742/1969

Annettu Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1969

Laki perintö ja lahjaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain 32 § ja 62 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä joulukuuta 1959 annetussa laissa (520/59), näin kuuluviksi:

32§

Perintö- ja lahjaverotusta varten on jokaisessa kunnassa perintöverolautakunta. Perintöverolautakunta voi toimia jaostoihin jakaantuneena. Jaostojen lukumäärän määrää verohallitus. Perintöverolautakunnan toimistotehtävät hoitaa veropiirin verotoimisto.

Perintöverolautakunnassa on puheenjohtaja ja riittävä määrä varapuheenjohtajia sekä kaksi tai useampia muita jäseniä sen mukaan kuin verohallitus määrää. Perintöverolautakunnan puheenjohtajana on veropiirin verojohtaja. Muut lautakunnan jäsenet, varapuheenjohtajat heihin luettuna, määrää verohallitus asianomaisen verolautakunnan jäsenistä. Niin ikään määrää verohallitus perintöverolautakuntaan yhden tai tarvittaessa useampia valtionasiamiehiä ja heille varamiehet.

Verohallitus määrää, kuka varapuheenjohtajista puheenjohtajan estyneenä ollessa toimii lautakunnan puheenjohtajana. Muiden 2 momentissa tarkoitettujen lautakunnan jäsenten varamiehinä ovat heidän verolautakunnassa olevat varamiehensä. Verojohtajalle muutoin kuin perintöverolautakunnan puheenjohtajana tämän lain mukaan kuuluvat tehtävät hoitaa verojohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan verotoimiston päällikkönä toimiva henkilö.

Suurimmissa kunnissa verohallitus voi määrätä muuksi perintöverolautakunnan jäseneksi kuin sen puheenjohtajaksi ja tällaisen jäsenen varamieheksi verolautakuntaan kuulumattomankin henkilön.

Perintöverolautakunnasta, sen jaostosta, lautakunnan puheenjohtajasta, varapuheenjohtajista ja muista jäsenistä sekä valtionasiamiehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä verolautakunnasta, sen jaostosta, verolautakunnan puheenjohtajasta, varapuheenjohtajista ja muista jäsenistä sekä valtionasiamiehestä on verotuslaissa (482/58) säädetty.

62§

Siinä kertomuksessa, jonka hallitus valtiopäiväjärjestyksen 29 §:n mukaan antaa eduskunnalle, on lueteltava 1 momentin mukaan myönnetyt vapautukset, sikäli kuin ne saman verovelvollisen osalta ovat 5 000 markkaa suuremmat.


Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen.

Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Eino Raunio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.