122/1967

Annettu Helsingissä 22. päivänä maaliskuuta 1967

Laki sotilasvammalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/48) 2 § ja, 28 § sellaisena kuin se on 15 päivänä kesäkuuta 1956 annetussa laissa (389/56) näin kuuluviksi:

Palveluksen aiheuttamaksi katsotaan ruumiinvamma, jonka vahingoittunut on saanut ollessaan tehtäviensä suorittamista varten hänelle määrätyllä palvelus- tai työpaikalla tai siihen kuuluvalla alueella taikka tehtäviinsä kuuluvalla matkalla, niin myös ollessaan matkalla välittömästi palvelukseen astumista tai työhön ryhtymistä tai siitä poistumista varten tahi esimiehensä myöntämälle lomalle tai sellaiselta lomalta tullessa. Palvelus- tai työpaikan ulkopuolella vietetyn loman aikana muutoin saatua ruumiinvammaa ei katsota palveluksen tai työn aiheuttamaksi.

Mitä 1 momentissa on sanottu palveluksen aiheuttamasta ruumiinvammasta, koskee myös sairautta, jos todennäköisillä syillä voidaan päättää palvelukseen tai työhön liittyneiden erikoisten olosuhteiden aiheuttaneen sen taikka olennaisesti vaikuttaneen sen ilmaantumiseen tai pahentumiseen. Sairautta, joka ilmaantuu vasta vuoden kuluttua sen jälkeen, kun sairastuneen palvelustai työsuhde on päättynyt, ei katsota palveluksen aiheuttamaksi, jollei sitä ole pidettävä seurauksena palvelus- tai työsuhteen aikana saadusta ruumiinvammasta tai ilmaantuneesta sairaudesta.

Ruumiinvammaa tai sairautta, joka ilmeisesti liittyy 1 tai 2 momentin nojalla korvattavan vamman tai sairauden synnyttämään poikkeukselliseen alttiuteen tai taipumukseen, pidetään olosuhteiden mukaan joko kokonaan tai osaksi korvattavana.

28§

Jos tapaturmavirastolle määräajassa tehtävä hakemus on saapunut perille tämän ajan päätyttyä, voidaan myöhästyminen, kohtuussyiden niin vaatiessa, jättää huomioonottamatta. Korvaus myönnetään tässä tapauksessa kuitenkin aikaisintaan sen kalenterivuosineljänneksen alusta lukien, jona korvaushakemus on saapunut tapaturmavirastolle.

Jos vakuutusoikeudelle annettava valitus tai muu kirjelmä on saapunut perille määräajan päättymisen jälkeen, voidaan se tästä huolimatta, 1 momentissa mainituin edellytyksin, ottaa tutkittavaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1967, kuitenkin niin, että lain 2 §:ää sen muutetussa muodossa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1966 lukien. Lakia sovelletaan myös, jos ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneen vahingoittumisen tai sairastumisen johdosta on suoritettava sotilasvammalain mukaista korvausta.

Jos 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa korvaus on evätty taikka jos sanottua tai muuta korvausta koskeva hakemus on hylätty sillä perusteella, että hakemuksen myöhästymiseen ei ole ollut painavia syitä, voi tapaturmavirasto hakemuksesta ottaa asian aikaisemman päätöksen esteenä olematta uudelleen käsiteltäväksi.

Jos 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa vamma tai sairaus on ilmaantunut tahi kuolema tapahtunut ennen tämän lain voimaantuloa, on korvausta haettava vuoden kuluessa lain voimaantulosta lukien. Samassa ajassa on korvausta haettava myös, jos korvaushakemus on hylätty sillä perusteella, että hakemuksen myöhästymiseen ei ole ollut painavia syitä. Korvauksen hakemisessa ja maksamisessa, on sovellettava muutoin sotilasvammalain säännöksiä.

Helsingissä 22. päivänä maaliskuuta 1967

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esa Timonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.