597/1969

Annettu Helsingissä 19. päivänä syyskuuta 1969

Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä kumotaan asevelvollisuuslain soveltamisesta 26 päivänä tammikuuta 1951 annetun asetuksen (63/51) 57 §, sellaisena kuin se on 20 päivänä toukokuuta 1966 annetussa asetuksessa (309/66), ja 58 §:n 3 momentti sekä muutetaan 15, 56, 59 ja 113 §, näistä 59 § sellaisena kuin se on 20 päivänä toukokuuta 1966 annetussa asetuksessa, sekä lisätään asetukseen siitä edellä mainitulla asetuksella kumotun 114 §:n tilalle uusi 114 § seuraavasti:

15§

Kun ulkomaalainen, joka on täyttänyt seitsemäntoista vaan ei kuuttakymmentä vuotta, on tullut Suomen kansalaiseksi, henkikirjoittajan on tehtävä siitä ilmoitus 13 §:ssä mainittuine selvityksineen asianomaisen sotilaspiirin esikunnalle. Sama koskee lääninhallitusta, kun henkilö, jolla ei ole kansalaisuutta missään valtiossa, on julistettu asevelvolliseksi Suomessa.

56§

Työpalvelusvelvolliseksi nimitetään tässä asetuksessa asevelvollista, joka on asevelvollisuuslain 35 tai 36§:n nojalla määrätty maanpuolustuksen etua välittömästi tai välillisesti tarkoittavaan työhön.

59§

Työpalveluksen suorittamista varten määrätään työpalvelusvelvolliset erityisiin työkomennuskuntiin, jotka sijoitetaan erilleen muista joukoista.

Tarkempia määräyksiä siitä, missä järjestyksessä asevelvollinen määrätään työpalvelusvelvolliseksi, antaa tarvittaessa pääesikunta.

113§

Ulkomaalainen, joka on tullut Suomen kansalaiseksi ja täyttänyt tai sinä vuonna täyttää kolmekymmentä vuotta, on merkittävä nostoväen II luokkaan. Sama koskee henkilöä, joka asevelvollisuuslain 45 §:n 2 momentin nojalla on julistettu asevelvolliseksi Suomessa.

114§

Jos ulkomaalainen, joka ei ole täyttänyt eikä sinä vuonna täytä kolmeakymmentä vuotta, on ennen Suomen kansalaiseksi tuloaan suorittanut asevelvollisuuslain 45 §:n 3 momentin tarkoittamassa sopimusvaltiossa rauhanaikaisen palvelusvelvollisuutensa tai ollut tällaisessa palveluksessa vähintään kuusi kuukautta, hänet vapautetaan asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana, niin kuin siitä on vieraiden valtioiden kanssa sovittu. Sama koskee sellaista vieraassa valtiossa vakinaisesti asuvaa Suomen miestä, jolla on myös sopimusvaltion kansalaisuus.

Asevelvollisuuden suorittamista koskevia tietoja ja todistuksia sopimusvaltion viranomaisille antaa pääesikunta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1969.

Helsingissä 19. päivänä syyskuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Puolustusministeri
S. Suorttanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.