233/1972

Annettu Helsingissä 24. päivänä maaliskuuta 1972

Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen (473/63) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä marraskuuta 1964 annetussa asetuksessa (538/64), 4 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä elokuuta 1970 annetussa asetuksessa (576/70), ja 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1966 annetussa asetuksessa (741/66), sekä lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on edellä mainitussa asetuksessa (576/70), uusi 4 momentti ja asetukseen uusi 22 a § seuraavasti:

Sairausvakuutuslain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna lääkintöhallituksen hyväksymänä laboratoriona tai röntgenlaitoksena pidetään kansanterveyslain (66/72) 15 §:ssä tarkoitettua terveyskeskusta ja yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista annetun asetuksen 1 §:n 2 momentissa (520/64) mainittua tutkimuslaitosta sanoin kuin niiden tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden osalta, joita voidaan suorittaa sellaisessa tutkimuslaitoksessa, sairaalan laboratorio- tai röntgenosastoa ja poliklinikkaa sekä valtion tai yliopiston omistamaa lääketieteellistä tutkimuslaitosta.Sairausvakuutuslain 7 §:n 1 momentissa ja 8 §:n 1 momentissa tarkoitettujen taksojen perusteita määrättäessä ja taksoja vahvistettaessa on otettava huomioon tutkimus- tai hoitotoimenpiteen laatu sekä sen vaatima työ ja aiheuttama kustannus. Sen lisäksi perusteista on käytävä ilmi kutakin toimenpideryhmää koskevan taksan enimmäismäärä. Ennen perusteiden määräämistä ja taksojen vahvistamista on lääkintöhallitukselle ja lääkäreitä edustavalle järjestölle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Lisäksi on kansaneläkelaitosta kuultava ennen perusteiden määräämistä.

Sairausvakuutuslain 11 a §:ssä tarkoitettujen sairaanhoidon ja sairaankuljetuksen taksojen perusteet on määrättävä ja taksat vahvistettava ryhmittäin käyttäen perusteena keskimääräisiä kustannuksia. Ennen perusteiden määräämistä ja taksojen vahvistamista on lääkintöhallitukselle ja kuntien keskusjärjestöille varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Lisäksi on kansaneläkelaitosta kuultava ennen perusteiden määräämistä.

Fysikaaliseksi hoidoksi katsotaan lääkärin määräämä fysikaalinen liikuntahoito ja siihen liittyvä tarpeellinen esikäsittely sekä lääkärin määräämä muu fysikaalinen hoito. Fysikaalinen hoito korvataan kuitenkin vain, mikäli hoidon on antanut lääkintävoimistelija tai hoito on annettu fysikaalista hoitoa antamaan hyväksytyssä lääketieteellisessä laboratoriossa.


22a§

Sairausvakuutuslain 30 b §:ssä mainitusta kunnan tilityksestä tulee käydä ilmi lain 11 a §:ssä tarkoitettujen korvausten määräämiseksi tarvittavat tiedot. Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet tilityksestä ja sillä on oikeus tarkastaa tilityksen perusteena olevat terveyskeskuksen asiakirjat.

5 luku

Paikallishallinto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1972.

Helsingissä 24. päivänä maaliskuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Osmo Kaipainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.