449/1969

Annettu Naantalissa 4. päivänä heinäkuuta 1969

Perhe-eläkeasetus

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (38/69) 19 §:n nojalla:

Kansaneläkelaitoksen piiriasiamiehen tehtävänä on sen lisäksi, mitä 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 36 §:ssä on säädetty:

1) ottaa vastaan perhe-eläkelain mukaisia etuuksia koskevat hakemukset, valituskirjelmät ja ilmoitukset sekä avustaa hakijoita niiden laatimisessa;

2) antaa eläketoimikunnalle, kansaneläkelaitokselle ja tarkastuslautakunnalle lausuntoja ja hankkia tietoja, joita ne tarvitsevat käsitellessään perhe-eläkelain mukaisia asioita; sekä

3) ryhtyä toimenpiteisiin perhe-eläkkeen tai muiden perhe-eläkelain mukaisten etuuksien lakkauttamiseksi tahi maksun keskeyttämiseksi tai niiden maksamista koskevien päätösten muuttamiseksi, milloin siihen on syytä.

Perhe-eläkelain mukaisia etuuksia koskevan hakemuksen vastaanottamisesta ja virkatodistuksen hankkimisvelvollisuudesta on vastaavasti voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 68 ja 69 §:ssä on säädetty kansaneläkelain mukaisen edun hakijan tai saajan osalta.

Perhe-eläkkeen hakemisesta, hakijan velvollisuudesta antaa hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia tietoja sekä eläkkeensaajan ilmoitusvelvollisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 5 luvussa on säädetty.

Hakija on velvollinen lisäksi antamaan kansaneläkelaitoksen tarpeelliseksi katsoman muunkin selvityksen. Niin ikään perhe-eläkettä saavan lesken on ilmoitettava avioliiton solmimisesta sekä lesken tai muun huoltajan huollettavanaan olevan 16 vuotta nuoremman lapsen antamisesta ottolapseksi tai lapsen huollon siirtymisestä muulle henkilölle. Samoin on tehtävä ilmoitus perhe-eläkelain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun opiskelun, koulunkäynnin tai ammattikasvatuksen päättymisestä.

Perhe-eläkkeiden maksamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 6 luvussa on eläkkeen maksamisesta säädetty. Kuusitoista vuotta täyttäneen alaikäisen eläke voidaan holhoojan suostumuksella tai muulloinkin, milloin erityisiä syitä on, maksaa eläkkeensaajalle itselleen tai muulle henkilölle.

Jos edunsaaja kuolee, kuolinpesän hoitaja on oikeutettu kuolinpesän puolesta hakemaan ja nostamaan sen etuuden, johon edunsaajalla oli oikeus.

Kansaneläkelaitoksen velvollisuudesta ilmoittaa eläkkeistä sekä antaa tietoja muun lainsäädännön perusteella annettavan edun vahvistamista tai suorittamista varten sekä salassapitovelvollisuudesta on vastaavasti voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 71 ja 72§:ssä on säädetty.

Asianomainen oppilaitos on pyydettäessä velvollinen antamaan perhe-eläkelain 8 §:n 2 momentin tarkoittamissa tapauksissa tarvittavat tiedot edunsaajan opiskelusta, koulunkäynnistä tai ammattikasvatuksesta.

Mitä kansaneläkeasetuksen 22 §:n 1 ja 3 momentissa sekä 23 §:ssä on säädetty, sovelletaan vastaavasti perhe-eläkelain mukaisten etuuksien kustannuksiin.

Mitä kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä 17 päivänä joulukuuta 1965 annetussa asetuksessa (669/65) on säädetty, on soveltuvin osin voimassa perhe-eläkelain mukaiseen tukilisään.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1969.

Naantalissa 4. päivänä heinäkuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
A-L. Tiekso

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.