503./1967

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1967.

Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta.

Oikeusministerin esittelystä muutetaan 29 päivänä kesäkuuta 1961 verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen (368/61) 23, 24, 26 ja 28 § sekä lisätään asetukseen uusi 21 a § seuraavasti:

21 a §.

Valtiovarainministeriö voi ulosottomiehen hakemuksesta ulosotonhaltijaa kuultuaan määrätä, että ulosottomiehen on piirissään järjestettävä perimisasiain päiväkirja ja ulosottoapulaisten tilikirjat kortistoksi. Erityisestä syystä valtiovarainministeriö voi omasta aloitteestaan antaa siitä määräyksen ulosottomiestä ja ulosotonhaltijaa kuultuaan. Sellaisesta kortistosta on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä asetuksessa on säädetty perimisasiain päiväkirjasta ja ulosottoapulaisen tilikirjasta.

Milloin perimisasiain päiväkirja ja ulosottoapulaisten tilikirjat on järjestetty kortistoksi, kirjanpito perimistehtävistä on ulosottomiehen kansliassa järjestettävä siten, että perimistehtäviä ja tilityksiä voidaan asianmukaisesti valvoa ja tarkastaa.

23 §.

Ulosottomiehen tulee vuosittain helmikuun kuluessa neljänä kappaleena lääninhallitukselle lähettää ilmoitus edellisen vuoden aikana käsiteltyjen perimisasiain lukumääristä (tilastoilmoitus) .

Tilastoilinoituksessa on mainittava:

1) vuoden alkaessa vireillä olleiden asiain lukumäärä;

2) vuoden aikana saapuneiden asiain lukumäärä;

3) vuoden aikana loppuun käsiteltyjen asiain lukumäärä siten, että erikseen mainitaan hakijalle rahana taikka perimistä kohdanneen esteen johdosta muutoin lopullisesti tilitetyt asiat, toiselle ulosottomiehelle siirretyt asiat sekä perimishakemuksen peruutuksen johdosta tai muusta syystä rauenneet asiat; sekä

4) saapumisvuoden mukaan eriteltynä senraavaan vuoteen siirtyneiden asiain lukumäärä.

Valtiovarainministeriö voi hakemuksesta ulosotonhaltijaa kuultuaan erityisestä syystä vapauttaa ulosottomiehen velvollisuudesta merkitä tilastoilmoitukseen määrättyjä 3 tai 4 kohdissa mainittuja tietoja ja myöntää pitennystä 1 momentissa mainittuun määräaikaan.

24 §.

Ulosottomiehellä on oikeus maksutta saada valtion painatuskeskuksesta tarpeelliset lomakkeet päiväkirjoja, ulosottoapulaisen tilikirjaa, niitä vastaavaa kortistoa, tilityksiä ja tilastoilmoitusta varten.

26 §.

Ulosottomiehen tulee valvoa, että ulosottoapulainen noudattaa lakia sekä häntä koskevia määräyksiä ja hänelle annettuja ohjeita, viivytyksettä toimittaa hänelle uskotut perimistehtävät sekä määrätyssä ajassa tallettaa ja tilittää perimänsä varat. Tilityksien yhteydessä on myös perimiskuittilehtiöt tarkastettava ja varustettava tarkastusmerkinnällä.

Vähintään kerran kunkin vuosineljänneksen aikana ulosottomiehen tulee tarkastaa ulosottoapulaisen tilikirja ja 21 §:n ? momentissa mainitut luettelot tai vastaavat kortistot sekä perimistehtävien toimittaminen niissä asioissa, jotka ovat tarkastuksen tapahtuessa olleet ulosottomiehen luona vireillä yli neljä kuukautta. Toisen vuosineljänneksen aikana toimeenpantavassa tarkastuksessa on kaikki ulosottoapulaisen toimitettaviksi annetut perimistehtävät ja niitä koskevat asiakirjat tarkastettava. Perusteellinen tarkastus on toimitettava myös aina, kun asianomaisen toimi ulosottoapulaisena lakkaa.

Valtiovarainministeriö voi ulosottomiehen hakemuksesta ulosotonhaltijaa kuultuaan, ottaen huomioon sen, miten perimisasiain kirjanpito ja ulosottoapulaisten valvonta muutoin on ulosottomiehen kansliassa järjestetty, myöntää ulosottomiehelle helpotuksia 2 momentissa säädetystä tarkastusvelvollisuudesta. Vähintään kerran kunkin kalenterivuoden aikana on kuitenkin toimitettava ulosottoapulaisen kaikkien perimistehtävien perusteellinen tarkastus.

Tarkastuksen toimittamisesta on tilikirjaan ja 21 §:n 2 momentissa mainittuihin luetteloihin taikka, milloin ulosottoapulaisen kirjanpito on järjestetty kortistoksi, sen yhteydessä säilytettävälle tarkastuskortille tai tarkastuskirjaan tehtävä merkintä, joka on päivättävä ja allekirjoitettava.

28 §

Lääninhallituksen tehtävänä on valvoa ja ohjata tässä asetuksessa tarkoitettujen saamisten ulosottoa. Lääninhallituksen tulee toimittaa kappale ulosottomiehen tilastoilmoitusta valtiovarainministeriölle ja valtiontalouden tarkastusvirastolle sekä kaupunginvoudin lähettämästä ilmoituksesta myös asianomaiselle maistraatille. Ulosottomiesten luona on säännöllisesti toimitettava tarkastuksia.

Lääninhallituksen on vähintään kerran vuodessa toimitettava ulosottomiehen kanslian perusteellinen tarkastus, jollei valtiovarainministeriö erityisestä syystä toisin mä ärää. Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja. johon on liitettävä mahdollisesti ilmenneiden virheiden ja puut teiden johdosta asianomaiselta ulosottomieheltä tai ulosottoapulaiselta vaadittu selitys. Kappale pöytäkirjaa selityksineen on viipymättä lähetettävä valtiovarainministeriölle ja valtiontalouden tarkastusvirastolle sekä, milloin kaupunginvoudin luona toimitetussa tarkastuksessa on ilmennyt aihetta muistutukseen, myös maistraatille.

Tarkastuksen toimittaneen virkamiehen on tehtävä tarkastuksesta kassapäiväkirjaan ja perimisasiain päiväkirjaan tai sitä vastaavan kortiston yhteydessä säilytettävälle tarkastuskortille tai tarkastuskirjaan merkintä, joka on päivättävä ja allekirjoitettava.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1968. Milloin perimisasiain kirjanpito on ennen tämän asetuksen voimaantuloa laadittu kortistoksi, ulosottomiehen on kuuden kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta saatettava kysymys kirjanpidon pitämisestä edelleen kortiston muodossa valtiovarainministeriön ratkaistavaksi.

Milloin ulosottomiehen pitämästä perimisasiain kirjanpidosta ei vaikeuksitta voida todeta tai laskea 23 §:n 2 momentin 1, 3 tai 4 kohdassa mainittua tietoa vuodelta 1967, lääninhallitus voi myöntää ulosottomiehelle luvan jättää tiedon sanotulta vuodelta tehtävään tilastoilmoitukseen merkitsemättä.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1967.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.

Oikeusministeri
A. Simonen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.