824/1969

Annettu Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1969

Tavara-arpajaisasetus

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 1 päivänä syyskuuta 1965 annetun arpajaislain (491/65) 4 ja 7 §:n nojalla:

Tavara-arpajaisten toimeenpanemisella tarkoitetaan tässä asetuksessa toimintaa, jonka yhteydessä yhdelle tai useammalle maksua tai muuta suoranaista taikka välillistä suoritusta vastaan luvataan arpomisella tai muulla sattumaan perustuvalla toimituksella määrättävä tavarana tai vastaavana suorituksena tuleva voitto.

Tvara-arpajaisissa, joissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on vähintään 40 000 markkaa, voidaan voittoina tavaran ohella käyttää enintään 20 markan suuruisia rahavoittoja.

Voittojen yhteenlasketun arvon on vastattava vähintään 35 prosenttia arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta ja pienimmän voiton vähintään arvan hintaa.

Lupa tavara-arpajaisten toimeenpanemiseen voidaan myöntää ainoastaan kotimaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai itsenäiselle säätiölle taikka muulle sellaiselle yhteisölle, jolla on hyväntekeväinen tai muu aatteellinen tarkoitus.

Tavara-arpajaisten toimeenpanoluvan myöntää sisäasiainministeriö, jos arpojen yhteenlasketuksi myyntihinnaksi on ilmoitettu vähintään 50 000 markkaa.

Luvan yhden tai useamman läänin alueella toimeenpantaviin tavara-arpajaisiin myöntää se lääninhallitus, jonka alueella lupaa hakevan yhdistyksen, säätiön tai muun yhteisön kotipaikka on, jos arpojen yhteenlasketuksi myyntihinnaksi on ilmoitettu vähemmän kuin 50 000 markkaa.

Luvan määrätyssä tilaisuudessa toimeenpantaviin ja loppuunsaatettaviin tai saman poliisipiirin alueella enintään kahden kuukauden aikana toimeenpantaviin tavara-arpajaisiin myöntää, jos arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 2 000 markkaa, poliisipiirin päällikkö. Myönnetystä luvasta on ilmoitettava lääninhallitukselle.

Edellä 2 §:ssä tarkoitettu yhdistys, säätiö tai muu yhteisö saa toimeenpanna arpajaiset ilman lupaa, jos arpojen myynti ja arvonta sekä voittojen jakaminen tapahtuu samassa tilaisuudessa ja arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 600 markkaa. Tällaisiin arpajaisiin ei sovelleta, 8 ja 9 §:n säännöksiä arvoista ja arvonnan toimittamisesta. Niiden järjestäminen ei kuitenkaan ole sallittua kauppaliikkeessä tai liiketoimistossa sen varsinaisena aukioloaikana toimeenpantavassa tilaisuudessa.

Tavara-arpajaisten toimeenpanemista tarkoittava hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on liitettävä ote arpajaisten pitämistä koskevasta asianomaisen kokouksen pöytäkirjasta, selvitys kertyvien varojen käyttötarkoituksesta, jäljennös viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä, jäljennös säännöistä ja ote yhdistys- tai säätiörekisteristä. Hakemuksessa on myös ilmoitettava arvan hinta, arpojen lukumäärä ja yhteenlaskettu myyntihinta, voittojen määrä ja arvo sekä arpojen myyntiaika ja myyntialue.

Sisäasiainministeriön luvalla toimeenpantavia tavara-arpajaisia koskeva hakemus on toimitettava asianomaiseen lääninhallitukseen, jonka on lähetettävä hakemus tarvittavine selvityksineen sekä poliisipiirin päällikön ja oman lausuntonsa ohella ministeriölle.

Sisäasiainministeriön ja lääninhallituksen on hankittava tavara-arpajaislupahakemuksesta lausunto tavara-arpajaislautakunnalta.

Tavara-arpajaislautakunnan asettaa valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan määräten siihen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja enintään kahdeksan muuta jäsentä, joiden kaikkien tulee olla hyväntekeväisyystai muuhun aatteelliseen toimintaan perehtyneitä henkilöitä. Lautakunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään neljän jäsenen saapuvilla ollessa.

Tavara-arpajaislautakunnan on lausunnossaan ilmoitettava mielipiteensä arpajaisten suotavuudesta ja mainittava arpajaisluvan myöntämisessä tarpeellisiksi katsomansa ehdot. Lautakunnan tulee tarkkailla sisäasiainministeriön ja lääninhallituksen luvalla toimeenpantuja tavara-arpajaisia sekä tarkastaa sisäasiainministerin luvalla toimeenpantujen tavara-arpajaisten tilitykset ja suorittaa yhteistoiminnassa lääninhallituksen kanssa arpajaisten tuoton käytön valvontaa. Lautakunta voi myös antaa lausunnon siitä, onko rahankeräyshakemuksena sisäasiainministeriölle annettu hakemus käsiteltävä arpajaishakemuksena. Tehtäväänsä suorittaessaan lautakunnalla on oikeus saada sisäasiainministeriöltä, lääninhallitukselta ja poliisilta virka-apua.

Tavara-arpajaislautakunnalla on oikeus sisäasiainministeriön suostumuksella ottaa itselleen sihteeri ja tarpeellinen muu henkilökunta sekä käyttää asiantuntijoita. Lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten, asiantuntijoiden sekä sihteerin ja muun henkilökunnan palkkiot vahvistaa sisäasiainministeriö hankittuaan asiasta valtiovarainministeriön lausunnon.

Tavara-arpajaislautakunnan menot suoritetaan valtion varoista.

Lupa tavara-arpajaisten toimeenpanemiseen myönnetään määräajaksi, enintään neljäksi kuukaudeksi. Määräaikaa ei saa pitentää.

Päätöksessä, jolla myönnetään lupa tavaraarpajaisten toimeenpanemiseen, on mainittava luvan saaja, mihin tarkoituksen kertyvät varat on käytettävä, millä alueella tai missä tilaisuudessa arpajaiset saa pitää, arvan hinta ja arpojen kokonaismäärä, kivan voimassaoloaika, kunta, jossa arvonta tapahtuu ja tarpeelliseksi katsottavat lisäehdot.

Määrätyssä tilaisuudessa loppuunsaatettavia arpajaisia lukuun ottamatta on voittojen perimistä varten varattava vähintään kahden kuukauden aika arpajaisluvan voimassaoloajan päättymisestä lukien.

Sisäasiainministeriön ja lääninhallituksen myöntämässä luvassa voidaan määrätä, että arpajaisten käytännöllinen toimeenpano on annettava tavara-arpajaislautakunnan asettamin ehdoin sen hyväksymän, tällaista toimintaa varten perustetun yhtiön, osuuskunnan tai rekisteröidyn yhdistyksen huoleksi.

Sisäasiainministeriön ja lääninhallituksen on lähetettävä tavara-arpajaislautakunnalle jäljennös myöntämästään luvasta. Sisäasiainministeriön sekä lääninhallituksen muunkin kuin oman läänin alueelle myöntämästä luvasta on annettava tieto myös asianomaiselle lääninhallitukselle. Lääninhallituksen on ilmoitettava sisäasiainministeriön ja lääninhallituksen myöntämästä luvasta asianomaisen poliisipiirin päällikölle.

Arvassa tai sitä vastaavassa ilmoituksessa on selvästi näkyvässä paikassa arpaa avaamatta oltava merkittynä luvan voimassaoloaika ja arpojen myyntialue. Siinä on myös mainittava luvan saaja ja arpajaisten toimeenpanija, kertyvien varojen käyttötarkoitus, arpojen yhteenlaskettu myyntihinta, voittojen laatu ja määrä, mistä ja minkä ajan kuluessa voitot saa periä sekä arvan hinta ja juokseva numero. Jos arvonta on toimitettu ennen arpojen myynnin alkamista, on arvassa oltava merkintä voitosta. Milloin arvonta toimitetaan arpojen myynnin päättymisen jälkeen, on arvassa mainittava, missä sanomalehdessä ja milloin ilmoitus arvonnasta julkaistaan.

Arvonnassa huomioon otettava numero tai muu voittoa osoittava merkintä ei saa olla suljetussa arvassa näkyvissä.

Poliisipiirin päällikkö voi lupaa myöntäessään harkintansa mukaan sallia poikettavan 1 momentin määräyksistä.

Luvan nojalla toimeenpantavien tavaraarpajaisten arvonnassa on poliisipiirin päällikön tai hänen määräämänsä muun poliisimiehen taikka julkisen notaarin oltava saapuvilla ja allekirjoitettava toimituspöytäkirja. Pöytäkirjassa on mainittava arvonnan toimittamistapa ja 10 §:ssä tarkoitetut sanomalehti-ilmoitukset sekä muut tarpeellisiksi katsottavat seikat. Pöytäkirjaan on myös liitettävä mainitun viranomaisen allekirjoittama arvontaluettelo.

Jos arvonta toimitetaan ennen arpojen myynnin aloittamista, on arvat ennen myyntiin lähettämistä sekoitettava 1 momentissa mainitun viranomaisen läsnä ollessa. Sekoittaminen on toimitettava siten, että arvontaluettelon mukaiset voittoarvat jakautuvat mahdollisimman tasaisesti muiden arpojen joukkoon. Toimituksesta on laadittava pöytäkirja, joka liitetään tilitykseen.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun viranomaisen toimituspalkkiosta on voimassa mitä toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkkioista annetussa asetuksessa (807/42) on julkisen notaarin valvomasta arvonnasta säädetty.

Pöytäkirja sisäasiainministeriön tai lääninhallituksen luvalla toimeenpantujen tavaraarpajaisten arvonnasta on laadittava kolmin kappalein. Siitä on kaksi kappaletta ilman arvontaluetteloa liitettävä lääninhallitukselle lähetettävään tilitykseen ja kolmas kappale arvontaluetteloineen pidettävä poliisipiirissä yleisön nähtävänä kuten arpajaistilityksestä on säädetty. Pöytäkirja poliisipiirin päällikön luvalla toimeenpantujen tavara-arpajaisten arvonnasta on pidettävä yleisön nähtävänä kuten arpajaistilityksestä on säädetty.

Edellä 3 §:n 4 momentissa tarkoitettujen arpajaisten toimeenpanijan on pidettävä arpomistilaisuudesta pöytäkirjaa, josta ilmenee arvonnan suorittaja, arvontatapa ja arpojen kokonaislukumäärä sekä voittoihin oikeutetut arvat, ja on pöytäkirja arvonnan suorittaneen henkilön allekirjoitettava- Pöytäkirja on pidettävä arpajaisten toimeenpanijan luona niihin osallistuneiden nähtävänä kahden viikon ajan arpajaisten toimeenpanosta lukien sekä säilytettävä kuten 11 §:n 5 momentissa on tilityksen säilyttämisestä säädetty.

10§

Milloin arvontaa ei ole toimitettu ennen arpojen myynnin alkamista eikä arvontaluettelo ole ollut koko myyntikautta myyjillä yleisön nähtävänä, on arvonnan toimittamisesta viipymättä ilmoitettava ainakin yhdessä myyntialueella leviävässä sanomalehdessä, jos arpajaiset on pidetty yhden läänin alueella, ja vähintään kahdessa pääkaupungissa ilmestyvässä sanomalehdessä, jos ne on pidetty useamman läänin alueella. Jollei ilmoituksessa ole julkaistu arvontaluetteloa kokonaisuudessaan, on siinä mainittava, missä täydellinen arvontaluettelo pidetään yleisön nähtävänä.

Poliisipiirin päällikkö voi arpajaisluvan myöntäessään määrätä noudatettavaksi 1 momentissa mainittuja säännöksiä.

11§

Tavara-arpajaisluvan saajan on arpajaisista tehtävä tilitys, josta selviää myydyistä arvoista kertynyt kokonaistulo, asiamiespalkkiot, jaettuihin voittoihin käytetyt varat, painatus- ja mainoskustannukset, toimihenkilöiden palkkiot tai 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun toimeenpanijan perimä palkkio sekä muut kustannukset ja arpajaisten puhdas tuotto.

Sisäasiainministeriön tai lääninhallituksen luvalla toimeenpannuista tavara-arpajaisista tehty tilitys on viiden kuukauden kuluessa niiden toimeenpanoajan päättymisestä lukien kolmena kappaleena jätettävä sen poliisipiirin päällikölle, jonka piirissä arvonta on tapahtunut.

Poliisipiirin päällikön on viipymättä lähetettävä tilityksestä kaksi kappaletta lääninhallitukselle ja pidettävä kolmas kappale 30 päivän ajan yleisön nähtävänä. Lääninhallituksen on lähetettävä kappale tilitystä ja 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua pöytäkirjaa tavara-arpajaislautakunnalle.

Tilitys poliisipiirin päällikön luvalla toimeenpannuista tavara-arpajaisista on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa niiden toimeenpanoajan päättymisestä luvan myöntäjälle, jonka tulee, tarkastettuaan sen, pitää se yleisön nähtävänä 30 päivän ajan.

Edellä 3 §:n 4 momentissa tarkoitettujen arpajaisten toimeenpanijan on viipymättä laadittava tilitys, josta selviää myydyistä arvoista kertynyt kokonaistulo, toimeenpanokustannukset ja puhdas tuotto. Tilitys on pidettävä arpajaisiin osallistuneiden nähtävänä kahden viikon ajan niiden toimeenpanijan luona ja sen jälkeen säilytettävä toimeenpanijan arkistossa vähintään kahden vuoden ajan. Tämä ei kuitenkaan koske arpajaisia, joissa arpojen myynti on tapahtunut vain niiden järjestäjän oman jäsenistön keskuudessa tai joissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 300 markkaa.

Poliisipiirin päällikölle jätettävä tilitys on laadittava lomakkeelle, jonka kaavan sisäasiainministeriö vahvistaa.

12§

Sisäasiainministeriön tai lääninhallituksen luvalla toimenpantavista tavara-arpajaisista on pidettävä luetteloa siinä lääninhallituksessa, jonka alueella arvonta toimitetaan. Luettelosta tulee käydä selville ainakin 7 §:n 1 ja 2 momentissa mainitut seikat sekä tilityksen jättöaika.

Sen poliisipiirin päällikön, jonka piirissä arvonta on tapahtunut, on pidettävä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa myöntämiensä lupien perusteella toimeenpantavista ja, lääninhallituksen ilmoitusten mukaisesti, sisäasiainministeriön tai lääninhallituksen luvalla toimeenpantavista tavara-arpajaisista.

13§

Lääninhallituksen on poliisin avulla valvottava, että tavara-arpajaisten toimeenpanossa noudatetaan tämän asetuksen määräyksiä ja luvassa asetettuja ehtoja.

Poliisipiirin päällikön on viipymättä ilmoitettava lääninhallitukselle tilityksen laiminlyönnistä.

14§

Jollei tavara-arpajaisten toimeenpanossa noudateta arpajaislain tai tämän asetuksen määräyksiä tai luvassa asetettuja ehtoja, taikka jos väärinkäytöksiä niiden yhteydessä muutoin tapahtuu, voi luvan myöntänyt viranomainen, varattuaan luvan saajalle tilaisuuden antaa asiassa selityksensä, peruuttaa sen.

15§

Lääninhallitus tai luvan myöntänyt poliisipiirin päällikkö voi, jos tilityksessä ilmenee pienehköjä virheellisyyksiä tai puutteellisuuksia, määrätä ne oikaistavaksi.

Jos lupa on peruutettu tai tilitystä ei ole määräaikana tehty taikka 1 momentissa tarkoitetun oikaisumääräyksen ei katsota riittävän tahi sellaista ei ole noudatettu, voi lääninhallitus luvan saajan kustannuksella määrätä sopivaksi katsomansa toimitsijan ottamaan varat haltuunsa, selvittämään arpajaiset ja tekemään niistä tilityksen. Lääninhallituksen tulee valvoa, että toimitsija täyttää tehtävänsä asianmukaisesti.

16§

Tavara-arpajaislautakunnan on havaitessaan 14 §:ssä tarkoitettuja virheellisyyksiä ilmoitettava niistä viipymättä lääninhallitukselle tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten.

17§

Tavara-arpajaisista saatu puhdas tuotto on käytettävä luvassa määrättyyn tarkoitukseen tai, milloin on kysymys 3 §:n 4 momentissa tarkoitetuista arpajaisista, yhteisön toimintatarkoituksen toteuttamiseen.

Valvontaviranomainen ja tavara-arpajaislautakunta valvontaviranomaisen välityksellä voi arpajaisten ja niiden tuoton käytön valvomiseksi vaatia tavara-arpajaisluvan saaneelta yhdistykseltä, säätiöltä tai muulta yhteisöltä asiaan liittyviä selvityksiä.

Valvontaviranomaisella on oikeus ilmoittaa havaitsemansa tuoton käyttöä koskevat rikkomukset syytteeseen pantaviksi sekä käyttää siinä yhteydessä asianomistajan puhevaltaa.

18§

Tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen määräysten rikkomisesta rangaistaan kuten arpajaislaissa on säädetty

19§

Sisäasiainministeriön tämän asetuksen nojalla antamasta päätöksestä ei saa valittaa.

20§

Sisäasiainministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

21§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970, ja sillä kumotaan 14 päivänä kesäkuuta 1951 annettu arpajaisasetus (372/51) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä 10 päivänä joulukuuta 1965 annettu asetus arpajaisasetuksen edelleen voimassaolemisesta (642/65).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyjen tavara-arpajaislupien tarkoittamat arpajaiset saa toimeenpanna lupien mukaisesti.

Tämän asetuksen voimaantullessa oleva arpajaistoimikunta jatkaa toimintaansa tavara-arpajaislautakuntana toimikautensa loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyjen arpajaislupien osalta suoritetaan arpajaistoimikunnan palkkiot ja muut kulut lupaa myönnettäessä voimassa olleiden perusteiden mukaisesti.

Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Antero Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.