattava ainoastaan tämä osa niistä.

Matkakustannusten korvauksena määrätään suoritettavaksi maksu, joka vastaa kustannuksia yhdestä paikasta alimmassa luokassa lyhintä tietä ja halvinta matkustustapaa käyttäen. Jos rautatiematkalla joudutaan käyttämään makuuvaunupaikkaa tai maksullista istumapaikkaa ja laivamatkalla hyttipaikkaa, on siitä aiheutuva maksu myös korvattava.

Muutakin kuin lyhintä tietä ja halvinta matkustustapaa käyttäen aiheutuneet matkakustannukset korvataan, jos niistä sekä toimeentulokustannuksista ja taloudellisesta menetyksestä maksettaviksi määrättävien korvausten yhteismäärä muodostuu valtiolle edullisimmaksi. Matkakustannusten korvauksena voidaan tällöin kuitenkin suorittaa enintään se määrä, joka valtion virkamiehelle suoritettaisiin vastaavasta virkamatkasta toisessa matkaluokassa.

Toimeentulokustannusten korvauksena suoritettava päiväraha maksetaan jokaiselta matkan alkamisesta lasketulta vuorokaudelta, joka kokonaan tai osaksi on käytetty matkaan (matkavuorokausi), ja majoittumiskorvaus jokaisesta muualla kuin kulkuneuvossa matkan aikana tapahtuneesta aiheellisesta majoittumisesta.

Päivärahan määrä matkavuorokaudelta on, jos matka sen aikana kestää,

enintään 6 tuntia, 20 markkaa,

yli 6 ja enintään 12 tuntia, 30 markkaa tai yli 12 ja enintään 24 tuntia, 40 markkaa.

Majoittumiskorvausta suoritetaan se määrä, jonka korvaukseen oikeutettu osoittaa uskottavasti maksaneensa tai joutuvansa maksamaan majoittumisestaan matkan aikana. Majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on kuitenkin 50 markkaa matkavuorokaudelta. Milloin majoittumismaksuun sisältyy aterioita tai muita etuuksia, suoritetaan korvaus näitä etuuksia vastaavalla määrällä vähennettynä.

Taloudellisena menetyksenä korvataan ansiotai muun tulon menettäminen, aiheellisesti sijaiselle tahi kodin- tai lastenhoitajalle suoritettu palkka taikka muu aineellinen menetys, joka korvaukseen oikeutetulle on aiheutunut tuomioistuimeen saapumisesta. Taloudellisesta menetyksestä suoritettavan korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin 80 markkaa vuorokaudelta.

Korvausten suorittaminen tuomioistuimessa.

Tuomioistuimen maksettavaksi määräämä todistelukustannusten korvaus suoritetaan tuomioistuimen toimesta korvauksen saajalle Postipankin käyttöshekillä tai postisiirron välityksellä. Korvaus voidaan suorittaa myös rahassa, mikäli tuomioistuimelle on osoitettu varoja korvausten maksamiseen.

10§

Tuomioistuimessa läsnäolevalle korvauksen saajalle maksu on suoritettava heti korvausta koskevan päätöksen julistamisen jälkeen. Saajan suostumuksella saadaan korvaus suorittaa hänelle myöhemminkin postisiirron välityksellä.

Poissaolevalle korvauksen saajalle tuomioistuimen on lähetettävä korvaus postisiirron välityksellä, jos saaja on ilmoittanut tilin tai osoitteen, jonne maksu voidaan toimittaa. Muussa tapauksessa saajan on pyydettävä korvauksen maksamista tuomioistuimen kansliasta.

Milloin muutoksenhakutuomioistuin on korottanut korvauksen määrää, noudatetaan maksun suorittamisessa 2 momentin säännöksiä. Jos korvausta on alennettu, merkitään liikaa maksettu määrä sakkoluetteloon. Maksuvelvolliselle on varattava tilaisuus maksaa päätöksen mukaan suoritettava rahamäärä ennakolta niin kuin valtiolle maksettaviksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta on säädetty.

Ennakkomaksut.
11§

Pyyntö ennakon saamiseksi tuomioistuimeen tehtävää matkaa varten matka- ja toimeentulokustannuksista voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti.

12§

Ennakkoa koskeva päätös kirjoitetaan vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle. Siinä on mainittava päätöksen tehnyt virkamies, tarpeelliset tiedot ennakon pyytäjästä, asianomainen tuomioistuin, mistä ja minne matka suoritetaan, matkan ajankohta ja sen todennäköinen kestämisaika, matkustustapa, myönnetyn ennakon määrä erikseen matka- ja toimeentulokustannuksista sekä ennakon suoritustapa.

13§

Kappale päätöstä on toimitettava sille tuomioistuimelle, johon ennakkoa saaneen on matkustettava, ja ennakon pyytäjälle yhden kappaleen jäädessä ennakon myöntäjälle.

14§

Ennakko suoritetaan siitä päättävän virkamiehen toimesta kirjoitettavalla Postipankin käyttöshekillä tai postisiirron välityksellä.

15§

Ennakon suorittamisen yhteydessä on saajalle tehtävä selkoa velvollisuudesta suorittaa saatu maksu tai osa siitä takaisin valtiolle siinä tapauksessa, ettei saaja täytä sitä tehtävää, jota varten ennakko on myönnetty. Hänelle on myös annettava menettelyohjeet sen varalta, että tehtävä laillisen esteen takia tai muusta syystä jää täyttämättä tai että sen täyttäminen keskeytyy.

Täydentäviä säännöksiä.
16§

Kutsu saapua tuomioistuimeen kirjoitetaan vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle. Siinä on mainittava tarpeelliset henkilötiedot kutsuttavasta, mihin tuomioistuimeen kutsuttavan on saavuttava, milloin ja missä tuomioistuimen istunto pidetään, seuraamukset poissaolosta, missä asiassa kuuleminen tapahtuu, oikeudesta saada ennakkoa matka- ja toimeentulokustannuksista, keneltä ja miten ennakkoa pyydetään, minkä viranomaisen pyynnöstä tai määräyksestä kutsuminen tapahtuu, kutsun tiedoksiantopaikka ja -aika sekä tiedoksiantaja.

17§

Tuomioistuimen ja ennakosta päättävän virkamiehen on, sen mukaan kuin siitä erikseen annettavilla ohjeilla määrätään, pidettävä luetteloja kirjoittamistaan käyttöshekeistä sekä tilisiirto- ja tililtäottokorteista. Luettelot lähetetään lääninhallitukselle vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.

18§

Tuomioistuimen takaisin perittäväksi määräämä ennakko merkitään sakkoluetteloon. Maksuvelvolliselle on varattava tilaisuus maksaa suoritettava rahamäärä ennakolta niin kuin valtiolle maksettaviksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta on säädetty.

19§

Oikeusministeriö vahvistaa kaavan tämän asetuksen soveltamisessa tarpeellisia lomakkeita ja luetteloja varten sekä antaa tarvittaessa tarkempia asetuksen täytäntöönpanoa koskevia ohjeita.

20§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973.

Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.