399/1972

Annettu Helsingissä 19. päivänä toukokuuta 1972

Asetus jakoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1952 annetun jakoasetuksen (407/52) 5 §:n 3 momentti, 6 ja 75 §, 96 §:n 3 momentti, 131, 168, 189, 203, 211, 222 ja 227 §, sellaisina kuin sanotuista säännöksistä 6 § on osittain muutettuna 17 päivänä toukokuuta 1963 annetulla asetuksella (236/63), muutetaan 1 §, 5 §:n 1 momentti, 9―12 §, 13 §:n 5 momentti, 20 ja 27 §, 29 §:n 1 momentti, 54 §, 88 §:n 1 momentti, 94 §, 18 luvun otsake, 169―173 §, 175―-185 §, 19 luvun otsake, 186 §:n 1 momentti, 187 ja 188 §, 20 luku, 21 luvun otsake, 200 ja 201 §, 202 §:n 2 momentti, 204, 212, 224, 225, 228, 230 ja 236 §, sellaisina kuin sanotuista säännöksistä 10, 54, 94, 180 ja 201 § ovat 17 päivänä toukokuuta 1963 annetussa asetuksessa (236/63) sekä 177 ja 181 § samalla asetuksella osittain muutettuina, 169 § 18 päivänä kesäkuuta 1964, 19 päivänä joulukuuta 1969 ja 26 päivänä maaliskuuta 1971 annetuilla asetuksilla (371/64, 862/ 69, 239/71) muutettuna, 179 § 8 päivänä joulukuuta 1967 annetussa asetuksella (536/67) ja 212 § 15 päivänä joulukuuta 1967 annetussa asetuksessa (561/67), sekä lisätään asetuksen 13 §:ään uusi 6 momentti sekä 18 päivänä kesäkuuta 1964 annetulla asetuksella (371/ 64) kumotun 174 §:n tilalle uusi 174 § ja 11 päivänä syyskuuta 1964 annetulla asetuksella (466/64) kumotun 233 §:n tilalle uusi 233 § seuraavasti

Määräystä jakolain mukaiseen maanmittaustoimitukseen on haettava kirjallisesti maanmittaustoimistolta. Hakemuksessa on ilmoitettava, mitä tiloja tai tiluksia toimitus on tarkoitettu koskemaan, sekä hakijan postiosoite. Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että hakija on oikeutettu toimitusta vaatimaan, sekä, jollei hakija ole kiinteistön omistaja, takaus toimituskustannuksista. Lohkomista haettaessa ei kuitenkaan ole vaadittava takausta.

Jos toimitus koskee eri maanmittauspiireissä olevia tiloja tai alueita tai jos maanmittaustoimisto ei muutoin katso voivansa antaa haettua toimitusmääräystä, maanmittaustoimiston on siirrettävä hakemus maanmittauskonttorin ratkaistavaksi ja ilmoitettava siitä hakijalle.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, voidaan hakemus määräalan erottamiseksi sellaisesta tilasta, jolla ennestään on vireillä lohkomistoimitus, tässä toimituksessa jättää toimitusinsinöörille.

Halkomis-, lohkomis-, tilusvaihto- ja rasitetoimitusta sekä jakolain 240, 241 ja 243 §:ssä mainittuja toimituksia haettaessa on hakemukseen liitettävä, lohkomista ja vapaaehtoista tilusvaihtoa haettaessa kuitenkin vain tarvittaessa, maanmittauskonttorin antama maarekisterinote niistä tiloista tai muista maarekisteriyksiköistä, joita toimitus on tarkoitettu koskemaan. Jakoa, halkomista lukuun ottamatta, jakolain 231 §:ssä tarkoitettua jaon täydentämistä, pakollista tilusvaihtoa, jakoasetuksen 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua lohkomista sekä jakolain 237 §:n 2 momentissa ja 238 ja 239 §:ssä tarkoitettua rasitetoimitusta koskevaan hakemukseen on liitettävä henkikirjanote, joka osoittaa tilojen omistajat ja haltijat.


Jos hakemus täyttää edellä tässä luvussa säädetyt vaatimukset, eikä ilmeistä estettä toimituksen tai tehtävän suorittamiselle ole, on maanmittaustoimiston annettava määräys toimituksen tai tehtävän suorittamiseen.

Jos hakemuskirjat ovat vaillinaiset, voi maanmittaustoimisto varata hakijalle tilaisuuden niiden täydentämiseen. Jos ainoastaan hakemukseen liitetty maarekisterin- tai henkikirjanote on vaillinainen, voidaan toimitusmääräys antaa, ja toimitusinsinöörin tehtäväksi jää tällöin puutteellisuuden poistaminen.

Maanmittaustoimiston ratkaisuun, jolla hakijalle on varattu tilaisuus hakemuskirjojen täydentämiseen tai jolla on annettu määräys toimituksen tai tehtävän suorittamiseen, ei saa hakea muutosta.

Mitä 1―3 momentissa on säädetty maanmittaustoimistosta, sovelletaan vastaavasti maanmittauskonttoriin, milloin toimitusmääräyksen antamista koskeva hakemus on siirretty sen ratkaistavaksi. Jos maanmittauskonttori ei anna toimitusmääräystä, on sen tehtävä hakemuksen johdosta päätös. Päätös on lähetettävä virkateitse hakijalle ja hakemuskirjat palautettava päätöksen ohella.

10§

Toimitusinsinöörin, joka on määrätty toimittamaan uusjako, on sen yhteydessä ilman eri määräystä asianosaisen pyynnöstä toimitettava tilan halkominen. Milloin toimitusinsinöörille on annettu määräys vain jonkin osuuden erottamiseen tilasta halkomisella, on hänellä oikeus ilman eri määräystä erottaa samassa toimituksessa muukin osuus tilasta, jos se, joka erottamista haluaa, esittää 2 §:ssä säädetyn selvityksen oikeudestaan tällaiseen erottamiseen ja siihen muutoin on lailliset edellytykset. Pyyntö selvityksineen on esitettävä viimeistään siinä toimituskokouksessa, jossa keskustellaan tilusten sijoituksesta. Myöhemmin tehty pyyntö voidaan ottaa huomioon vain, jos siitä ei aiheudu tuntuvaa viivytystä tai haittaa toimituksen loppuun saattamiselle.

Mitä 1 momentissa on säädetty halkomisesta, on vastaavasti sovellettava vesialueen, vesijätön ja erillisen yhteisen alueen jakoon.

Jaon, lohkomisen, tilusvaihdon tai rajankäynnin yhteydessä voidaan ilman eri määräystä toimittaa alueen, osuuden tai etuuden siirtäminen tilasta toiseen sekä jakolain 232 §:ssä tarkoitettu jaon täydentäminen. Samoin voidaan halkominen ilman eri määräystä muuttaa lohkomiseksi, milloin edellytykset siihen ovat olemassa.

11§

Milloin toimitusinsinööri muussa kuin 10 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa toimitusta suorittaessaan havaitsee, että sen yhteydessä olisi suoritettava sellainen muu toimitus, jota hänelle annettu määräys ei edellytä, tai että toimitus olisi suoritettava muun lajisena toimituksena kuin mihin toimitusmääräys on annettu, on toimitusinsinöörin, jos kukaan asianosaisista ei sitä vastusta, pyydettävä maanmittaustoimistolta määräystä tällaisen toimituksen suorittamiseen.

12§

Jos toimitusinsinööri, joka on saanut määräyksen toimitukseen, tietää olevansa esteellinen, on hänen ilmoitettava siitä heti maanmittaustoimistolle.

13§

Pöytäkirja on valmiiksi kirjoitettuna heti tai, jos toimitus jatkuu, lähinnä seuraavassa kokouksessa luettava julki. Pöytäkirja on toimitusinsinöörin allekirjoitettava. Milloin maanmittausteknikko suorittaa toimituksen toimitusinsinöörin valtuuksin, allekirjoittaa hän pöytäkirjan.

Milloin toimituksessa on käytetty uskottuja miehiä, on myös heidän allekirjoitettava pöytäkirja.

20§

Jollei toimituksessa tarpeellisia karttoja ja asiakirjoja anneta maanmittauskonttorista lainaksi, on toimitusinsinöörin hankittava niiden jäljennökset tai otteet tahi muu selvitys niiden sisällöstä.

27§

Uusjaon edellytyksiä ja laajuutta tutkittaessa on toimitettava katselmus ja laadittava selitelmä tilojen tiluspalstain luvusta, asemasta ja yleisestä laadusta, kuivatusmahdollisuuksista sekä tilusten sijoituksen, tieverkoston ja rajasovituksien parantamismahdollisuuksista, tilojen siirtopaikoista ja muista asiaan vaikuttavista seikoista sekä toimitettava tarpeelliset hyöty- ja kustannuslaskelmat. Jos asianosaiset ovat yksimielisiä uusjaon suorittamisesta ja sopivat sen laajuudesta ja toimitusmiehet katsovat edellytysten uusjaon suorittamiselle ilmeisesti olevan olemassa, ei tarvitse toimittaa sellaista katselmusta eikä laatia sellaista selitelmää eikä hyöty- ja kustannuslaskelmaa kuin edellä on määrätty. Sanotunlainen katsemuksen toimittaminen samoin kuin selitelmän sekä hyöty- ja kustannuslaskelman laatiminen ei myöskään ole tarpeen, jos ilman sellaista selvitystäkin on ilmeistä, ettei edellytyksiä uusjaon suorittamiselle ole olemassa.

29§

Uusjaon kustannuksia arvioitaessa on otettava huomioon jakolain 263 §:n 1 momentissa tarkoitetut menot, valtiolle toimituksesta perittävät maanmittausmaksut, siirtokustannukset ja kustannukset teiden teosta sekä muut jaon johdosta aiheutuvat kulut ja haitat.


54§

Jakotoimituksen toimitusinsinööri voi jakolain 98 §:n 1 ja 2 momentissa mainitussa tarkoituksessa kääntyä suoraan asianomaisen vesipiirin, tie- ja vesirakennuspiirin tai keskusmetsälautakunnan puoleen.

88§

Toimituskustannusten tiliä varten on toimitusinsinöörin laadittava ja toimitusasiakirjoihin liitettävä päivätyölista, joka kultakin päivältä osoittaa, mitä työtä on tehty, ketkä uskotut miehet ja mittamiehet ovat olleet työssä sekä montako työpäivää tai -tuntia kunkin jakoosakkaan puolesta on suoritettu. Toimituskustannusten tili tehdään joko päivätyölistan loppuun tai erilliseen tilikirjaan taikka toimituspöytäkirjaan, ja on siihen merkittävä päivätöiden määrät ja raha-arvot ynnä muut toimituskustannuksiin luettavat menot sekä osittelu, joka osoittaa, mikä osa toimituskustannuksista on kunkin osakkaan maksettava ja miten se suoritetaan.


94§

Sellaisessa toimituksessa, josta johtuvien siirto-, tienteko-, kuivatus, tai muiden niihin rinnastettavien kustannusten maksamiseen valtio voi osallistua, on toimitusinsinöörin tästä mahdollisuudesta ilmoitettava toimituksen osakkaille sekä tehtävä heille selkoa siitä, mitä toimenpiteitä valtion tuen saamiseksi tarvitaan.

Toimitusinsinöörin on myös asianosaisille selostettava, millä edellytyksillä maanmittausmaksusta peritään vain osa tai maksun suorittamisessa myönnetään lykkäystä ja mitä toimenpiteitä näiden helpotusten saamiseksi tarvitaan.

18 luku

Maaoikeus

169§

Maaoikeuksia on neljä, nimittäin Turun, ItäSuomen Vaasan ja Pohjois-Suomen maaoikeudet.

Turun maaoikeuden toimialue käsittää Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen läänit, Ahvenanmaan maakunnan sekä KeskiSuomen läänistä alueen, jonka muodostavat Mutilan ja Uuraisten kunnat, Jyväskylän maalaiskunta, Säynätsalon, Muuramen, Korpilahden ja Leivonmäen kunnat sekä niiden eteläpuolella oleva osa Keski-Suomen lääniä. Itä-Suomen maaoikeuden toimialue käsittää Kymen, Mikkelin, Kuopion ja Pohjois-Karjalan läänit sekä muun kuin edellä tarkoitetun osan KeskiSuomen lääniä. Vaasan maaoikeuden toimialue käsittää Vaasan läänin sekä Pohjois-Suomen maaoikeuden toimialue Oulun ja Lapin läänit.

Turun maaoikeus kuuluu Turun hovioikeuden ja Itä-Suomen maaoikeus Itä-Suomen hovioikeuden sekä Vaasan maaoikeus ja PohjoisSuomen maaoikeus Vaasan hovioikeuden alaisuuteen.

170§

Milloin maaoikeus toimii kahtena tai useampana jaostona, ensimmäisen jaoston puheenjohtajana on vakinainen maaoikeustuomari. Hänen tehtävänään on määrätä ylimääräiset maaoikeustuomarit sekä maaoikeusinsinöörit jaostoille samoin kuin asioiden jakamisesta jaostojen kesken. Jaoston tehtävien suorittamisjärjestyksestä määrää jaoston puheenjohtaja.

Vakinaisen maaoikeustuomarin ehdotuksesta oikeusministeriö voi vahvistaa maaoikeudelle työjärjestyksen.

171§

Kelpoisuusehtona ylimääräisen maaoikeuden sihteerin toimeen on oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto. Ylimääräisen maaoikeuden sihteerin ottaa määräajaksi hovioikeus kuultuaan vakinaista maaoikeustuomaria.

Maaoikeuden muut ylimääräiset toimenhaltijat ja tilapäiset toimihenkilöt ottaa vakinainen maaoikeustuomari.

172§

Vakinaisen maaoikeustuomarin on valvottava, että maaoikeuden lautamiehet valitaan kutakin kuntaa varten, ja pidettävä heistä luetteloa.

Kunnallishallituksen on viipymättä annettava tieto maaoikeustuomarille maaoikeuden lautamiehen vaalista.

173§

Maaoikeudella on kanslia, jonka päällikkönä on maaoikeustuomari.

174§

Oikeusministeriön toimesta hankitaan maaoikeuden kansliaa varten tarpeellinen huoneisto.

175§

Maaoikeustuomarin on ilmoitettava maaoikeuden kanslian osoite hovioikeudelle, maanmittaushallitukselle ja asianomaisille maanmittauskonttoreille.

Hovioikeuden tulee julkaista alaistensa maaoikeuksien kanslioiden osoitteet virallisessa lehdessä samassa järjestyksessä kuin oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu luettelo julkaistaan.

176§

Maaoikeuden on pidettävä diaaria, johon merkitään saapuneet ja lähtevät virkakirjeet, sekä luetteloa maaoikeuden käsiteltäväksi saapuneista asioista.

177§

Kaikista lähtevistä virkakirjeistä on säilytettävä jäljennös kansliassa.

178§

Maaoikeuden pöytäkirjat ja päätökset on nidottava toimituksittain ja varustettava juoksevalla säilytysnumerolla, joka kirjoitetaan asiakirjavihkoon sekä merkitään säilytyskotelon nimikkeeseen. Näin muodostuneista kirjavihkoista on pidettävä kunnittain luetteloa.

179§

Kustannukset maaoikeuden asiakirjojen sitomisesta ja säilyttämisestä suoritetaan valtion varoista.

180§

Maaoikeustuomareista ja maaoikeusinsinööreistä pitää nimikirjaa asianomainen hovioikeus ja maaoikeuden muista virkamiehistä maaoikeustuomari.

181§

Maaoikeustuomarin on lähetettävä neljän kuukauden kuluessa päätöksen julistamisesta lääninkonttorille asianmukaiset jäljennökset niistä päätöksistä, joilla asianosainen on velvoitettu valtiolle suorittamaan jakolain 328 §:n 2 momentissa ja 329 §:ssä tarkoitetut korvaukset. Lääninkonttorin on huolehdittava sanottujen korvausten perimisestä.

182§

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset jakolain 328 §:ssä tarkoitettujen menojen maksamisesta.

183§

Maaoikeudelle annetut maanmittaustoimituksiin kuuluvat asiakirjat ja kartta on viipymättä palautettava, kun niitä ei enää tarvita.

184§

Maaoikeuden tuomitsemista sakoista on maaoikeustuomarin pidettävä sakkoluetteloa. Sen tekemisestä ja sen otteen lähettämisestä täytäntöönpanoa varten on voimassa, mitä kihlakunnantuomarin pidettävistä sakkoluetteloista on säädetty.

185§

Maaoikeustuomarin on lähetettävä luettelo vuoden aikana saapuneista ja ratkaistuista sekä vuoden päättyessä vireillä olleista asioista oikeusministeriölle 15 päivän kuluessa vuoden päättymisestä.

19 luku

Asian saattaminen maaoikeuden käsiteltäväksi.

186§

Kun toimitus on alistettava maaoikeuden käsiteltäväksi, on toimitusinsinöörin toimituskokouksessa ilmoitettava siitä asianosaisille. Maanmittaustoimiston on lähetettävä toimitusasiakirjat ja kartta maanmittauskonttorille, jonka on toimitettava ne esitarkastettuina edelleen maaoikeuden kansliaan.


187§

Kun toimituksesta on valitettu, on maanmittauskonttorin toimitettava valituskirjat valitusajan päätyttyä maaoikeuden kansliaan. Sitä ennen on maanmittauskonttorin, jollei valittaja ole toimittanut valituskirjan kaksoiskappaletta, otettava valituskirjasta valtion kustannuksella jäljennös, joka on säilytettävä maanmittauskonttorissa nähtävänä, kunnes valitus on ratkaistu.

Jos valitus koskee loppuun saatettua toimitusta tai keskeneräisessä toimituksessa tehtyä päätöstä tai suoritettua toimenpidettä jakolain 312 §:n 5―9 kohdissa mainitussa asiassa, on maanmittaustoimiston lähetettävä asiakirjat ja kartta hyvissä ajoin ennen maaoikeuden kokoontumista maanmittauskonttorille, jonka on toimitettava ne esitarkastettuina edelleen maaoikeuden kansliaan. Muissa tapauksissa toimitusinsinöörin on vietävä asiakirjat ja kartta mukanaan maaoikeuden istuntoon.

188§

Jos toimitus on alistettu maaoikeuden tutkittavaksi tai toimituksesta on valitettu ja valitus koskee loppuunsaatettua toimitusta taikka keskeneräisessä toimituksessa jakolain 312 §:n 5―9 kohdissa tarkoitetusta asiasta tehtyä päätöstä, on toimitus, ennen kuin se tulee maaoikeudessa käsiteltäväksi, maaoikeusinsinöörin tarpeellisilta osin alustavasti tarkastettava. Tällaisen tarkastuksen yhteydessä voidaan toimittaa tarkastuksia myös toimituspaikalla.

Tarkastuksen tulokset on esitettävä maaoikeudelle.

20 luku

Asian käsittely maaoikeudessa.

190§

Maaoikeuden istunnot on sovitettava niin, että samalla matkalla voidaan käsitellä useampia toimituksia, jos asian käsittely ei sen takia sanottavasti viivästy.

191§

Uusijakoja koskevat alistukset ja valitukset on maaoikeuden käsiteltävä kiireellisinä ennen muita asioita, jollei ole kysymys sellaisesta uusjaosta, jonka varsinaisena tarkoituksena on saada samojen henkilöiden yhteisesti omistamat tilat heidän keskensä jaetuiksi.

192§

Maaoikeustuomarin on pidettävä maaoikeuden istunnosta pöytäkirjaa ja allekirjoitettava se oikeuden puolesta. Maaoikeuden tai sen jäsenten toimittaman katselmuksen tulokset on merkittävä pöytäkirjaan.

193§

Milloin asianosaiset jakolain 173 §:n 1 momentin mukaisesti ilmoittavat tyytyvänsä maaoikeuden päätökseen, ennen kuin se on saanut lainvoiman, on siitä tehtävä merkintä päätökseen.

194§

Kun toimitus on ollut maaoikeuden käsiteltävänä, on maaoikeustuomarin tehtävä siitä merkintä karttaan ja jakokirjaan tai, jos niitä ei ole, muuhun vastaavaan toimituskirjaan.

195§

Maaoikeuden päätös on toimitettava asianosaiselle, jonka tyytymättömyyden ilmoitus on aiheuttanut asian käsittelyn maaoikeudessa, tai, jos tällaisia asianosaisia on useita, sille heistä, jolle maaoikeus on määrännyt sen toimitettavaksi, neljän kuukauden tai, jos maaoikeuden päätökseen on ilmoitettu tyytymättömyyttä, neljänkymmenenviiden päivän kuluessa päätöksen julistamisesta lukien samassa järjestyksessä kuin kihlakunnanoikeuden pöytäkirjan toimittamisesta asianosaisille on voimassa. Muutoin toimitetaan päätös asianosaiselle vain, jos hän sitä pyytää.

196§

Maaoikeuden päätökseen tyytymättömyyttä ilmoittaneen asianosaisen on saatava tilaamansa päätös tai pöytäkirja neljänkymmenenviiden päivän kuluessa päätöksen julistamisesta lukien.

197§

Jos asiakirjain laajuus tai muut tärkeät seikat estävät asianosaiselle 195 §:n mukaan toimitettavan maaoikeuden päätöksen taikka maaoikeustuomarilta 196 §:ssä mainitussa tapauksessa tilatun päätöksen tai pöytäkirjan valmistamisen sanotuissa pykälissä mainitun ajan kuluessa, on maaoikeustuomarin annettava asianosaiselle pyydettäessä varaustodistus, jossa on mainittu, milloin asiakirja valmistuu.

198§

Maaoikeustuomarin on lähetettävä maksutta kappale maaoikeuden päätöstä maanmittauskonttorin kautta maanmittaustoimistolle sekä, milloin se on tarpeen, ote pöytäkirjasta ennen sen ajan päättymistä, jonka kuluessa asianosaisen on sellainen saatava. Tähän päätöskappaleeseen on myös merkittävä, onko päätökseen ilmoitettu tyytymättömyyttä. Niin ikään on palautettava ne kartat ja asiakirjat, jotka silloin vielä ovat maaoikeuden hallussa.

199§

Maaoikeustuomari on velvollinen lähettämään tilatut asiakirjat postiennakkoa vastaan, jos tilaaja sitä pyytää.

21 luku

Muutoksenhaku maaoikeuden päätökseen.

200§

Kun maaoikeuden päätökseen on ilmoitettu tyytymättömyyttä maanmittauskonttorille, on sen toimitettava ilmoitus maaoikeustuomarille.

Jos asianosainen samalla tekee kirjallisesti 196 §:ssä tarkoitetun tilauksen, on myös tilaus toimitettava maaoikeustuomarille.

201§

Maanmittauskonttorin on lähettäessään valituskirjat nimismiehelle, maistraatille tai järjestysoikeudelle samalla ilmoitettava sille viranomaiselle, joka on määrännyt toimituksessa saapuvilla olleen julkisen asiamiehen, milloin valituskirjat on lähetetty asianosaisten nähtäviksi.

202§

Edellä mainitun määräajan kuluttua on nimismiehen, maistraatin tai järjestysoikeuden viipymättä palautettava valituskirjat maanmittauskonttorille. Valituskirjoihin on liitettävä todistus siitä, milloin edellä mainittu kuulutus on ollut julkipantuna.

204§

Kappale korkeimman oikeuden tuomiota tai päätöstä on lähetettävä maanmittaushallituksen kautta maanmittaustoimistolle toimituksen asiakirjoihin liitettäväksi. Jäljennös tuomiosta tai päätöksestä on samalla lähetettävä maanmittaushallitukselle.

212§

Milloin jakolain 263 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimituskustannukset on suoritettava valtion lopullisena menona tai etukäteen valtion varoista, on maamittaustoimiston maksettava ne sitä varten osoitetuista varoista.

Maanmittauskonttorin on huolehdittava siitä, että etukäteen valtion varoista suoritetut 1 momentissa tarkoitetut kustannukset peritään maksuvelvollisilta.

Toimitusinsinöörin on hankittava valtion puolesta asetettavat apumiehet.

224§

Maaoikeus ja toimitusinsinööri ovat oikeutetut saamaan viranomaisilta tarpeellista virkaapua.

225§

Uskottujen miesten vaalista on kunnallisvaltuuston puheenjohtajan viipymättä annettava tieto lääninhallitukselle ja maanmittauskonttorille.

Lääninhallituksen on valvottava, että jakolaissa säädetyt uskotut miehet valitaan kutakin kuntaa varten.

228§

Jakolain 47 §:n 3 momentissa mainituilla teknillisillä tehtävillä tarkoitetaan tilusten kartoitusta ja vaaitusta, piirirajan aukikarsimista, rajamerkeillä varustettujen riidattomien piirirajojen avaamista ja niillä olevien rajamerkkien korjaamista ja, milloin piirirajan paikasta ei ole epäselvyyttä, rajaviittojen rakentamista, jakorajojen ja muiden uusien rajojen käyntiä ja pyykitystä, asema- ja rakennuskaavan paalutusta, puiden lukemista ja mittaamista metsätiliä varten, muiden tilien tekemistä varten tarpeellisia valmistelutehtäviä, teiden ja ojituksen suunnittelua sekä muita niihin verrattavia teknillisiä tehtäviä.

230§

Maanmittaustoimituksena suoritetaan myös tehtävä, joka muun lainsäädännön kuin jakolainsäädännön mukaan on maanmittausinsinöörin suoritettava, kuten kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen 14 päivänä heinäkuuta 1898 annetun lain 19 §:ssä tarkoitettu luovutettavan alueen paalutus sekä kartan ja selitelmän laatiminen, 28 päivänä syyskuuta 1951 annetun kalastuslain (503/51) 41 §:ssä tarkoitettu rauhoituspiirin merkitseminen ja kartoittaminen ja rajoituksia eräänlaatuisten yhtiöiden ja yhdistysten oikeuteen kiinteistön hankintaan maalla koskevan, 15 päivänä tammikuuta 1915 annetun asetuksen 3 §:ssä tarkoitetun lohkomisehdotuksen laatiminen. Tällaisessa maanmittaustoimituksessa on, mikäli siitä ei ole toisin säädetty, soveltuvin osin noudatettava lohkomisessa voimassa olevia säännöksiä, ei kuitenkaan, mitä muutoksenhausta on voimassa.

Mitä 1 momentissa on säädetty, on vastaavasti sovellettava, milloin vaaitus tai tilusten kartoitus ja selittäminen suoritetaan muusta maanmittaustoimituksesta erillisenä tai milloin suoritetaan katselmus tilajärjestelmään liittyvän asian selvittämiseksi, kuten sen selvittämiseksi, mihin tilaan jokin tilus kuuluu tai mitkä ovat tilojen osuudet yhteiseen alueeseen.

Määräyksen hakemisesta ja antamisesta tässä pykälässä tarkoitettuun maanmittaustoimitukseen on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 §:ssä ja muulla 1 luvussa on säädetty määräyksen hakemisesta ja antamisesta jakolain mukaiseen maanmittaustoimitukseen.

233§

Mitä edellä on säädetty toimitusinsinööristä, on vastaavasti voimassa maanmittausteknikosta, joka on määrätty suorittamaan toimitus toimitusinsinöörin valtuuksin.

236§

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa ja tarpeelliset kaavat vahvistaa maanmittaushallitus, kuitenkin niin, että kaavat maaoikeutta varten vahvistaa oikeusministeriö.


Tätä asetusta sovelletaan 2 päivästä toukokuuta 1972 lukien.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa annetut maanjako-oikeuden väliaikaisen puheenjohtajan ja väliaikaisen jäsenen määräykset muuttuvat tämän asetuksen voimaantullessa siten, että ne koskevat sanotun ajankohdan jälkeen ylimääräisen maaoikeustuomarin ja ylimääräisen maaoikeusinsinöörin tehtävää maanjako-oikeutta vastaavassa maaoikeudessa. Näin muuttuneet määräykset ovat voimassa vuoden 1972 loppuun.

Helsingissä 19. päivänä toukokuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. maa- ja metsätalousministeri
Ahti Fredriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.