391/1968

Annettu Helsingissä 28. päivänä kesäkuuta 1968

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 25 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 53 ja 54 § näin kuuluviksi:

53§

Tässä laissa tarkoitetun valituksen johdosta annetusta lääninhallituksen päätöksestä ei saa valittaa, paitsi milloin asianomaiselle myönnetään 54 §:ssä säädetty valituslupa.

Valtion puhevaltaa käyttää 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa tarkastusasiamies.

54§

Valituslupaa haetaan korkeimmalta hallintooikeudelta.

Lupa voidaan myöntää ainoastaan,

1) jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi; tai

2) jos asianomainen näyttää, että valituksella on hänelle erittäin suuri merkitys muutoinkin kuin siinä asiassa.

Tarkastusasiamiehelle ja kunnallishallitukselle voidaan myöntää lupa vain 2 momentin 1 kohdan nojalla.

Lupahakemuskirja on toimitettava lääninhallitukseen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään kuudentenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona päätöksen tiedoksisaanti on tapahtunut. Tarkastusasiamiehelle luetaan sanottu määräaika päätöksenteon päivästä.

Muutoin on noudatettava muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain 12 §:n 6 momentin, 13 b ja 14 §:n valituslupaa koskevia säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1968.

Muutoksenhausta ennen tämän lain voimaantuloa annettuun päätökseen on kuitenkin voimassa, mitä aikaisemmassa laissa on säädetty.

Helsingissä 28. päivänä kesäkuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
S. Suorttanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.