573/1968

Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1968

Oikeusministeriön päätös järjestyssäännön vahvistamisesta Saimaan kanavan Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitolle kuuluvan osan vuokra-alueille.


Oikeusministeriö, kumoten 10 päivänä tammikuuta 1966 annetun oikeusministeriön päätöksen järjestyssäännön vahvistamisesta Saimana kanavan Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitolle kuuluvan osan vuokra-alueille (9/66), on eräistä toiminnan järjestämisen perusteista Saimaan kanavan vuokra-alueille 13 päivänä heinäkuuta 1964 annetun lain (402/64) 11 §:n nojalla Saimaan kanavan hoitokunnan ehdotuksesta vahvistanut mainituille vuokra-alueille oheisen liitteen mukaisen järjestyssäännön.


Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1968

Oikeusministeri
A. Simonen

Kansliapäällikkö
Olavi Merimaa

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

Saimaan kanavan SNTL:lle kuuluvan osan vuokra-alueille.

1 §

Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Saimaan kanavan SNTL:lle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren vuokraamisesta Suomen Tasavallalle 27 päivänä syyskuuta 1962 tehdyllä sopimuksella Suomelle vuokratuilla alueilla, joita seuraavassa kutsutaan vuokra-alueiksi, on Suomen ja muiden kuin Neuvostoliiton kansalaisten noudatettava yleisen järjestyksen säilyttämiseksi, jollei sanotun sopimuksen määräyksistä tai vuokra-alueilla voimassa olevasta Neuvostoliiton lainsäädännöstä muuta johdu, mitä tässä järjestyssäännössä määrätään.

2 §

Suomen kansalaisten pääsy vuokra-alueille sekä heidän liikkumisensa ja oleskelunsa niillä on sallittu vain Saimaan kanavan hoitokunnan antaman henkilökohtaisen lupakirjan nojalla. Lupakirja annetaan vain henkilöille, jotka hoitavat Saimaan kanavan Neuvostoliiton puoleisella osalla sijaitsevia laitteita tai jotka välittömästi valvovat edellämainittujen henkilöiden työtä, sekä henkilöille, joka näillä alueilla tekevät rakennus- ja korjaustöitä. Lupakirja on aina pidettävä mukana ja vaadittaessa esitettävä Neuvostoliiton viranomaisille, Suomen rajavartioviranomaisille ja Saimaan kanavan hoitokunnan edustajalle, liikennetarkastajalle. Lupakirjan luovuttaminen toiselle sekä muulle henkilölle annetun luvan vastaanottaminen käyttöä varten on kielletty.

Muiden kuin niiden Suomen kansalaisten, jotka voivat käyttää lupakirjaa ja kolmansien naiden kansalaisten matkustaminen Saimana kanavan Neuvostoliiton puoleisella osalla ja Suomen Tasavallan SNTL:lta vuokraamilla alueilla sallitaan vain, jos näillä matkustajilla on asianmukainen passi sekä maahantulo- ja maastapoistumisviisumi.

3 §

Vuokra-alueiden rajojen luvaton ylittäminen on kielletty.

4 §

Toistaiseksi myönnetyn oleskeluluvan nojalla vuokra-alueilla oleskelevan on palattava Suomen alueelle yhden vuorokauden kuluessa siitä, kun työ tai tehtävä, jota varten lupa on myönnetty, on suoritettu, ja määräajaksi myönnetyn luvan haltijan viimestään luvan voimassaoloajan päättymispäivänä.

Jos lupa on peruutettu, on luvan haltijan, joka ei ole syyllistynyt rikokseen, palattava Suomen alueelle viipymättä.

5 §

Edellä 1 §:ssä mainitun sopimuksen 13 artiklassa tarkoitetun elinkeinotoiminnan harjoittaminen sekä painotuotteiden levittäminen on sallittu vain Saimaan kanavan hoitokunnan antamalla luvalla. Luvansaajan on vaadittaessa esitettävä selvitys oikeudestaan elinkeinon harjoittamiseen ja painotuotteiden levittämiseen.

6 §

Moottoriajoneuvon kuljettajaan ja ajoneuvoon sovelletaan kaikkia SNTL:n tieliikennelain vaatimuksia ja määräyksiä.

Vesiliikenteessä on noudatettava, mitä vuokra-alueita varten on vahvistetussa liikennesäännössä on määrätty.

7 §

Jokaisen vuokra-alueilla oleskelevan on tarkoin noudatettava Saimaan kanavan hoitokunnan järjestyksen ylläpitämiseksi antamia määräyksiä ja muutoinkin moitteetonta järjestystä ja siisteyttä sekä hyviä tapoja.

Viittätoista vuotta nuorempien lasten holhoojien tulee huolehtia siitä, etteivät lapset riko tätä järjestyssääntöä tai sen nojalla annettuja määräyksiä.

8 §

Rajamerkkien vahingoittaminen on kiellettyä.

Niinikään on kielletty Saimaan kanavan hoitokunnan toimesta tai sen luvalla julkipantujen kuulutusten, ilmoitusten tai tiedonantojen ilkivaltainen poistaminen tai vahingoittaminen.

9 §

Kokousten tai muiden niihin verrattavien tilaisuuksien toimeenpaneminen vuokra-alueilla on sallittu ainoastaan Saimaan kanavan hoitokunnan luvalla.

10 §

Metsästys vuokra-alueilla on kielletty.

Kalastus muulla kuin ongella, pilkkiongella ja heittouistimella on kielletty.

11 §

Aseiden ja ampumatarvikkeiden tuominen vuokra-alueille sekä hallussapitäminen niillä on kielletty.

Räjähdysaineiden ja tehokkaasti vaikuttavien myrkkyjen tuominen vuokra-alueille on sallittu vain kanavan ja Malyj Vysotskij-saaren kunnostus- ja jälleenrakennustöitä varten Saimaan kanavan hoitokunnan jokaisessa tapauksessa erikseen antaman kirjallisen luvan nojalla, josta sovitaan etukäteen Saimaan kanavan ja Malyj Vysotskij-saaren SNTL:n Valtuutetun toimiston kanssa.

Radiolähettimien tuominen vuokra-alueille ja käyttäminen niillä on kielletty ilman Saimaan kanavan hoitokunnan kirjallista lupaa, josta sovitaan etukäteen Saimaan kanavan ja Malyj Vysotskij-saaren SNTL:n Valtuutetun toimiston kanssa.

12 §

Tulen käsittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Tulen irtipääsyn estämiseksi avotulen tekeminen on kielletty, jollei se ole työn suorittamisen kannalta välttämätöntä. Tehtäessä avotulta on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Tulipalon sattuessa on jokainen palopaikalla tai sen läheisyydessä oleva työkykyinen henkilö velvollinen Saimaan kanavan hoitokunnan edustajan, liikennetarkastajan käskystä avustamaan sammutustyössä.

13 §

Esiintyminen julkisilla paikoilla ilmeisesti juopuneen on kielletty.

14 §

Uhkapelin harjoittaminen sekä säädyllisyyttä loukkaava tahi järjestystä häiritsevä tai pahennusta herättävä esiintyminen samoin kuin häiriötä aiheuttava meluaminen ja kiroileminen sekä ilkivallan harjoittaminen on kielletty. Kovaäänisten käyttämiseen ulkosalla on hankittava Saimaan kanavan hoitokunnan lupa.

15 §

Rikoksen, muun järjestyshäiriön tai onnettomuustapauksen sattuessa taikka jos joku on jäänyt kulkuvälineestään tai eksynyt vuokra-alueilla on tapahtuneesta viipymättä toimitettava tieto Saimaan kanavan hoitokunnan tai SNTL:n viranomaisten edustajalle. Kulkutaudin, muun vaarallisten tarttuvan taudin sekä tarttuvan eläintaudin toteamisesta vuokra-alueilla on niinikään heti ilmoitettava edellä mainituille edustajille.

16 §

Tarkempia määräyksiä tämän järjestyssäännön soveltamisesta antaa tarvittaessa Saimaan kanavan hoitokunta.

Saimaan kanavan hoitokunta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.