359/1970

Annettu Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1970

Asetus raskauden keskeyttämisestä

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään raskauden keskeyttämisestä 24 päivänä maaliskuuta 1970 annetun lain (239/70) 6 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 15 §:n nojalla:

Lupaa raskauden keskeyttämiseen on naisen itsensä, jollei hän mielisairauden, vajaamielisyyden tai häiriytyneen sieluntoimintansa vuoksi ole kykenemätön esittämään pätevää pyyntöä toimenpiteeseen, haettava joko lääkäriltä tai lääkintöhallitukselta.

Jollei nainen 1 §:ssä tarkoitetusta syystä voi esittää pätevää pyyntöä raskauden keskeyttämiseen, voi siinä mainittua lupaa hakea myös

1) erityisesti määrätty uskottu mies ja holhottavana olevan puolesta hänen holhoojansa; sekä

2) yleiseen laitokseen otetun puolesta laitoksen johtaja.

Lääkintöhallitukselta on lupaa anottava omakätisesti allekirjoitetulla hakemuksella, jossa hakijan nimikirjoituksen on oltava kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama.

Hakemukseen on liitettävä:

1) asianomaisen rekisteriviranomaisen antama virkatodistus, josta selviää naisen siviilisääty sekä hänen aviopuolisonsa, lastensa ja, mikäli hän on alaikäinen, vanhempiensa nimet ja syntymäajat;

2) selvitys lapsen isästä, jos raskauden keskeyttämisen perusteena vedotaan raskauden keskeyttämisestä 24 päivänä maaliskuuta 1970 annetun lain (239/70) 1 §:n 5 kohtaan, kun on syytä otaksua lapsen olevan vajaamielinen, vaikeasti sairas tai ruumiinvikainen isän vajaamielisyyden, sairauden tai ruumiinvian vuoksi;

3) esteettömän lääkärin tutkimukseen perustuva lausunto tai, mikäli on kysymys raskauden keskeyttämisestä annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tapauksesta, asiasta aikaisemmin kielteisen ratkaisun tehneiden lääkärien aikanaan antamat lausunnot ja päätös; sekä

4) selvitys muista asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavista seikoista.

Hakemus ja lääkärin lausunto on kirjoitettava vahvistetuille lomakkeille.

Jollei hakemukseen ole liitetty 3 §:ssä tarkoitettua selvitystä, on lääkintöhallituksen tarpeen vaatiessa velvoitettava hakija määrätyn ajan kuluessa se esittämään.

Jollei hakemusta ole seurannut niiden henkilöiden kirjallinen lausunto, joille raskauden keskeyttämisestä annetun lain 7 §:n mukaan on varattava tähän tilaisuus, on lääkintöhallituksen, milloin siihen on syytä, annettava näille tilaisuus lausuntonsa antamiseen asiasta.

Mikäli lääkintöhallitus vuosittain hankkimansa selvityksen perusteella toteaa, ettei maan joissakin osissa ole pitkien välimatkojen, lääkäri- tai sairaalapulan taikka muun sellaisen syyn vuoksi katsottava olevan riittävästi lausunnonantajalääkäreitä tai keskeyttämissairaaloita, sen on määrättävä, että mainituilta alueilta saa, kunnes se toisin määrää, anoa suoraan siltä lupaa raskauden keskeyttämiseen.

Lääkintöhallituksen on hyväksymistään keskeyttämissairaaloista sekä 1 momentin mukaisesti määräämistään alueista ilmoitettava läänin-, kaupungin-, kauppalan- ja kunnanlääkäreille sekä heidän välityksellään kunnallisille äitiys- ja lastenneuvoloille samoin kuin Väestöliitto r.y:n alaisille avioliitto- ja sosiaalineuvoloille. Samoin on ilmoitettava niistä raskauden keskeyttämisestä annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetuista lääkäreistä, jotka lääkintöhallitus erikseen on määrännyt toimimaan lausunnonantajalääkäreinä, sekä myös niistä lääkäreistä, joilta lääkintöhallitus on tämän oikeuden evännyt.

Raskauden keskeyttämisestä annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu lupapäätös ja 2 kohdassa tarkoitettu päätös on laadittava vahvistetuille lomakkeille.

Edellä mainitun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa on hakijan esitettävä asianomaisen syyttäjän tai poliisiviranomaisen antama todistus siitä, että rikoksesta on nostettu syyte, tai että se on ilmoitettu syytteeseen pantavaksi taikka poliisiviranomaisen antama, poliisitutkintaan perustuva kirjallinen selvitys, jonka nojalla rikoksen tapahtumista on pidettävä ilmeisenä.

Lausunnonantajalääkärin asiana on antaa keskeyttämistä pyytävälle raskauden keskeyttämisestä annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys.

Ennen kuin nainen, jolle on suoritettu raskauden keskeyttäminen, pääsee pois sairaalasta, on hänelle sairaalan lääkärin toimesta annettava ehkäisyneuvontaa.

Lääkintöhallituksen on annettava lausunnonantaja- ja suorittajalääkäreille ohjeita ja määräyksiä raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja tämän asetuksen mahdollisia tulkintavaikeuksia aiheuttavien säännösten soveltamisesta. Erityisesti lääkintöhallituksen on ohjattava sanottuja lääkäreitä yhdenmukaiseen käytäntöön keskeyttämisperusteiden tulkinnassa.

Suorittajalääkärin on kuukauden kuluessa raskauden keskeyttämisestä lähetettävä lääkintöhallitukselle ilmoitus suoritetusta toimenpiteestä. Kaikki asiaan kuuluvat asiakirjat on sairaalan ylilääkärin vastuulla tarkoin säilytettävä sairaalan arkistossa. Jos raskauden keskeyttämiseen on ryhdytty raskauden keskeyttämisestä annetun lain 9 §:n tarkoittamissa olosuhteissa, on mainitun ilmoituksen mukaan myös kaikki asiaan kuuluvat asiakirjat samalla lähetettävä lääkintöhallitukselle.

10§

Lääkintöhallituksen on 8 §:n mukaisesti antamiensa ohjeiden ja määräysten, 9 §:n mukaisesti sille tehtyjen ilmoitusten sekä valitusten ja kantelujen perusteella valvottava, että lausunnonantaja- ja suorittajalääkärit pyrkivät noudattamaan tasapuolista ja yhdenmukaista käytäntöä, sekä, erityisen syyn ilmetessä, evättävä lääkäriltä oikeus lausunnon antamiseen raskauden keskeyttämistä koskevissa asioissa tai peruutettava hänelle antamansa määräys toimia lausunnonantajalääkärinä tai sairaalalle annettu hyväksyminen taikka tarvittaessa ryhdyttävä kurinpito- tai syytetoimenpiteisiin.

11§

Tässä asetuksessa mainittujen lomakkeiden kaavat vahvistaa lääkintöhallitus.

12§

Lääkintöhallitus johtaa ja valvoo yleistä syntyvyyden säännöstelyn ohjausta koskevaa valistustoimintaa raskauden keskeyttämisiä ennalta ehkäisevänä ja erityisesti laittomia raskauden keskeyttämisiä vähentävänä toimenpiteenä sekä siinä erityisesti sitä, että kansalaisille annetaan julkaisu- ja muun tiedotustoiminnan välityksellä tietoja raskauden ehkäisystä.

Erityisiä toimenpiteitä lääkintöhallitus voi uskoa sopivaksi katsomansa yhteisön hoidettavaksi.

13§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1970.

Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1970

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Gunnar Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.