392/1968

Annettu Helsingissä 28. päivänä kesäkuuta 1968

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63) 17 § ja lisätään lakiin uusi 17 a § seuraavasti:

17§

Jos asianomainen tai valtionasiainies on tyytymätön verojohtajan tämän lain nojalla antamaan päätökseen, saa hän hakea siihen kirjallisesti muutosta sen läänin lääninhallitukselta, johon maksuvelvollisen kotikunta kuuluu. Valitus on toimitettava veropiirin verotoimistoon tai lääninhallitukseen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Valtionasiamiehen valitusaika alkaa siitä päivästä, jona päätös tehtiin. Merimiesverokonttorin tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta Uudenmaan lääninhallitukselta sen mukaan kuin merimiesverolaissa säädetään.

Verojohtajan ja merimiesverokonttorin päätöksestä saa asianomainen valittaa lääninhallitukselle 1 momentissa mainitun määrä ajan jälkeenkin sillä perusteella, että sosiaaliturvamaksu on määrätty lakia virheellisesti soveltaen taikka että asiaa käsiteltäessä on tapahtunut erehdys tai menettelyvirhe, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen asian ratkaisuun. Tällaista valitusta ei kuitenkaan saa tehdä myöhemmin kuin kuudennen vuoden kuluessa sitä seuranneen kalenterivuoden alusta lukien, jona päätös on annettu.

Tässä laissa tarkoitetun valituksen johdosta annetusta lääninhallituksen päätöksestä ei saa valittaa, paitsi milloin asianomaiselle myönnetään 17 a §:ssä säädetty valituslupa.

Valtion puhevaltaa käyttää 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa tarkastusasiamies.

Valituksesta huolimatta on päätös täytäntöönpanokelpoinen. Valituksen johdosta annettua päätöstä on, silloinkin kun valitus on tehty 8 §:ssä tarkoitetusta verojohtajan ratkaisusta, sovellettava myös sosiaaliturvamaksuun, joka on suoritettu tai olisi ollut suoritettava ennen päätöksen antamista.

17a§

Valituslupaa haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Lupa voidaan myöntää ainoastaan,

1) jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallintooikeuden tutkittavaksi; tai

2) jos asianomainen näyttää, että valituksella on hänelle erittäin suuri merkitys muutoinkin kuin siinä asiassa.

Tarkastusasiamiehelle voidaan myöntää lupa vain 2 momentin 1 kohdan nojalla.

Lupahakemuskirja on toimitettava lääninhallitukseen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään kuudentenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona päätöksen tiedoksisaanti on tapahtunut. Tarkastusasiamiehelle luetaan sanottu määräaika päätöksenteon päivästä.

Muutoin on noudatettava muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain 12 §:n 6 momentin, 13 b ja 14 §:n valituslupaa koskevia säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1968.

Muutoksenhausta ennen tämän lain voimaantuloa annettuun päätökseen on kuitenkin voimassa, mitä aikaisemmassa laissa on säädetty. Mitä tässä laissa on säädetty muutoksenhausta työnantajan sosiaaliturvamaksua koskevassa asiassa, on vastaavasti sovellettava muutoksenhakuun aikaisemman lainsäädännön mukaista työnantajan lapsilisä ja kansaneläkemaksua koskevassa asiassa.

Helsingissä 28. päivänä kesäkuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
S. Suorttanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.