75/1972

Annettu Helsingissä 28. päivänä tammikuuta 1972

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 13, sellaisena kuin se on 15 päivänä heinäkuuta 1970 annetussa laissa (499/70), ja 57 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa (811/69), sekä lisätään 4 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 11 a ja 30 b § seuraavasti:


Kunnalla on sen estämättä, mitä muualla tässä laissa säädetään, oikeus saada kansanterveyslaissa (66/72) tarkoitetun terveyskeskuksen toimesta vakuutetulle annetun sairaanhoidon kustannuksista korvausta siten kuin jäljempänä 11 a, 13, 30 b ja 52―57 §:ssä säädetään.

11a§

Edellä 5 §:ssä tarkoitetun terveyskeskuksen toimesta kansanterveyslain 14 §:n 1 momentissa mainittujen velvollisuuksien toteuttamiseksi annetun sairaanhoidon ja järjestetyn sairaankuljetuksen kustannuksista korvataan kunnalle vahvistetun taksan mukainen määrä tai, jos vakuutetulta saadaan sen mukaan kuin erikseen säädetään periä maksu, taksan mukaisen ja mainitun määrän erotus. Vastaavasti korvataan terveyskeskuksen toimesta 17 vuotta täyttäneelle vakuutetulle annetun hampaiden tutkimuksen ja hoidon kustannukset.

Tämän lain nojalla ei suoriteta vakuutetulle korvausta tämän terveyskeskukselle sairaanhoidosta maksamasta määrästä eikä kunnalle sellaisesta hoidosta tai tutkimuksesta, joka muun kuin kansanterveyslain nojalla on vakuutetulle maksutonta.

13§

Edellä 7 §:n 1 momentissa, 8 §:n 1 momentissa ja 11 a §:n 1 momentissa tarkoitettujen taksojen perusteet määrää sosiaali- ja terveysministeriö ja taksat vahvistaa kansaneläkelaitos.

30b§

Edellä 11 a §:ssä tarkoitetuista kustannuksista tulee kunnan antaa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tutkimus on suoritettu tai hoito annettu tai matka tehty, sairausvakuutustoimikunnalle tilitys siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

57§

Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty, sovelletaan vastaavasti 11 a ja 30 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa, milloin kunta tai vakuutettu on saanut perusteettoman edun.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1972.

Helsingissä 28. päivänä tammikuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Alli Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.