327/1967

Annettu Helsingissä 14. päivänä heinäkuuta 1967

Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (202/64) 3 §:n 2 ja 3 momentti sekä lisätään 16 §:ään uusi 7 momentti seuraavasti:


Peruseläketurvan, joka käsittää vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläketurvan, tulee määrältään vastata vähintään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetussa työntekijäin eläkelaissa (395/61) säädettyjen perusteiden mukaista eläketurvaa. Se on järjestettävä siten, että jos virka- tai työsuhde päättyy ennen eläketapahtumaa, viranhaltija tai työntekijä taikka hänen edunsaajansa ei menetä oikeuttaan saada peruseläkettä tämän virkatai työsuhteen perusteella myöhemmän eläketapahtuman johdosta.

Lisäeläketurvasta saadaan määrätä kahden tai useamman vaihtoehtoisen järjestelmän mukaan.

16§

Sen estämättä, mitä 5 momentissa on säädetty, on henkilöllä, joka ennen vuoden 1966 päättymistä on kirjallisesti pyytänyt 6 momentin mukaista ennakkotietoa kunnalliselta eläkelaitokselta, oikeus siirtyä kunnallisen eläkelaitoksen eläketurvan alaiseksi, jos hän viimeistään joulukuun 1967 kuluessa toimittaa eläkehakemuksensa kunnalliselle eläkelaitokselle.


Tämän lain 3 §:n 2 momenttia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1967 lukien.

Helsingissä 14. päivänä heinäkuuta 1967

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. sisäasianministeri
A. Simonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.