472/1968

Annettu Helsingissä 26. päivänä heinäkuuta 1968

Asetus työaikalain soveltamisesta valtion virkamiehiin

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 2 päivänä elokuuta 1946 annetun työaikalain (604/46) 3 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 11 päivänä helmikuuta 1955 annetussa laissa (89/55):

Virkamiehillä tarkoitetaan tässä asetuksessa peruspalkkaisia ja sopimuspalkkaisia viran tai toimen haltijoita, ylimääräisiä toimenhaltijoita ja muita näihin verrattavia päätoimisessa virkasuhteessa palvelevia henkilöitä sekä tilapäisiä toimihenkilöitä.

Mitä työaikalaissa on työntekijästä säädetty, on jäljempänä mainituin poikkeuksin sovellettava niihin virkamiehiin, jotka mainitaan seuraavassa luettelossa:

1) Valtioneuvosto:

Valtioneuvoston linna ja eräät edustus- ja virkahuoneistot: yövartija;

2) Ulkoasiainministeriön hallinnonala:

Ulkoasiainministeriö: yövartija ja siivooja;

3) Oikeusministeriön hallinnonala:

Vankeinhoitolaitos: talousmestari, ylivartija, osastonhoitaja, hoitaja, työmestari, konemestari, alikonemestari, asentaja, koneenhoitaja, varastonhoitaja, sairaanhoitaja, lastenhoitaja, vanhempi vartija, nuorempi vartija, keittiömestari, mekaanikko, varastoapulainen, emännöitsijä, röntgenapulainen, liikunnanohjaaja ja puhelunvälittäjä;

4) Sisäasiainministeriön hallinnonala:

Kaupunkien poliisilaitokset: sellainen ylikonstaapeli, vanhempi konstaapeli, nuorempi konstaapeli ja naiskonstaapeli, jonka säännöllinen työ tapahtuu ennakolta vahvistetun työtuntijärjestelmän mukaan ja joka toimii järjestyspoliisi- tai huoltopoliisitehtävissä taikka rikospoliisin ilmoitusten vastaanottajana tai pidätettyjen vartijana;

Nimismiespiirit: nimismiespiireissä sellainen järjestyspoliisitehtävissä toimiva ylikonstaapeli, vanhempi konstaapeli, nuorempi konstaapeli ja naiskonstaapeli, jonka säännöllinen työ joko yksiäomaan tapahtuu ennakolta vahvistetun työtuntijärjestelmän mukaan tai joka tämän ohessa ainoastaan satunnaisesti suorittaa muita kuin edellä tarkoitettuja poliisitehtäviä;

Liikkuva poliisi: sellainen liikuvan poliisin automestari, ylikonstaapeli, vanhempi konstaapeli ja nuorempi konstaapeli, jonka työ tapahtuu ennakolta laaditun työtuntijärjestelmän mukaan tai joka komennettuna suorittaa edellisissä kohdissa mainittua palvelua taikka toimii liikkuvan poliisin autokorjaamossa;

Poliisivarusvarikko: varastonhoitaja ja varastoapulainen;

Poliisivarusvarikko: asemestari ja vahtimestari;

Poliisiasevarikko: vanhempi teknikko, teknikko ja vanhempi asentaja;

Poliisikoiralaitos: kouluttaja;

Poliisiautovarikko: autovaraston esimies;

5) Puolustusministeriön hallinnonala:

Puolustusministeriö: siivooja;

Pääesikunta: valokuvateknikko, vahtimestari, talonmies-lämmittäjä ja siivooja;

Muu puolustuslaitos paitsi pääesikunta: valokuvateknikko, teknikko, konepiirtäjä, piirtäjä, laborantti, laboratorioapulainen, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, erikoissairaanhoitaja, sairaanhoitaja, lääkintävoimistelija, röntgenteknillinen apulainen, apuhoitaja, vaatevarastonhoitaja, vaatevarastonhoitajatar, ompelija, kylvettäjä, pesijä, sairaala-apulainen, apu- ja vartiomies, emäntä, keittäjätär, ruokala-apulainen, lennonvarmennussähköttäjä, viestittäjien valvoja, viestittäjä, tavarantarkastaja, varastomestari, varastomies, konemestari, alikonemestari, koneenhoitaja, korjausmies, lämmittäjä, talonmies-lämmittäjä, vanhempi asentaja, asentaja, keskusasentaja, puhelinasentaja, sähköyliasentaja, sähköasentaja, tietokoneen hoitaja, palomies, satamavalvoja, autonkuljettaja, vanhempi vahtimestari, vahtimestari, nuorempi vahtimestari ja siivooja;

6) Valtiovarainministeriön hallinnonala:

Valtiokonttori: siivooja;

Tullitoimipaikat: tullimestari, tullipäällysmies, ylitullivartija, tullivartija ja autonkuljettaja;

7) Opetusministeriön hallinnonala:

Helsingin yliopisto: preparaattori, mekaanikko, puutarhuri, koneenhoitaja, talonmies-lämmittäjä, lämmittäjä, laboratoriohoitajatar, laboratorioapulainen, hammashoitaja, konemestari, teknikko, rakennustyömestari, kenttämestari, konservaattori, teknillinen avustaja, ovenvartija, eläintenhoitaja, astian pesijä, siivooja, vaatteiden vartija, vanhempi vahtimestari, nuorempi vahtimestari, kursori, pedelli ja vahtimestari;

Oikeuslääketieteellisettutkimukset: muut paitsi oikeuskemian laboraattori ja laboraattori;

Opetus- ja koetilat: muut paitsi agronomi, metsätyömestari, kenttämestari, vahtimestari, mekaanikko ja talonmies;

Seismologian laitos: kanslisti ja tutkimusapulainen;

Kuvalaitos: valokuvaaja, laboratorioapulainen ja puhelunvälittäjä;

Jyväskylän yliopisto: puutarhuri, talonmies-lämmittäjä, laitosmies, vanhempi vahtimestari, vahtimestari, siivooja ja miesten käsityönohjaaja;

Oulun yliopisto: puutarhuri, heikkovirtamekaanikko, mekaanikko, preparaattori, laborantti, kartanpiirtäjä, laboratorioapulainen, röntgenteknillinen apulainen, vanhempi vahtimestari, vahtimestari, eläintenhoitaja, sähköteknikko ja miesten käsityönohjaaja;

Kouluhallitus: siivooja;

Valtion oppikoulut: vanhempi vahtimestari, vahtimestari ja siivooja;

Kansakoulunopettajaseminaarit: käsityönohjaaja, vahtimestari, emäntä ja siivooja;

Väliaikaiset opettajakorkeakoulut: miesten käsityönohjaaja ja työmestari;

Kuurojen- ja sokeainkoulut : lastenhoitaja, emäntä ja siivooja;

Valtionkeskusammattikoulut: vahtimestari, lämmittäjä, apulämmittäjä ja pesulanhoitaja;

Valtion ammattikoulukoti : muut paitsi johtaja, metallityönopettaja, maatalousopettaja, puutyönopettaja, opettaja ja ammattityönopettaja;

Taideteollinen oppilaitos: mekaanikko, vanhempi vahtimestari ja vahtimestari;

Valtion merimiesammattikoulut: vahtimestari;

Valtion teknilliset oppilaitokset: mekaanikko, kemian laboratorion preparaattori, laboratorioapulainen, vanhempi vahtimestari, nuorempi vahtimestari, vahtimestari, koneenhoitaja, lämmittäjä, laboratoriomekaanikko, hienomekaanikko ja siivooja;

Kotitalous- ja käsityönopettajaopistot: vahtimestari;

Valtion kotitalous- ja kotiteollisuusoppilaitokset: lastenhoitaja, apulaislämmittäjä, emäntä ja siivooja;

Valtion sairaanhoito-oppilaitokset: muut paitsi rehtori, johtajatar, apulaisjohtajatar, oppilaskodin johtajatar, kirjastonhoitaja, opettaja, sihteeri ja taloudenhoitaja;

Valtion arkisto: siivooja;

Maakunta-arkistot: vahtimestari;

Muinaistieteellinen toimikunta: vanhempi vahtimestari, vahtimestari, nuorempi vahtimestari, lämmittäjä, yövahti, siivooja-vartija ja siivooja;

8) Maatalousministeriön hallinnonala:

Maatalousministeriö: siivooja;

Valtion maatalousoppilaitokset: lämmittäjä;

Valtion maatalouskemian laitos: vahtimestari-preparaattori, astianpuhdistaja ja siivooja;

Maatalouskoneiden tutkimuslaitos: vanhempi mekaanikko, mekaanikko ja korjausmies;

Maitotaloustuotteidentarkastuslaitos: siivooja;

Maanviljelysinsinööripiirit: keskusvarastonhoitaja ja korjaamon varastonhoitaja;

Metsähallitus (Liikeosasto): varastonhoitaja;

Valtion metsäoppilaitokset: siivooja;

Metsäntutkimuslaitos: siivooja;

Eläinlääketieteellinen korkeakoulu: tutkimusapulainen, alikonemestari, rehumestari ja laboratorioapulainen;

Valtion eläinlääketieteellinen laitos: laborantti, rehumestari, vahtimestari, talonmies-lämmittäjä, tutkimusapulainen, laboratorioapulainen, tallimies ja siivooja;

9) Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön hallinnonala:

Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinto: autonkuljettaja;

Tie-ja vesirakennushallitus: autonkuljettaja;

Tie-ja vesirakennuslaitoksen piirihallinto: koneenhoitaja, henkilöautonkuljettaja, varastonhoitajan apulainen ja portinvartija;

Vesitiet: sulkumestari, kanavanhoitaja ja sillanhoitaja;

Hydrologinen toimisto: autonkuljettaja;

Rakennushallitus: autonkuljettaja;

Lääninrakennustoimistot: koneenhoitaja ja lämmittäjä;

Ilmailu: lennonneuvoja, lennonvarmennusmekaanikko, varastomestari, radiosähköttäjä, viestittäjien valvoja, viestittäjä, huoltomekaanikko, starttimestari ja kenttävartija;

10) Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala:

Merenkulkuhallitus: työpajan esimies, yliasentaja, sähköasentaja, asentaja, varastomestari, radiomajakkamestari, radio- ja majakkateknikko ja työpajan apulainen;

Hangon valtionsatama: nosturiesimies, nosturinhoitaja ja satamanvalvoja;

Teknillinen korkeakoulu: laboratorion mekaanikko, laboratorion preparaattori, ylivahtimestari, vanhempi vahtimestari, vahtimestari, koneenhoitaja, valvoja, lämmittäjä, talonmies-lämmittäjä, mekaanikko, valo. kuvausapulainen, nuorempi vahtimestari ja siivooja;

Teknillisen korkeakoulun Tampereen alaosasto: mekaanikko ja vahtimestari;

Geologinen tutkimuslaitos: siivooja;

Valtion teknillinen tutkimuslaitos: muut paitsi pääjohtaja, ylijohtaja, laboratorionjohtaja, tutkija, assistentti, toimistopäällikkö, taloudenhoitaja, kirjastopalveluinsinööri, kielenkääntäjä, kirjastonhoitaja, kamreeri, julkaisu- ja kirjallisuuspalveluosaston päällikkö ja talonmies;

Patentti-ja rekisterihallitus: siivooja;

11) Sosiaali- ja terveysministerin hallinnonala:

Sosiaali- ja terveysministeriö: siivooja;

Työväensuojelu-.ja huoltonäyttely: vahtimestari ja siivooja-vahtimestari;

Tapaturmavirasto: siivooja;

Sotatapaturma-arkisto: siivooja;

Sosiaalihallitus: siivooja;

Valtion koulukodit: muut paitsi johtaja, johtajatar, apulaisjohtaja, apulaisjohtajatar, opettaja, käsityönopettaja, käsityönopettajatar, talousopettajatar, puutarhaopettajatar, psykologi ja talousopettaja;

Valtion vajaamielislaitokset: muut paitsi johtaja, johtajatar, apulaisjohtaja, apulaisjohtajatar, opettaja, käsityönopettajatar, ylihoitajatar, ylihoitaja ja työnjohtaja (veistonopettajana);

Karvian erityistyölaitos: muut paitsi johtaja ja apulaisjohtaja;

Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huoltolat: muut paitsi ylilääkäri, johtaja, apulaisjohtaja ja taloudenhoitaja;

Ilmajoen työlaitos: muut paitsi johtaja, apulaisjohtaja ja ylihoitaja;

Valtion sairaalat: muut paitsi lääkäri, fyysikko, taloudenhoitaja, ylihoitajatar, kemisti ja talonmies;

Valtion seerumlaitos: muut paitsi johtaja, apulaisjohtaja, laboratorionjohtaja osastonjohtaja, lääkäri, laboraattori, assistentti, taloudenhoitaja ja talonmies;

Valtion serobakteriologiset laboratoriot: muut paitsi ylilääkäri ja kemisti;

Säteilyfysiikan laitos: muut paitsi johtaja, fyysikko, kemisti, hematologi, säteilysuojaustarkastaja, insinööri ja tutkija;

12) Valtion liikeyritykset:

Valtionrautatiet:

Rautatiehallitus: autonkuljettaja, vanhempi autonasentaja, puhelunvälittäjä ja ylisiivooja;

Valtionrautateiden linjahallinto: vanhempi autonasentaja, veturinkuljettaja, konemestari, ylikonduktööri, konduktööri, autonasentaja, autonkuljettaja, kuormausmestari, vaihdemiesten esimies, asetinlaitemies, apulaiskanslisti, konttoriapulainen, veturinlämmittäjä, vaununtarkastaja, varastomestari, vaihdemies, asemamies, junamies, ratavartija, huoltomies, koneenhoitaja, laboratoriohoitaja, vaununvoitelija, tallimies. vahtimies, terveyssisar, sairaanhoitaja, piirustaja, trukinkuljettaja, sähköasentaja, kaasulaitoksen lämmittäjä, toimistoapulainen, käteisvarastonhoitaja, puhelunvälittäjä, matkalippujen tarkastaja, makuuvaununhoitaja, vaununsiivooja ja siivooja;

Valtionrautateiden tuotantolaitokset ja hankintatoiminta: vahtimestari, vahtimies, apulaiskanslisti, konttoriapulainen, toimistoapulainen, varastomestari, lippupainon esimies, autonkuljettaja, puhelunvälittäjä ja koneenhoitaja.

Työaikalakia ei kuitenkaan ole sovellettava niihin edellä mainittuihin valtionrautateiden linjahallinnon ja pääkonepajojen virkamiehiin, jotka työskentelevät rautatielaitoksen linjahallinnon piirien toimistoissa, asemapäällikköjen toimistoissa 1 tai 2 luokan asemilla taikka pääkonepajojen toimistoissa;

Posti-ja lennätinlaitos:

Posti-ja lennätinhallitus: siivooja;

Posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinto: konemestari, radiomestari, apulaisvarastonhoitaja, varastomestari, varastoapulainen, ensimmäinen kirjuri, kirjuri, sähköttäjä, toimistoapulainen, Postimiesten esimies 2 l, postimiesten esimies 3 l, ylipostimies, postimies, radiosähköttäjä, postitai lennätinautonkuljettaja, autonkuljettaja, vanhempi autonasentaja, autonasentaja, vanhempi vahtimestari, vahtimestari, terveyssisar, postiapulainen, postinkantaja, piirtäjä, reikäkorttilävistäjä, puhelinvalvoja, kassanhoitaja, ensimmäinen puhelunvälittäjä, toinen puhelunvälittäjä, puhelunvälittäjä, puhelinapulainen, autonsiivooja ja siivooja.

Työaikalakia ei kuitenkaan ole sovellettava niihin edellä mainittuihin posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinnon virkamiehiin, jotka työskentelevät piirikonttoreissa, aluetoimistoissa, konttoreiden kanslioissa tai autovarikkojen toimistoissa.

Mitä työaikalaissa on säädetty sen 3 §:n 2 momentissa tarkoitetusta työntekijästä, on jäljempänä mainituin poikkeuksin sovellettava seuraavassa luettelossa mainittuihin virkamiehiin:

1) Oikeusministeriön hallinnonala:

Vankeinhoitolaitos: työnjohtaja, konepäällikkö, kotiteollisuusopettaja, autokorjaamon esimies, ylifaktori ja faktori;

2) Sisäasiainministerin hallinnonala:

Kaupunkien poliisilaitokset:. sellainen järjestys- tai huoltopoliisitehtävissä toimiva komisario, jonka työ on järjestetty ennakolta vahvistetun työtuntijärjestelmän mukaan ja joka pääasiallisesti osallistuu kenttätyöhön;

Liikkuva poliisi: sellainen komisario, jonka työ on järjestetty ennakolta vahvistetun työtuntijärjestelmän mukaan ja joka pääasiallisesti osallistuu kenttätyöhön;

3) Puolustusministerin hallinnonala:

Pääesikunta: varastonhoitaja;

Muu puolustuslaitos paitsi pääesikunta: rakennusmestari, varastonhoitaja, konepäällikkö, työnjohtaja, palomestari, piiriteknikko ja yliemäntä;

4) Opetusministeriön hallinnonala:

Helsingin yliopisto: ylipuutarhuri, laboratoriomestari ja ylivahtimestari;

Seismologian laitos: laboratoriomestari;

Kuvalaitos: laboratoriomestari;

Jyväskylän yliopisto: konemestari, ylivahtimestari ja laboratoriomestari;

Oulun yliopisto: ylipuutarhuri ja laboratoriomestari;

Taideteollinen oppilaitos: laboratoriomestari;

Valtion teknilliset oppilaitokset: kutomamestari ja laboratoriomestari;

5) Maatalousministeriön hallinnonala:

Maatalousoppilaitokset: ylipuutarhuri;

Maatalouskoneiden tutkimuslaitos: kenttämestari ja työnjohtaja;

Maanviljelysinsinööripiirit: vanhempi rakennusmestari, nuorempi rakennusmestari, rakennusmestari ja korjaamon esimies;

Valtionmaitotalouskoelaitos: mestari;

Eläinlääketieteellinen korkeakoulu: konemestari, laboratoriomestari ja ylivahtimestari;

Valtioneläinlääketieteellinen laitos: laboratoriomestari;

6) Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön hallinnonala:

Tie-ja vesirakennuslaitoksen piirihallinto: vanhempi rakennusmestari, nuorempi rakennusmestari, vanhempi tiemestari, nuorempi tiemestari, työnjohtaja, korjauspajan esimies, ruoppausmestari, koneteknikko, konemestari, alikonemestari, rakennusmestari, tiemestari, varastonhoitaja ja varastomestari;

Lääninrakennustoimistot: konemestari;

Ilmailu: ylilennonjohtaja, lennonjohtaja, viestiaseman päällikkö (Kuopio ja Kemi), viestijohtaja, sähkötarkastaja, konepäällikkö, koneteknikko, sähköteknikko ja huoltomestari;

7) Kauppa- ja teollisuusministerin hallinnonala:

Teknillinen korkeakoulu: laboratoriosihteeri, laboratoriomestari ja laboratorioteknikko;

Teknillisen korkeakoulun Tampereen alaosasto: laboratoriomestari ja laboratorioteknikko;

8) Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala:

Valtion koulukodit: ylikatsastaja ja työnjohtaja;

Valtion vajaamielislaitokset : ylikatsastaja;

Ilmajoen työlaitos: työnjohtajatar, miestyönjohtaa ja työnjohtaja;

Karvian erityistyölaitos: esimies ja työnjohtaja;

Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huoltolat: esimies ja työnjohtaja;

9) Valtion liikeyritykset:

Valtionrautatiet:

Rautatiehallitus: junaohjaajana toimiva kirjuri;

Valtionrautateiden linjahallinto: asemapäällikkö 3 l, asemapäällikkö 4 l, kirjuri, rakennusmestari, teknikko, työnjohtaja, alityönjohtaja, veturimestari, järjestelymestari, vaunumestari, koneteknikko, kaasumestari, asemamestari, yliasentaja, opastinasentaja, autonkuljettajain esimies, veturinpuhdistajain esimies ja puutarhuri;

Valtionrautateiden tuotantolaitokset ja hankintatoiminta: työnjohtaja, kirjuri, konemestari, alikonemestari, kustannuslaskija, polttoainetyönjohtaja, teknikko ja telillinen apulainen.

Työaikalakia ei kuitenkaan ole sovellettava niihin edellä mainittuihin valtionrautateiden linjahallinnon ja pääkonepajojen virkamiehiin, jotka työskentelevät piirien toimistoissa, asemapäällikköjen toimistoissa 1 tai 2 luokan asemilla taikka pääkonepajojen toimistoissa.

Posti-ja lennätinlaitos:

Posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinto: ensimmäinen teknikko, teknikko, toimistonhoitaja, puhelinmestari, vanhempi varastonesimies, ensimmäinen ekspeditööri, ekspeditööri, kontrollööri, postimiesten esimies 1 l, vanhempi autovarikon esimies, autovarikon esimies, autonkuljettajain esimies, viestijohtajaja varaston esimies.

Työaikalakia ei kuitenkaan ole sovellettava niihin edellä mainittuihin posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinnon virkamiehiin, jotka työskentelevät piirikonttoreissa, aluetoimistoissa, konttoreiden kanslioissa tai autovarikkojen toimistoissa.

Metsähallituksen piirihallinto: konetarkastaja ja varastomestari.

Työaikalakia ei kuitenkaan sovelleta 2 tai 3 §:ssä mainittuun virkamieheen, jos hän tekee työaikalain 1 §:n 2 momentissa mainittua työtä.

Jos virkamieheen, joka on mainittu 2 tai 3 §:ssä, hänen tekemänsä työn perusteella voitaisiin soveltaa eri työaikaa säänteleviä säännöksiä tai määräyksiä, on häneen sovellettava työaikalakia, jos hän pääasiassa suorittaa sen alaista työtä.

Milloin virkamies, joka ei ole itsenäisessä tai johtavassa asemassa ja jota ei ok mainittu edellä 2 tai 3 §:ssä, työn laadun puolesta on rinnastettavissa sanotuissa pykälissä mainittuun virkamieheen, on myös häneen sovellettava työaikalakia siten kuin tässä asetuksessa säädetään. Ennen kuin asianomainen viranomainen päättää, että työaikalakia sovelletaan, on asiasta hankittava valtiovarainministeriön lausunto.

Lausunnon hankkiminen ei kuitenkaan ole tarpeen, milloin virkanimike on vaihtunut toiseksi asianomaisen virkamiehen tehtävien kuitenkaan laadultaan olennaisesti muuttumatta.

Milloin 3 §:ssä mainitun taikka 6 §:ssä tarkoitetun työnjohtaja-asemassa olevan virkamiehen työ on sen laatuista, ettei hänen työaikaansa voida riittävän tarkasti valvoa tai milloin muut erityiset syyt sitä vaativat, voi asianomainen viranomainen määrätä, hankittuaan valtiovarainministeriön lausunnon, että hänelle työaikalain 17 tai 18 §:n nojalla tuleva korvaus on maksettava erillisenä, ylityön määrää kohtuullisesti vastaavana kuukausikorvauksena.

Milloin syntyy epätietoisuutta siitä, onko työaikalakia sovellettava määrättyyn virkamieheen tai virkamiesryhmään, on asia saatettava työaikalain 4 §:ssä säädetyllä tavalla tai asianomaisen ministeriön tahi keskusviraston toimesta työneuvoston ratkaistavaksi.

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

10§

Tätä asetusta sovelletaan 39 päivästä kesäkuuta 1968 lukien ja samalla kumotaan työaikalain soveltamisesta julkisten yhteisöjen viran tai toimen haltijoihin 30 päivänä joulukuuta 1946 annettu asetus (938/46) ja työaikalain soveltamisesta työnjohtaja-asemassa oleviin virkamiehiin 25 päivänä helmikuuta 1955 annettu asetus (90/55) siltä osin kuin ne koskevat valtion virkamiehiä sekä muut tämän asetuksen kanssa ristiriidassa olevat valtion virkamiehiä koskevat päätökset ja määräykset.

Helsingissä 26. päivänä heinäkuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Ele Alenius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.