247/1968

Annettu Helsingissä 3. päivänä toukokuuta 1968

Laki leipomotyölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 9 päivänä kesäkuuta 1961 annetun leipomotyölain (302/61) 6 § sekä muutetaan lain 2 ja 4 § sekä 5 §:n 1 momentti näin kuuluviksi.

Tämän lain alaista työtä saa jäljempänä tässä pykälässä sekä 3. 4 5 ja 7 §:ssa mainituin poikkeuksin tehdä ainoastaan kello viiden ja kello kahdenkymmenenkahden välisenä aikana.

Työssä, joka on järjestetty kahteen vuoroon, on työ jälkimmäisessä vuorossa päätettävä viimeistään kello kaksikymmentäkolme.

Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä on säädetty, saadaan työ työnantajain ja työntekijöiden yhdistysten, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, sopimuksella ja työneuvoston luvalla järjestää tehtäväksi kolmessa tai useammassa vuorossa miespuolisten työtekijöiden osalta teollisuuslaitoksessa, leipomossa tai sellaisen osassa, jonka teknilliset laitteet ja työolot ovat sellaiset, ettei yötyön teettämisestä aiheudu työntekijöille erityistä haittaa tai vaaraa terveydelle.

Jäljempänä 3, 4, 5 ja 7 §:ssä mainituin poikkeuksin saa tässä pykälässä tarkoitettua työtä tehdä ainoastaan arkipäivinä, sunnuntain ja kirkollisen juhlapäivän aattona ei kuitenkaan, ellei kysymys ole vuorotyöstä, myöhäisempään kuin kello kahdeksaantoista.

Taikinan esivalmistelutyötä suorittavaa työntekijää saa hänen suostumuksellaan pitää työssä myös sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä. Kahden tai useamman tällaisen päivän sattuessa peräkkäin saa työtä tehdä kuitenkin vain viimeisenä päivänä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta työstä on maksettava korotettu palkka niin kuin sunnuntaityöstä on työaikalaissa säädetty.

Niissä aloittamis- ja lopettamistöissä, jotka ovat välttämättömiä, jotka liikkeen, laitoksen tai yrityksen muut työntekijät voivat suorittaa työtä koko säännöllisen työaikansa, saa työntekijää hänen suostumuksellaan pitää työssä enintään kolme tuntia viikossa 2 §:ssä mainittujen kellonaikojen ulkopuolella.

Milloin erityiset syyt tekevät sen tarpeelliseksi, asianomainen ammattientarkastaja voi muissa kuin 2 §:n 3 momentissa ja 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa hakemuksesta sallia tämän lain alaista työtä tilapäisesti tehtävän enintään viitenätoista määrättynä arkipäivän edellisenä yönä vuodessa.Tämä laki leipomotyölain muuttamisesta tulee sen 5 §:ää lukuun ottamatta voimaan 6 päivänä toukokuuta 1968, kuitenkin niin, että sitä ennen vuoden 1970 alkua sovelletaan vain työsuhteissa. joissa sopimuksen perusteella pysyvästi noudatetaan 40 tunnin säännöllistä viikkotyöaikaa, ja että työsuhteissa, joissa työaikaa asteittain lyhennettäessä sovitaan noudatettavaksi 40 tunnin säännöllistä viikkotyöaikaa vain kalenterivuoden osan aikana, tätä lakia sovelletaan vastaavana aikana.

Jos tätä lakia sovelletaan vain osana kalenterivuotta, saadaan työaikalain (604/46) 11 §:n 2 momentissa tarkoitettua ylityötä sinä aikana teettää enintään soveltamisaikaa vastaava suhteellinen osa tällaiselle ylityölle koko kalenterivuotta varten säädetystä enimmäismäärästä. Muuta ylityötä saa tämän lain soveltamisaikana ja sovellettaessa leipomotyölakia sellaisena kuin se oli ennen tämän lain voimaantuloa, teettää saman kalenterivuoden aikana yhteensä enintään 200 tuntia ja työneuvoston luvalla, milloin erityiset syyt sitä vaativat, lisäksi 150 tuntia.

Tämän lain 5 § tulee voimaan vuoden 1970 alusta, kuitenkin niin, että sitä jo 6 päivästä toukokuuta 1968 sovelletaan niissä työsuhteissa, joissa tämän jälkeen pysyvästi noudatetaan 40 tunnin säännöllistä viikkotyöaikaa.

Helsingissä 3. päivänä toukokuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
J. E. Partanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.