358/1972

Annettu Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 1972

Laki kansanedustajain valeista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansanedustajain vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (391/69) 2 ja 12 §, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 1 ja 3 momentti, 16 §:n 1 momentti, 17 §:n 1 ja 3 momentti, 18 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentti, 22 §, 23 §:n 1 momentti, 24 §:n 1 ja 2 momentti, 46 §:n 2 momentti, 63 ja 64 §, 67 §:n 1 momentti, 74 §, 76 §:n 2 momentti, 77 §:n 2 momentti, 78 §:n 1 momentti, 79 §, 80 §:n 2 momentti, 81 §, 98 §:n 3 momentti ja 103 § sekä lisätään lakiin uudet 25 a, 25 b ja 25 c § sekä 46 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

Suhteellisilla vaaleilla valittavien kansanedustajain paikkojen jako vaalipiirien kesken toimitetaan sen henkikirjoituksen perusteella, johon vaaleissa käytettävät äänestysalueiden vaaliluettelot pohjautuvat. Jaon toimittaa valtioneuvosto hyvissä ajoin ennen kutakin vaalia antamallaan päätöksellä, joka julkaistaan asetuskokoelmassa.

2 luku

Vaaliluettelot.

12§

Edustajainvaalien toimittamista varten laaditaan vaalioikeutetuista henkilöistä vaaliluettelot.

Vaaliluettelot vaalivuotta edeltävänä vuonna Suomessa henkikirjoitetuista vaalioikeutetuista laaditaan erikseen kunnan jokaista äänestysaluetta varten (äänestysalueen vaaliluettelo).

Muista kuin 2 momentissa tarkoitetuista vaalioikeutetuista laaditaan vaaliluettelot vaalipiireittäin (vaalipiirin vaaliluettelo).

Äänestysalueiden vaaliluettelot laatii kunnan keskusvaalilautakunta ja vaalipiirien vaaliluettelot väestörekisterikeskus.

13§

Äänestysalueiden vaaliluetteloiden pohjaksi on asianomaisen henkikirjoitusviranomaisen vuosittain viimeistään elokuun 10 päivänä toimitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle edellisen vuoden lokakuussa toimitetun äänestysaluejaon mukaisesti laaditut luettelot (pohjaluettelot) kaikista kuluvan vuoden henkikirjan mukaan kunnassa asuneista henkilöistä, jotka ennen seuraavan vuoden alkua ovat täyttäneet 18 vuotta. Luettelot kirjoitetaan henkikirjan osoittamassa järjestyksessä oikeusministeriön vahvistamalle lomakkeelle. Niissä on omana ryhmänä mainittava henkilöt, jotka on henkikirjoitettu kunnassa, mutta joita ei ole merkitty minkään kiinteistön kohdalle. Kuhunkin luetteloon on liitettävä kaksin kappalein aakkosellinen hakemisto, joka on laadittu kortiston muotoon siten, että toista kappaletta voidaan käyttää 16 §:ssä tarkoitetun ilmoituskortin pohjana.


14§

Äänestysalueiden vaaliluetteloihin on otettava jokainen Suomen kansalainen, joka ennen vaalivuoden alkua on täyttänyt 18 vuotta ja on vaalivuotta edeltävänä vuonna henkikirjoiteltu kunnassa.


15§

Äänestysalueiden vaaliluettelot on kunnan keskusvaalilautakunnan toimesta pidettävä syyskuun 15 päivästä saman kuun 21 päivään, molemmat päivät mukaan luettuina, asianmukaisen valvonnan alaisena tarkastusta varten nähtävinä kunakin arkipäivänä kello 9-20 välisen ajan, kaupungissa ja kauppalassa kunnan alueella, tarvittaessa useammassa paikassa äänestysalueittain, sekä maalaiskunnassa jokaisella äänestysalueella.


Paikoista, joissa äänestysalueiden vaaliluettelot ovat nähtävinä, ja kunnan äänestysalueista on annettava ennakolta hyvissä ajoin tieto sillä tavalla kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Tiedoksiannossa on maalaiskunnassa mainittava myös sen henkilön nimi ja osoite, jonka valvonnan alaisena luettelot ovat nähtävinä ja jolle 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu oikaisuvaatimus voidaan antaa.

16§

Kunnan keskusvaalilautakunnan on lähetettävä jokaiselle kunnassa äänestysalueen vaaliluetteloon otetulle äänioikeutetulle, jonka osoite on tunnettu, oikeusministeriön painattamaa ja henkikirjoitusviranomaisen alustavasti täyttämää korttia käyttäen ilmoitus, jossa on ne tiedot, mitkä hänestä on henkikirjaan tai vaaliluetteloon otettu, ja tieto siitä, minkä äänestysalueen vaaliluetteloon hänet on merkitty, milloin ja missä vaaliluettelo on nähtävänä sekä milloin ja missä äänestys tapahtuu. Tämän lisäksi ei kortissa saa olla muuta kuin ohjeet sen käyttämisestä ja kortista ehkä ilmenevien virheiden oikaisemisesta.


17§

Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänestysalueen vaaliluettelosta tai merkitty siihen vaalioikeutta vailla olevaksi tahi että häntä tarkoittava merkintä siinä on muutoin virheellinen, voi esittää oikaisuvaatimuksensa kirjallisesti tai suullisesti kunnan keskusvaalilautakunnille sen kokouksessa lokakuun 4 päivänä taikka kirjallisesti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle tai sihteerille sitä ennen, vaaliluettelon nähtäväksipanon jälkeen. Kirjallinen oikaisuvaatimus saadaan kuitenkin sinä aikana jona vaaliluettelo on nähtävänä, antaa myös sille, jonka valvonnan alaisena vaaliluettelon tarkistus tapahtuu.


Jos joku katsoo, että henkilö, yksi tai useampi, on oikeudettomasti merkitty äänestysalueen vaaliluetteloon äänioikeutetuksi, voi hän antaa sitä koskevan perustellun kirjallisen oikaisuvaatimuksen viimeistään syyskuun 25 päivänä ennen kello 16 kunnan keskusvaalilautakunnalle taikka sen puheenjohtajalle tai sihteerille.


18§

Kun oikaisuvaatimus tarkoittaa henkilön merkitsemistä äänestysalueen vaaliluetteloon vaalioikeutta vailla olevaksi, on kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ilmoitettava sille henkilölle, jota oikaisuvaatimus koskee, vaatimuksesta ja sen sisällöstä sekä että hänellä on tilaisuus osoitetussa paikassa nähdä oikaisuvaatimus ja viimeistään syyskuun 30 päivänä ennen kello 16 antaa vaatimuksen johdosta kunnan keskusvaalilautakunnalle selityksensä uhalla, että jollei selitystä anneta, asia ratkaistaan siitä huolimatta.


19§

Äänestysalueen vaaliluetteloa vastaan tehdyt oikaisuvaatimukset käsitellään ja ratkaistaan kunnan keskusvaalilautakunnan 4 päivänä lokakuuta pidettävässä kokouksessa, joka alkaa kello 19. Keskusvaalilautakunnan on kussakin asiassa annettava päätös, joka perusteluineen on merkittävä pöytäkirjaan.


21§

Lääninhallituksen päätökseen äänestysalueen vaaliluettelon oikaisemista koskevassa asiassa ei saa hakea muutosta valittamalla.


22§

Jos henkikirjoitusviranomainen katsoo, että henkilö oikeudettomasti on jätetty pois äänestysalueen vaaliluettelosta tahi merkitty siihen vaalioikeutta vailla olevaksi tai äänioikeutetuksi tahi että merkintä on muutoin virheellinen on hänellä viran puolesta oikeus tehdä kunnan keskusvaalilautakunnalle oikaisuvaatimus ja hakea muutosta vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen 17, 20 ja 21 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.

23§

Jollei vaatimusta äänestysalueen vaaliluettelon muuttamisesta ole säädetyn ajan kuluessa tehty kunnan keskusvaalilautakunnalle, on luetteloon merkittävä todistus siitä, että luettelo on lainvoimainen.


24§

Jos tasavallan presidentin määräyksestä on toimitettava uudet vaalit sellaisena vuonna, jona jo on toimitettu kansanedustajain tai tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit, on uusissa vaaleissa noudatettava jo toimitetuissa vaaleissa käytettyjä äänestysalueiden vaaliluetteloja muuttamattomina.

Milloin uudet vaalit on toimitettava sellaisena vuonna, jona kansanedustajain tai tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleja ei ole ollut, on äänestysalueiden vaaliluetteloiden laatimiseen ryhdyttävä heti, kun tieto uusien vaalien toimittamisesta on saatu. Vaaliluetteloiden pohjana on tällöin käytettävä niitä pohjaluetteloita, jotka viimeksi on laadittu, ennen kuin määräys uusien vaalien toimittamisesta julkaistiin. Luettelot on siten tarkastettava, kuin 14 §:ssä on sanottu, ja heti sen jälkeen seitsemän päivän kuluessa 15 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyllä tavalla pidettävä tarkastusta varten nähtävinä. Tällöin on myös noudatettava, mitä 15 §:n 3 momentissa on säädetty vaaliluetteloiden nähtävilläolosta ja muista seikoista tiedottamisesta.


25a§

Vaalipiirien vaaliluetteloihin väestörekisterikeskuksen on otettava jokainen Suomen kansalainen, jota ei ole henkikirjoitettava Suomessa sinä vuonna, jonka henkikirjoitukseen äänestysalueiden vaaliluettelot pohjautuvat, mutta joka on tai on ollut Suomessa väestökirjoihin merkitty.

Luetteloihin on otettava ne 1 momentissa tarkoitetut henkilöt, jotka luetteloita vahvistettaessa ovat vaalioikeutettuja.

Kukin henkilö otetaan sen vaalipiirin vaaliluetteloon, jonka alueella oleva kunta on merkitty väestörekisteriin hänen viimeiseksi kotipaikakseen. Mikäli kotipaikkana on ollut kunta joka ei enää kuulu Suomen alueeseen, on henkilö merkittävä Helsingin kaupungin vaalipiirin vaaliluetteloon.

Luettelot on laadittava oikeusministeriön vahvistamaa lomaketta käyttäen henkilöiden sukunimien osoittamassa aakkosjärjestyksessä. Henkilöstä on luetteloon merkittävä täydellinen nimi ja milloin nimi on muutettu tai muuttunut, myös entiset nimet, syntymäaika ja -paikka, postiosoite sekä mikä kunta Suomessa on merkitty väestörekisteriin hänen viimeiseksi kotipaikakseen.

25b§

Edellä 25 a §:n 1 mom:ssa tarkoitettu henkilö voi esittää väestörekisterikeskukselle kirjallisen tiedustelun siitä, tuleeko hänen nimensä otettavaksi vaalipiirin vaaliluetteloon. Tiedustelun yhteydessä on ilmoitettava 25 a §:n 4 momentissa mainitut tiedot. Tiedustelun voi puoliso ilman valtuutusta tehdä toisen puolison puolesta.

Tiedustelu on tehtävä viimeistään 60. päivänä ennen vaaleja.

Tiedustelun tekemistä varten oikeusministeriön on painatettava lomakkeita, joita on pidettävä saatavana valtion painatuskeskuksessa ja ainakin Suomen diplomaattisissa sekä lähetetyn konsulin johtamissa edustustoissa. Edustuston on pyynnöstä opastettava vaalioikeutettua lomakkeen täyttämisessä.

Kullekin tiedustelun tehneelle henkilölle väestörekisterikeskuksen on välittömästi sen jälkeen, kun vaalipiirin vaaliluettelo on 25 c §:n mukaan vahvistettu, lähetettävä hänen antamallaan postiosoitteella oikeusministeriön vahvistamaa lomaketta käyttäen ilmoitus joko siitä, minkä vaalipiirin vaaliluetteloon hänet on merkitty, taikka siitä, minkä vuoksi häntä ei ole merkitty minkään vaalipiirin vaaliluetteloon. Luetteloon otetulle on samalla lähetettävä luettelo ulkomailla olevista ennakkoäänestyspaikoista.

25c§

Väestörekisterikeskuksen on 30. päivänä ennen vaaleja vahvistettava edellä 25 a §:ssä mainituin tavoin laaditut vaalipiirien vaaliluettelot. Kuhunkin luetteloon on merkittävä, minkä vaalipiirin vaaliluettelo se on.

Väestörekisterikeskuksen on viimeistään 20. päivänä ennen vaaleja toimitettava kunkin vaalipiirin vaaliluettelo sen vaalipiirin keskuslautakunnalle.

Vaalipiirin vaaliluettelon vahvistamista koskevaan väestörekisterikeskuksen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

3 luku

Ehdokkaiden asettaminen ja vaaliliitot.


46§

Jos tasavallan presidentti on määrännyt toimitettaviksi uudet vaalit, on vaalitoimitus kolmantena sunnuntaina ja sitä seuraavana maanantaina siinä kuussa, joka alkaa lähinnä 60 päivän kuluttua siitä, kun määräys uusien vaalien toimittamisesta julkaistiin.


Kun tasavallan presidentti on antanut määräyksen uusien vaalien toimittamisesta, on siitä viipymättä tiedotettava ainakin Suomen diplomaattisissa ja lähetetyn konsulin johtamissa edustustoissa julkipantavin ilmoituksin ja tarvittaessa muullakin sopivalla tavalla.

63§

Äänestysalueen vaaliluetteloon merkitty äänioikeutettu henkilö, joka on hoidettavana sairaalassa, kunnalliskodissa, vanhainkodissa, sairaskodissa tai invaliidihuoltolaissa (907/46) tarkoitetussa erityishuoltolaitoksessa tahi otettu työlaitokseen, päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huoltolaan tai rangaistuslaitokseen, joita tässä laissa sanotaan laitoksiksi, taikka joka 46 §:ssä tarkoitettuina vaalipäivinä muusta syystä todennäköisesti on estynyt käyttämästä äänioikeuttaan sen äänestysalueen vaalitoimituksessa, jonka vaaliluetteloon hänet on merkitty, sekä vaalipiirin vaaliluetteloon merkitty äänioikeutettu saavat äänestää ennakolta, niin kuin tässä luvussa säädetään.

64§

Ennakkoäänestys tapahtuu kotimaassa asetuksella määrättävissä posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikoissa sekä 63 §:ssä tarkoitetuissa laitoksissa ja ulkomailla niissä Suomen edustustoissa, jotka asetuksella määrätään, ja suomalaisissa laivoissa (ennakkoäänestyspaikat).

Laitoksissa saavat äänestää ennakolta vain niissä hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt ja suomalaisissa laivoissa niiden henkilökunta.

67§

Ennakkoäänestys tapahtuu posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikassa jokaisena arkipäivänä sinä aikana, jolloin toimipaikka on yleisöä varten avoinna, taikka posti- ja lennätinhallituksen määräämänä muuna aikana, Suomen edustustossa ja suomalaisessa laivassa jokaisena päivänä edustuston päällikön ja laivan päällikön määräämänä aikana. Laitoksessa ennakkoäänestys tapahtuu sen mukaan kuin vaalitoimikunta määrää, ennakkoäänestyksen lopettamispäivänä tai sitä edeltävänä päivänä sekä yhtenä muuna päivänä toimikunnan määrääminä aikoina.


74§

Lähetekirje on osoitettava sen kunnan keskusvaalilautakunnalle, jossa äänestäjä on ilmoituksensa mukaan merkitty äänestysalueen vaaliluetteloon, tai, jos äänestäjä on merkitty vaalipiirin vaaliluotteloon, asianomaiselle vaalipiirin keskuslautakunnalle.

Kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetun lähetekirjeen tulee sisältää:

1) äänestäjän selitys siitä, että hän itse vaalisalaisuuden säilyttäen on täyttänyt äänestyslipun ja sen leimattuna sulkenut vaalikuoreen;

2) ilmoitus äänestäjän täydellisestä nimestä ja, milloin nimi on muutettu tai muuttunut, myös entisistä nimistä, ammatista tai toimesta, syntymäajasta ja -paikasta sekä nykyisestä asuinpaikasta postiosoitteesta;

3) ilmoitus kunnasta, missä äänestäjä on merkitty vaaliluetteloon tai missä hänet on henkikirjoitettu sinä vuonna, jonka henkikirjoitukseen vaaliluettelot pohjautuvat, ja asuinpaikasta siellä sekä äänestysalueen numero tai nimi, jos äänestäjä sen varmasti tietää; sekä

4) ilmoitus syystä, minkä vuoksi äänestäjä todennäköisesti on estynyt käyttämästä äänioikeuttaan vaalipäivinä vaalitoimituksessa siinä äänestysalueessa, missä hänet on merkitty vaaliluetteloon.

Vaalipiirin keskuslautakunnalle osoitetun lähetekirjeen tulee sisältää 2 momentin 1 kohdassa mainittu selitys ja 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus sekä tieto siitä, minkä vaalipiirin vaaliluetteloon äänestäjä on ilmoituksensa mukaan merkitty.

Äänestäjän, joka luovuttaa lähetekirjeeseen liitettäväksi 16 tai 25 b §:n 4 momentissa tarkoitetun ilmoituskortin, ei tarvitse erikseen antaa edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa mainittuja tietoja.

Lähetekuoreen merkitään osoite lähetekirjeen mukaan.

76§

Ennakkoäänestyspaikassa äänestäjistä on pidettävä oikeusministeriön painattamaa lomaketta käyttäen luetteloa, johon merkitään äänestäjän nimi, se kunta tai vaalipiiri, jossa äänestäjä ilmoituksensa mukaan on merkitty vaaliluetteloon, sekä päivä, jolloin ennakolta äänestäminen on tapahtunut.

77§

Suomen edustustosta lähetetään lähetekuoret nopeinta virkapostitietä käyttäen tai kirjattuina lentopostitse ulkoasiainministerille edelleen asianomaiselle kunnan keskusvaalilautakunnalle tai vaalipiirin keskuslautakunnalle toimitettaviksi.


78§

Kunnan keskusvaalilautakuntaan ja vaalipiirin keskuslautakuntaan saapuneet ennakko äänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka aloitetaan vaaleja edeltävänä perjantaina kello 16


79§

Vaalipiirin keskuslautakunnassa pannaan hyväksytyt vaalikuoret varmaan talteen, jossa ne on säilytettävä, kunnes keskuslautakunta ryhtyy suorittamaan ennakkoäänestyksessä annettujen äänten laskentaa.

Kunnan keskusvaalilautakunnassa pannaan hyväksytyt vaalikuoret kestävään päällykseen, johon merkitään vaalipiirin keskuslautakunnan osoite, lähetyksen sisältö ja lähettäjä. Lähetys on kiireellisesti vietävä tai virkapostina lähetettävä keskuslautakunnalle.

Jos kunnan keskusvaalilautakunnalle ei ole toimitettu vaalikuoria, jotka sen mukaan kuin edellä on säädetty, olisi lähetettävä vaalipiirin keskuslautakunnalle, on siitä keskuslautakunnalle ilmoitettava.

80§

Vaalipiirin keskuslautakunnan on tarkastettava edellä 1 momentissa tarkoitetut ennakkoäänestysasiakirjat noudattaen, mitä 78 §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty. Samoin on meneteltävä niiden vaalipiirin vaaliluetteloon merkittyjä äänioikeutettuja koskevien ennakkoäänestysasiakirjojen suhteen, jotka ovat saapuneet 78 §:n 1 momentissa mainitun määräajan jälkeen.


81§

Vaalipiirin keskuslautakunnan on toisena vaalipäivänä kello 18 ryhdyttävä laskemaan ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä. Tällöin avataan 79 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut vaalikuoret. Ne äänestysliput, jotka mitättöminä on jätettävä huomioon ottamatta, erotetaan eri ryhmäksi. Muut äänestysliput järjestetään siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut liput ovat eri ryhmänä, ja kussakin ryhmässä olevien äänestyslippujen lukumäärä lasketaan.

98§

Äänestysalueiden vaaliluettelot vaalipiirin keskuslautakunnan on toimitettava asianomaisille kuntien keskusvaalilautakunnille. Kaikki muut hallussaan olevat asiakirjat ja tarvikkeet keskuslautakunnan on luovutettava lääninhallitukselle.


103§

Jos 46 §:n 2 momentissa tarkoitettu sunnuntaipäivä sattuu pääsiäis-, helluntai- tai juhannuspäiväksi, toimitettakoon vaalit sitä edeltävänä sunnuntaina ja tätä seuraavana maanantaina.

Milloin muuta kuin vaalien toimittamista tai niiden tuloksen julkaisemista varten säädetty määräpäivä sattuu pyhäpäiväksi tai arkilauantaiksi, pidettäköön seuraava arkipäivä määräpäivänä. Edellä 15 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa arkilauantaita pidetään arkipäivänä.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivä toukokuuta 1972.

Asianomaisen henkikirjoitusviranomaisen on vuonna 1972 kunnan keskusvaalilautakunnalle toimitetaviin pohjaluetteloihin liitettäviksi laadittava luettelot, joihin tämän lain 13 §:ssä säädetyssä järjestyksessä merkitään vuosina 1953 ja 1954 syntyneet henkilöt.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Pekka Paavola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.