428/1970

Annettu Helsingissä 26. päivänä kesäkuuta 1970

Asetus vesiasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 1962 annetun vesiasetuksen (282/62) 76 §, 79 §, 85 §:n 1 momentti ja 86 §:n 2 momentti sekä lisätään asetukseen uusi 69 a § sekä 74 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

69a§

Vedenottamon suoja-alueen määräämistä koskevan, vesilain 9 luvun 19 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tai edellä 68 §:n 6 kohdassa mainitun, suunnitelmaan sisältyvän ehdotuksen tulee tarpeen mukaan sisältää:

1) yleiskuvaus 46 §:ssä tarkoitettuine karttoineen siitä alueesta, jota hakemus koskee;

2) tiedot vedenottamosta, jota varten suojaalue on tarkoitettu määrättäväksi;

3) selostus syistä, jotka vaativat suojaalueen määräämistä;

4) ehdotus siitä, miten laajaksi suoja-alue olisi määrättävä;

5) ehdotus suoja-alueen ja siihen mahdollisesti sisältyvien vyöhykkeiden käyttöä koskeviksi rajoituksiksi;

6) ehdotus suoja-alueella mahdollisesti tarvittaviksi suojatoimenpiteiksi; sekä

7) luettelo suoja-alueeseen kuuluvista tiloista ja niiden tiedossa olevista omistajista ja haltijoista sekä vastaavat tiedot alueella sijaitsevista hakemuksen kannalta tärkeistä rakennuksista ja laitteista.

Pohjaveden ottamon suoja-alueen määräämistä koskevan, vesilain 9 luvun 20 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tai edellä 69 §:ssä tarkoitetun suunnitelman osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa on sanottu. Lisäksi mainittuun hakemukseen on liitettävä tiedot suoja-alueen maaperästä sekä pohjaveden esiintymisestä ja sen virtauksen suunnasta puheena olevalla alueella.

74§

Sen lisäksi, mitä vesilain 18 luvun 4 §:ssä on säädetty asiakirjojen jäljennösten lähettämisestä, jäljennökset katselmustoimituksen asiakirjoista on lähetettävä myös maataloushallitukselle, metsähallitukselle, tie- ja vesirakennushallitukselle, merenkulkuhallitukselle tai muulle valtion viranomaiselle, joka hakemuksessa tarkoitetussa asiassa toimialallaan valvoo yleistä etua tai jonka hoitoon tai valvontaan kuuluvaa aluetta, rakennelmaa tai laitetta asia koskee.

76§

Vesihallituksen tulee huolehtia siitä, että siellä on maksusta saatavana vahvistettuja uittosääntöjä sekä niiden muutoksia ja lisäyksiä.

79§

Asianomaisen vesipiirin vesitoimisto voi antaa vesilain 19 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisen määräyksen ojitustoimituksen pitämiseen sellaiselle agronomille, metsänhoitajalle tai muulle henkilölle, jolle vesihallitus on, sen jälkeen kun on todettu, että hänellä on riittävät tiedot ja sellainen käytännöllinen kokemus, jota tehtävän suorittaminen edellyttää, antanut oikeuden suorittaa ojitustoimituksia. Vesihallitus voi ennen edellä tarkoitetun oikeuden myöntämistä pyytää, asian laadusta riippuen, metsähallituksen tai muun viranomaisen lausunnon.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua määräystä älköön kuitenkaan annettako sellaista ojitusta koskevan ojitustoimituksen pitämiseen, johon joltakin osin tarvitaan vesioikeuden lupa tai joka huomattavasti vaikuttaa vesistöön.

85§

Milloin on saatu lupa vesistön järjestelyyn tai säännöstelyyn, tulee toimenpiteen suorittajan ilmoittaa asianomaisen vesipiirin vesitoimistolle ja vesilautakunnalle toimenpiteen aloittamisen ajankohta sekä saadun lupapäätöksen päivämäärä ja antaja.


86§

Henkilöä, joka vesilain alaan kuuluvassa asiassa tai sitä valmisteltaessa on toiminut asianosaisen neuvonantajana, älköön määrättäkö sitä asiaa koskevaan katselmustoimitukseen toimitusmieheksi eikä avustajaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1970.

Helsingissä 26. päivänä kesäkuuta 1970

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Keijo Liinamaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.