374/1967

Annettu Helsingissä 18. päivänä elokuuta 1967

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) 1 §:n 1 momentin 10 kohta, sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1953 annetussa laissa (481/53), 3 §:n 1 momentin 1, 4 ja 11 kohta, sellaisina kuin ne ovat 9 päivänä maaliskuuta 1951 annetussa laissa (131/51), ja 4 § näin kuuluviksi:

Valtioneuvostossa on yleistä hallitusta ja eri hallinnonhaaroja varten kymmenen ministeriötä nimittäin:


10. Sosiaali- ja terveysministeriö.


Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsittelee:

valtioneuvoston kanslia, joka on pääministerin alainen, asiat, jotka koskevat valtiopäivistä johtuvia muodollisia toimenpiteitä, valtioneuvostoa ja asiain käsittelyjärjestystä valtioneuvostossa,sekä sellaiset muut valtioneuvoston käsiteltävät asiat, jotka eivät kohdistu minkään ministeriön toimialaan;


sisäasiainministeriö asiat, jotka koskevat yleistä järjestystä ja turvallisuutta, läänien hallintoa, kunnallishallintoa, kaavoitus- ja rakennustointa, asuntotuotantoa ja asuntooloja, palotointa, väestönsuojelua ja rajavartiolaitosta;


sosiaali- ja terveysministeriö asiat jotka koskevat työoloja ja -suojelua, sosiaali- ja yksityisvakuutusta, terveyden- ja sairaanhoitoa sekä apteekkilaitosta, sosiaalihuoltoa ja -avustuksia, raittiustyötä ja väkijuomia, hintoja ja niiden valvontaa sekä muita sosiaalisia kysymyksiä, sikäli kuin ne eivät kuulu jollekin muulle ministeriölle; sekä

Milloin syntyy epäilystä siitä, minkä ministeriön käsiteltäviin jokin asia kuuluu, ratkaisee kysymyksen valtioneuvosto. Valtioneuvosto voi myös päättää, minkä ministeriön on käsiteltävä sellainen laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä asia, joka koskee useamman kuin yhden ministeriön toimialaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1968.

Mitä terveyden- ja sairaanhoitoa sekä apteekkilaitosta koskevissa asioissa on säädetty tai määrätty sisäasiainministeriöstä, koskee tämän lain tultua voimaan vastaavasti sosiaali- ja terveysministeriötä.

Sisäasiainministeriössä vireillä olevat terveyden- ja sairaanhoitoa sekä apteekkilaitosta koskevat asiat siirtyvät tämän lain tullessa voimaan sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäviksi.

Mitä muualla on säädetty sosiaaliministeriöstä, sovelletaan tämän lain tultua voimaan vastaavasti sosiaali- ja terveysministeriöön.

Tämän lain tullessa voimaan siirretään sisäasiainministeriön asianomaisen viran tai pysyvän toimen haltija säädettyä järjestystä noudattaen hänelle soveltuvaan virkaan tai toimeen sosiaali- ja terveysministeriössä, taikka mikäli häntä ei sanotuin tavoin siirretä edellä tarkoitettuun tai muuhunkaan hä mielle soveltuvaan virkaan tai toimeen, asetetaan lakkautuspalkalle.

Edellä tarkoitetut sosiaali- ja terveysministeriön virat ja toimet voidaan mainitussa järjestyksessä täyttää ennen tämän lain voimaantuloa. Niin ikään voidaan ennen tämän lain voimaantuloa ryhtyä muihinkin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen terveyden- ja sairaanhoitoa sekä apteekkilaitosta koskevien asioiden siirtämiseksi sisäasiainministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäviksi.

Helsingissä 18. päivänä elokuuta 1967

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Pääministeri
Rafael Paasio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.