632/1969

Annettu Helsingissä 10. päivänä lokakuuta 1969

Asetus lapsen hoitotuesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun lain (444/69) 10 §:n nojalla:

Kansaneläkelaitoksen piiriasiamiehen tehtävänä on sen lisäksi, mitä 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 36 §:ssä on säädetty:

1) ottaa vastaan lapsen hoitotuesta annetun lain mukaista hoitotukea koskevat hakemukset, valituskirjelmät ja ilmoitukset sekä avustaa hakijoita niiden laatimisessa;

2) antaa kansaneläkelaitokselle, tarkastuslautakunnalle ja vakuutusoikeudelle lausuntoja ja hankkia tietoja, joita ne tarvitsevat käsitellessään lapsen hoitotuesta annetun lain mukaisia asioita; sekä

3) ryhtyä toimenpiteisiin hoitotuen lakkauttamiseksi tahi maksamisen keskeyttämiseksi tai sen maksamista koskevien päätösten muuttamiseksi, milloin siihen on syytä.

Hoitotukea koskevan hakemuksen vastaanottamisesta ja virkatodistuksen hankkimisvelvollisuudesta on vastaavasti voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 68 ja 69 §:ssä on säädetty kansaneläkelain mukaisen edun hakijan tai saajan osalta.

Hoitotuen hakemisesta, hakijan velvollisuudesta antaa hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia tietoja sekä lapsen huoltajan ja hoitotuen nostajan ilmoitusvelvollisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 5 luvussa on säädetty.

Hakija on velvollinen lisäksi antamaan kansaneläkelaitoksen tarpeelliseksi katsoman muunkin selvityksen. Niin ikään lapsen huoltajan ja hoitotuen nostajan on ilmoitettava hoitotukea saavan lapsen terveydentilan olennaisesta parantumisesta tahi erityisen hoidon ja valvonnan tarpeen merkittävästä vähenemisestä sekä lapsen siirtymisestä lapsen hoitotuesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettuun hoitoon. Samoin on tehtävä ilmoitus hoitotukea saavan lapsen huoltajan vaihtumisesta.

Hoitotuen maksamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 6 luvussa on eläkkeen maksamisesta säädetty.

Kansaneläkelaitoksen velvollisuudesta ilmoittaa hoitotuesta sekä antaa tietoja muun lainsäädännön perusteella annettavan edun vahvistamisia tai suorittamista varten ja oikeudesta korvaukseen sekä tietojen saajan salassapitovelvollisuudesta on vastaavasti voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 71 ja 72 §:ssä on säädetty.

Mitä kansaneläkeasetuksen 22 ja 23 §:ssä on säädetty valtion tukiosakustannusten suorittamisesta ja siihen liittyvistä seikoista, sovelletaan vastaavasti, kun on kysymys valtion osallistumisesta hoitotukien kustannuksiin.

Kansaneläkelaitoksen hoitotukea koskevan toimituskirjan allekirjoittamisesta on voimassa, mitä kansaneläkelaitoksen toimituskirjan allekirjoittamisesta on kansaneläkeasetuksen 14 §:n 2 momentissa säädetty.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970.

Helsingissä 10. päivänä lokakuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
A-L. Tiekso

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.