790/1968

Annettu Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1968

Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun Suomen Pankin ohjesäännön 17 §:n 1 momentin 23 kohta, sellaisena kuin se on 21 päivänä maaliskuuta 1952 annetussa laissa (142/52), sekä muutetaan saman 17 §:n 1 momentin 20 ja 22 kohta ja 24 §, sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä toukokuuta 1966 annetussa laissa (294/66), näin kuuluviksi:

17§

Pankkivaltuusmiesten asiana on:


20) vahvistaa johtokunnan jäsenten ja pankin tointen haltijain palkkaedut sekä ratkaista muut palkkaus- ja avustusasiat;


22) vahvistaa eläke- ja perhe-eläkesääntö pankin ja sen setelipainon palveluksessa oleville; sekä


24§

Virka- tai työsuhteessa Suomen Pankkiin ja sen setelipainoon olevalla henkilöllä on oikeus pankin varoista kustannettavaan vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeeseen soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olevalla henkilöllä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön kuoltua suoritetaan pankin varoista perheeläkettä noudattaen soveltuvin osin, mitä siitä virka- tai työsuhteessa valtioon olleen henkilön osalta on säädetty.

Eläkkeen ja perhe-eläkkeen myöntää Suomen Pankin johtokunta. Suomen Pankissa on eläkeasiamies, jolla on oikeus seurata näiden asioiden käsittelyä johtokunnassa. Johtokunnan päätökseen eläkettä ja perheeläkettä koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen siten kuin on säädetty muutoksenhausta hallintoasioissa. Valitusoikeus on eläkkeen ja perhe-eläkkeen hakijalla tai saajalla ja eläkeasiamiehellä.

Tarkemmat määräykset eläkkeen ja perhe-eläkkeen maksamisesta ja eläketurvasta muutoin annetaan eläke ja perhe-eläkesäännöillä, jotka pankkivaltuusmiehet vahvistavat.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1969.

Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Ele Alenius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.