687/1968

Annettu Helsingissä 20. päivänä joulukuuta 1968

Asetus julkisista huvitilaisuuksista

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään julkisista huvitilaisuuksista 9 päivänä elokuuta 1968 annetun lain (492/ 68) 21 §:n nojalla:

1 luku

Ilmoitus ja lupa.

Seuraavista julkisista huvitilaisuuksista on poliisipiirin päällikölle tehtävä ilmoitus:

1) teatterinäytännöt, niihin luettuna myös ooppera-, operetti- ja näihin rinnastettavat esitykset, sekä baletti- ja nukketeatteriesitykset, mikäli näytäntöä tai esitystä ei ole pidettävä revyynä tai siihen verrattavana;

2) konsertit, joiden pääasiallisena ohjelmana on muuta kuin iskelmä tai tanssimusiikkia;

3) taide- ja kansantanssiesitykset sekä sellaiset luenta- ja lausuntaesitykset, jotka perustuvat yksinomaan kirjallisen teoksen taiteelliseen tulkintaan ja esittämiseen;

4) taidenäyttelyt ja näyttelyt, joissa esitellään valokuvia, keräilyesineitä tai muuta niihin verrattavaa;

5) näyttelyt ja näytökset, joiden tarkoituksena on elinkeinoelämän tai sen tuotteiden esittely taikka eläinten tai esineiden esittely arvostelua tai myyntiä varten;

6) kilpailut, joiden tarkoituksena on edistää ja lisätä taitavuutta jossakin ammatissa, mikäli kilpailijoiden esitykset sinänsä eivät ole huvittamis- ja viihdyttämisesityksien luontoisia;

7) shakkipelikilpailut ja -näytökset;

8) lentokilpailut ja -näytökset, joiden toimeenpanijana, on ilmailun tai maanpuolustuksen edistä,mistä tarkoittava yhteisö tai laitos;

9) lennokkikilpailut ja -näytökset;

10) voimistelu- ja urheiluesitykset sekä -kilpailut, lukuun ottamatta auto-, moottoripyörä ja moottorivenekilpailuja ja -näytöksiä sekä sellaisia voimistelu- ja urheiluesityksiä tai -kilpailuja, joihin osallistuu ammattilaisurheilijoita; sekä

11) jalkapallo-, jääkiekko-, koripallo- tai muut niihin verratavat joukkueottelut, milloin vain toisen osapuolen joukkueessa esiintyy ammattilaisurheilijoita.

Muiden kuin 1 §:ssä mainittujen julkisten huvitilaisuuksien toimeenpanemiseen on haettava lupa.

Luvan julkisen huvitilaisuuden toimeenpanemiseen poliisipiirin alueella myöntää poliisipiirin päällikkö. Samalla päätöksellä voidaan myöntää lupa useampien samoin tai samanlaatuisin ohjelmin, tanssitilaisuuksia kuitenkin lukuun ottamatta, saman poliisipiirin alueella järjestettävien julkisten huvitilaisuuksien toimeenpanemiseen, enintään kalenterivuodeksi kerrallaan. Luvan myöntämisestä julkisten elokuvanäytäntöjen antamiseen on säädetty erikseen.

Lupahakemus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava tilaisuuden toimeenpanija, aika ja paikka, järjestysmiesten nimet, ohjelmanumerot ja niiden esittäjät. Lisäksi on luvan hakija velvollinen antamaan luvan myöntävän viranomaisen ehkä vaatimat muut tiedot ja selvitykset.

Lupahakemus on kaksin kappakin toimitettava poliisipiirin päällikölle viimeistään kolme päivää ennen tilaisuuden toimeenpanopäivää. Luvan myöntävä viranomainen voi kuitenkin käsitellä myöhemminkin saapuneeni hakemuksen.

Sisäasiainministeriö voi antaa määräyksiä moottoriajoneuvojen nopeuskilpailuissa käytettävien ratojen tarkastamisesta.

Milloin järjestetään näytöksiä, nopeuskilpailuja tai kilpailuun verrattavia näytösajoja tai muita sellaisia julkisia huvitilaisuuksia, joissa katsojille, toimihenkilöille tai ulkopuolisille voi aiheutua henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvaa vahingonvaaraa, poliisipiirin päälliköllä on oikeus määrätä tilaisuuden järjestämisen ehdoksi, että järjestäjän toimesta on otettu vastuuvakuutus julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 17 §:ssä tai koitetun korvausvelvollisuuden varalta. Mikäli kysymyksessä on lento- tai laskuvarjohyppynäytös tai -kilpailu, moottoriajoneuvojen, moottorikäyttöisten laitteiden tai moottoriveneiden nopeuskilpailu tai kilpailuihin verrattava näytösajo taikka ravi- tai ratsastuskilpailu tällaisen vakuutuksen ottaminen on aina määrättävä tilaisuuden järjestämisen ehdoksi.

Edellisessä momentissa tarkoitettu vakuutus on merkittävä siten, että vakuutus kattaa yhteen heniklöön kohdistuneen vahingon vähintään 20 000 markan määrään ja useampiin henkilöihin kohdistuneet vahingot vähintään 200 000 markan yhteismäärään, jolloin kuhunkin henkilöön kohdistuneen vahingon korvaus on sama kuin jos olisi kysymys vain yhteen henkilöön kohdistuneesta vahingosta, sekä että vakuutus kattaa omaisuuden vahingoittumisen vähintään 20 000 markan määrään.

Tilaisuuden laadusta, yleisömäärästä ja muista olosuhteista riippuen voi poliisipiirin päällikkö korottaa tai alentaa 2 momentissa mainittuja vakuutusmääriä.

Jos käy ilmi, että julkinen huvitilaisuus, jonka toimeenpaneminen on haettava lupa, tulisi loukkaamaan lakia tai hyviä tapoja, on hakemus hylättävä. Tällaisen tilaisuuden toimeenpaneminien voidaan myös kiertää, milloin on todennäköistä syytä epäillä, ettei järjestystä siinä voida ylläpitää tai milloin tartuntataudin tai eläinkulkutaudin leviämisen vaara, huoneiston tai muun toimeenpanopaikan sopimattomuus tai muu pätevä syy tekee kiellon tarpeelliseksi.

Kun tilaisuuden toimeenpaneminen kielletään, on päätöksessä mainittava kiellon syy.

Jos lupa on annettu määräajaksi, voidaan se peruuttaa 1 momentissa mainitulla perusteella.

Kun lupa julkisen huvitilaisuuden toimeenpanemiseen myönnetään, on päätöksessä mainittava yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä tapaturmien välttämiseksi tai muutoin tarpeellisiksi katsotut ehdot ja ohjeet, tilaisuuden lopettamisaika tai aika, jolloin yleisön viimeistään on poistuttava tilaisuuden toimeenpanopaikalta, sekä, elokuvanäytäntöjä lukuun ottamatta, pääsylipuista suoritettavan veron määrä.

Lupapäätös on pidettävä tilaisuuden toimeenpanopaikalla poliisin nähtävissä.

Ilmoituksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä luvan hakemisesta 3 ja 4 §:ssä on säädetty. Poliisipiirin päällikkö voi kuitenkin hyväksyä suullisenkin ilmoituksen.

Poliisipiirin päällikkö voi vapauttaa järjestäjän 1 §:ssä säädetyn ilmoituksen tekemisestä, milloin tilaisuudet toimeenpannaan samassa paikassa samanlaatuisin ohjelmin.

Jos poliisipiirin päällikkö ilmoituksesta havaitsee, että tilaisuuden toimeenpanemiseen olisi haettava lupa tai toimeenpanemista varten tarvitaan erityisiä ohjeita tai määräyksiä taikka että tilaisuuden toimeenpaneminien olisi kiellettävä, on asiassa annettava päätös.

Poliisipiirin päällikön on pyynnöstä annettava tilaisuuden toimeenpanijalle ilmoituksen kaksoiskappaleelle kirjoitettu todistus sen tekemisestä.

2 luku

Valvonta.

10§

Julkisen huvitilaisuuden toimeenpanija on velvollinen huolehtimaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä tilaisuudessa. Tässä tarkoituksessa toimeenpanijan on, milloin poliisipiirin päällikkö katsoo siihen olevan aihetta, asetettava tilaisuuteen poliisipiirin päällikön tarpeelliseksi katsoma määrä hänen hyväksymiään järjestysmiehiä ja muuta henkilöstöä.

11§

Järjestysmiehen voi poliisipiirin päällikkö hyväksyä joko määrättyä tilaisuutta varten, määräajaksi tai toistaiseksi.

Järjestysmieheksi saadaan hyväksyä 20 vuotta täyttänyt henkilö. Poliisipiirin päälliköllä on kuitenkin oikeus hyväksyä määrättyä tilaisuutta varten järjestysmieheksi 18 vuotta täyttänyt henkilö tämän holhoojan suostumuksella.

Järjestysmiehellä tulee olla tehtäväänsä hoitaessaan sisäasiainministeriön vahvistama tunnusmerkki ja määräajaksi tai toistaiseksi hyväksytyllä järjestysmiehellä lisäksi sisäasiainministeriön vahvistamalle lomakkeelle kirjoitettu järjestysmieskortti.

Poliisipiirin päälliköllä on oikeus peruuttaa antamansa hyväksyminen järjestysmieheksi, milloin syytä siihen on.

12§

Järjestysmiehen tuke viipymättä tai poliisipiirin päällikön määräämässä ajassa ilmoittaa poliisille julkisessa huvitilaisuudessa tapahtuneista henkilöiden poistamisista tai kiinniottamisista sekä sattuneista järjestyshäiriöistä.

13§

Kokoontumishuoneiston tai kokoontumisalueen omistajan tai haltijan on varattava huoneistossa tai alueella taikka sen välittömässä läheisyydessä sovelias huone kiinni otetun väliaikaista säilyttämistä varten, jos poliisipiirin päällikkö katsoo tämän tarpeelliseksi.

14§

Henkilöä, joka on juopunut tai huumausaineen vaikutuksen alainen, ei saa päästää julkiseen huvitilaisuuteen eikä sen toimeenpanopaikan välittömään läheisyyteen.

15§

Julkinen huvitilaisuus on lopetettava viimeistään kello 01.00, jollei luvan myöntävä tai ilmoituksen vastaanottanut viranomainen järjestyksen voimassa pitämisen vuoksi tai muusta syystä ole määrännyt tilaisuutta aikaisemmin lopetettavaksi. Mainittu viranomainen voi myös sallia tilaisuuden jatkumisen kello 01.00 jälkeenkin.

16§

Sisäasiainministerillä, ylipoliisipäälliköllä, poliisiylitarkastajalla, sisäasiainministeriön poliisiasiain osaston järjestyspoliisitoimiston toimistopäälliköllä, maaherralla, poliisitarkastajalla, apulaispoliisitarkastajalla, poliisipiirin päälliköllä, läänin palotarkastajalla ja kunnan palopäälliköllä on virka-alueellaan vapaa pääsy julkiseen huvitilaisuuksiin.

Virantoimituksessa olevalla poliisimiehellä ja palohenkilöstöllä sekä järjestysmiehellä on vapaa pääsy julkiseen huvitilaisuuteen, johon heidät on määrätty.

17§

Joka rikkoo tämän asetuksen tai sen nojalla annettuja määräyksiä, rangaistaan niin kuin laissa julkisista huvitilaisuuksista on säädetty.

18§

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa sisäasiainministeriö.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1969, ja sillä kumotaan julkisista huveista maaseudulla 20 päivänä toukokuuta 1924 annettu asetus (131/24) ja julkisista huveista kaupungeissa ja kauppaloissa 2 päivänä tammikuuta 1931 annettu asetus (33/ 31) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 20. päivänä joulukuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
S. Suorttanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.