268/1968

Annettu Helsingissä 10. päivänä toukokuuta 1968

Asetus kaavoitusalueiden jakoasetuksen muuttamisesta

Maatalousministerin esittelystä kumotaan 11 päivänä heinäkuuta 1960 annetun kaavoitusalueiden jakoasetuksen (353/60) 96 §:n 2 momentti, 97 §:n 2 momentti, 98 §:n 2 momentti, 105 ja 110 §, muutetaan 10 a § sellaisena, kuin se on 30 päivänä maaliskuuta 1962 annetussa asetuksessa (272/62), 11 §, 29 §:n 2 momentin 2 kohta, 32 §:n 1 momentti, 59 §, 71 §:n 1 momentin 1 kohta, 73 §:n 1 momentin 1,2 ja 5 kohta, 76 §:n 1 momentin 2, 3 ja 4 kohta, 78 §:n 1 momentti, 91 ja 111 § sekä lisätään asetukseen uusi 71 a § seuraavasti:

10a§

Milloin maalaiskunnan sellaisella alueella, jolle ei ole vahvistettu asemakaavaa tai rakennuskaavaa, muodostetaan 2 000 neliömetriä pienempi tila, joka ei ole tarkoitettu rakennuspaikaksi tai joka muodostetaan kaavoitusalueiden jakolain 23 §:n 2 momentin nojalla rakennuspaikaksi yhdessä sen saajan aikaisemmin omistaman tilan kanssa, on siitä tehtävä merkintä toimituspöytäkirjaan ja maarekisteriin sen mukaan kuin maanmittaushallitus tarkemmin määrää.

Olosuhteiden muututtua voi maanmittauskonttori tehdystä hakemuksesta tai viranomaisen esityksestä muuttaa tai poistaa 1 1ian.

11§

Milloin kaavoitusalueiden jakolain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettu toimitus suoritetaan nojautumalla siihen, ettei toimituksesta aiheudu haittaa laadittavan kaavan toteuttamiselle, on tämä seikka toimituksen pöytäkirjassa yksityiskohtaisesti perusteltava. Jollei maanmittauskonttori toimitusta tarkastaessaan pidä asiasta toimitusasiakirjoissa olevaa selvitystä riittävänä, on sen harkittava asiassa tarpeelliseksi katsomansa lisäselvitys.

Ennen kuin kunta antaa kaavoitusalueiden jakolain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa, on sen tarvittaessa hankittava kaavanlaatijan ja rakennusluvan myöntävän viranomaisen lausunnot.

29§

Pöytäkirjaan on lisäksi merkittävä:


2). tontin numero ja käyttötarkoitus tai erotettavan yleisen alueen tunnus, käyttötarkoitus ja, huomioon ottaen mitä 71 a §:n 2 momentissa on säädetty, nimitys;


32§

Milloin yleisen alueen mittauksessa erotetaan useihin yleisiin alueisiin kuuluvia alueita, on jokaisen erotettavan yleisen alueen rajat määritettävä ja merkittävä kartalle.


59§

Mitä edellä tässä luvussa on säädetty yleisen alueen mittauksesta, on soveltuvin osin voimassa myös kaavoitusalueiden jakolain 84 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta toimituksesta.

71§

Tonttirekisterissä varataan jokaita tonttia varten oma lehti (tonttirekisterilehti),johon merkitään:

1) kaupunginosan ja korttelin numerot tai, milloin niitä ei ole, nimet sekä tarvittaessa asemakaavan mukainen korttelin käyttötarkoitus;


71a§

Yleisen alueen mittauksessa ja yleistä aluetta rekisteröitäessä on käytettävä sellaisia tunnuksia ja tunnusmerkkejä, jotka muodostavat selkeän ja yksikäsitteisen järjestelmän.

Yleisestä alueesta kiinteistönä käytettävän nimityksen tarpeellisuuden ja nimityksen määrää kiinteistöinsinööri. Milloin yleinen alue on tarkoitus muodostaa samaksi kuin alue, jolle asemakaavassa on vahvistettu nimi, on tätä käytettävä myös kiinteistön nimityksenä. Muussa tapauksessa on yleisestä alueesta kiinteistönä käytettävä sellaista kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaista nimitystä, joka huomioon ottaen asemakaavassa vahvistetut nimet ja alueet riittävästi yksilöi alueen.

73§

Yleisten alueiden rekisterissä varataan jokaista rekisteriyksikköä varten oma lehti (yleisten alueiden rekisterilehti, johon merkitään:

1) alueen käyttötarkoitus sekä, huomioon ottaen, niitä 71 a §:n 2 momentissa on säädetty, nimitys;

2) alueen tunnusmerkki;


5) erotetun yleisen alueen tunnus ja pintaala sekä, jollei maanmittaushallitus jonkin kaupungin osalta kiinteistöinsinöörin esityksestä ole suostunut merkitsemättä jättämiseen, kiinteistö tai muu alue, josta yleisen alueen mittauksessa muodostettu rekisteriyksikkö tai sen osa on erotettu tai, jos erottaminen on tapahtunut useammasta kuin yhdestä kiinteistöstä tai muusta alueesta, jokaisesta erotetun osani ala.


76§

Ylisten alueiden muodostusluettelon pitämisessä on soveltuvin osin noudatettava mitä 72 §:ssä on säädetty. Muodostusluetteloon merkitään:


2) muodostettavan yleisen alueen tunnus;

3) huomioon ottaen, mitä 71 a §:n 2 momentissa on säädetty, alueen nimitys;

4) alueen pinta-ala sekä, jollei maanmittaushallitus jonkin kaupungin osalta kiinteistöinsinöörin esityksestä ole suostunut merkitsemättä jättämiseen, kiinteistöt ja muut alueet, joihin alue kuuluu.


78§

Tonttikirjakartta laaditaan mittakaavassa 1: 2000 tai sitä suuremmassa mittakaavassa. Kartan on osoitettava voimassa oleva tonttijako, kiinteistöt ja muut alueet sekä niiden rekisterinumerot, numerot ja tunnusmerkit, muodostusluetteloihin merkityt tontit ja yleiset alueet, joilla on suoritettu lainvoiman saanut tontin tai yleisen alueen mittaus, sekä sellaiset yleiset alueet, jotka on merkitty yleisten alueiden rekisteriin kaavoitusalueiden jakolain 118 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Karttaan on tarvittaessa merkittävä myös asemakaavassa vahvistuneet nimet ja rajat.


91§

Milloin tonttirekisteriin tai yleisten alueiden rekisteriin on tehty merkintä rasitetoimitu11sesta,.joka on koskenut myös maarekisteriin merkittyä kiinteistöä tai aluetta, tai milloin kaavoitusalueiden jakolain 62 tai 81 §:n nojalla on toimitettu tontin tai yleisen alueen mittaus maarekisteriin merkityn kiinteistön tai alueen rajan paikkaa osoittavan rajamerkin siirtämiseksi, on tonttikirjan pitäjän viipymättä lähetettävä maanmittauskonttorille ote toimituksessa laaditusta kartasta taikka tonttikirjakartasta sekä myös pöytäkirjasta.

111§

Jäljennökset ja otteet tontin ja yleisen alueen mittauksen sekä rasitetoimituksen kartasta ja pöytäkirjasta, 86 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta, 106 §:ssä tarkoitetusta täydennetystä tonttikartasta sekä tonttikirjasta ja tonttikirjakartasta antaa tonttikirjan pitäjä, jollei maistraatti ole toisin määrännyt.

Helsingissä 10. päivänä toukokuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maatalousministeri
Martti Miettunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.