796/1968

Annettu Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1968

Valtion perhe-eläkeasetus

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion perhe-eläkelain (774/68) nojalla:

Perhe-eläkkeen myöntää ja maksaa valtiokonttori, joka myös ratkaisee muut valtion perhe-eläkelakiin ja sen nojalla annettuihin säännöksiin perustuvat eläkeasiat.

Perhe-eläkehakemus on tehtävä kirjallisesti valtiokonttorin vahvistamalla lomakkeella.

Perhe-eläkehakemukseen on liitettävä valtiokonttorin määräämä selvitys. Haettaessa lapselle 18 vuoden iän täyttämisen jälkeiseltä ajalta maksettavaa perhe-eläkettä valtiokonttorille on myös toimitettava sen hyväksymälle lomakkeelle laadittu lääkärinlausunto lapsen terveydentilasta. Jos lapsi on hoidettavana sairaalassa tai parantolassa, ja muutoinkin erityisestä syystä, lääkärinlausunto voidaan hankkia valtiokonttorin toimesta sen kustannuksella. Jos lapsi määrätään käymään työkyvyttömyyden selvittä mistä varten tutkittavana valtiokonttorin nimeämän lääkärin luona tai sen osoittamassa sairaanhoitolaitoksessa, korvataan tästä aiheutuneet kustannukset valtion varoista. Näihin kustannuksiin luetaan myös kohtuulliset matkakustannukset ja kohtuullinen päiväraha toiselle paikkakunnalle määräyksen mukaisesti tehdystä matkasta.

Perhe-eläke, jonka määrä on pienempi kuin 5 markkaa kuukaudessa, saadaan eläkkeen saajan suostumuksella maksaa kertasuorituksena.

Perhe-eläkkeen saajan oloissa tapahtuneesta sellaisesta muutoksesta, joka voi vaikuttaa eläkkeen maksamiseen, hänen tai hänen edustajansa on viipymättä ilmoitettava valtiokonttorille. Niin ikään on vaadittaessa esitettävä valtiokonttorille selvitys siitä, että edellytykset perhe-eläkkeen saamiselle edelleen ovat olemassa. Valtiokonttori saa keskeyttää perhe-eläkkeen maksamisen siksi, kunnes selvitys on saatu.

Rekisteriviranomainen on velvollinen maksutta antamaan valtiokonttorille, tämänantamien ohjeiden mukaan, perhe-eläkkeen saajasta ne tiedot, jotka tarvitaan hänelle tulevien maksujen asianmukaista suorittamista varten.

Perhe-eläkkeen maksamisen keskeytys tai maksettavan määrän alentaminen toteutetaan sen kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä seuraa sitä kuukautta, jonka aikana keskeyttämisen tai alentamisen syy on ilmaantunut.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1969.

Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Ele Alenius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.