646/1966

Annettu Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 1966

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 61 §:n 4 momentti ja muutetaan 59 §, 61 §:n 1 ja 3 momentti sekä 63 ja 64 § näin kuuluviksi:

59§

Sairausvakuutuksen kustannukset suoritetaan sairausvakuutusrahastosta. Jos rahaston varat eivät riitä sairausvakuutuksen menoihin, suoritetaan puuttuva osa valtion varoista. Valtion on lisäksi suoritettava rahastoon sellainen määrä, että rahaston pääoma kalenterivuoden päättyessä on 35 miljoonaa markkaa. Valtion on suoritettava kuukausittain ennakkona määrä, joka vastaa kahdettatoista osaa valtion sinä vuonna suoritettavaksi arvioidusta määrästä. Valtion osuuden suorittamisesta säädetään tarkemmin asetuksella.

Sairausvakuutuksen kustannuksiksi luetaan tämän lain mukaisten menojen lisäksi 60 sadalta kansaneläkelaitoksen hallintokustannuksista.

61§

Avustuskassalain (471/42) mukaisella avustuskassalla, jonka toimintapiiriin kuuluvat työntekijät ovat saman työnantajan palveluksessa, on oikeus toimia tässä laissa säädettyjen etuuksien antajana jäsenilleen tai heille ja heidän perheenjäsenilleen. Järjestelylle on hankittava kansaneläkelaitoksen suostumus, joka annettakoon, jos kassankokous kahden kolmasosan äänten enemmistöllä on ilmoittanut hyväksyvänsä järjestelyn, ja jos kassan sääntöjen mukaan annettavat etuudet ovat vähintään tämän lain mukaiset. Suostumusta kassalta älköön sen vuoksi evättäkö, että kassassa on lisäetuuksien saajina sellaisia henkilöitä, jotka ovat siirtyneet saman työnantajan palveluksesta eläkkeelle. Mitä edellä on säädetty, sovelletaan vastaavasti avustuskassaan, jonka toimintapiiriin kuuluvat henkilöt ovat sellaisten työnantajien palveluksessa, joiden toiminnan on katsottava muodostavan hallinnollisen j taloudellisen kokonaisuuden, edellyttäen, että erityiset syyt puoltavat kassan hyväksymistä tämän lain mukaisten etuuksien antajaksi. Tällaista avustuskassaa sanotaan tässä laissa työpaikkakassaksi.


Työnantaja ja työntekijä ovat velvolliset suorittamaan, työnantaja työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työntekijä vakuutetun sairausvakuutusmaksun tämän lain mukaisesti. Kansaneläkelaitoksen on annettava sairausvakuutusrahaston varoista työpaikkakassan käytettäväksi ennakoina määrä, jonka kassan arvioidaan tarvitsevan tämän lain mukaisten etuuksien suorittamiseen, lisättynä sillä hallintokulujen märällä, mitä sairausvakuutustoimikunnalle arvioidaan vastaavasti näitä kuluja aiheutuvan. Etuuksien suorittamista varten käytettävikseen saamista varoista on kassan vuosittain tehtävä tilitys siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Hallintokulujen korvaamisperusteet vahvistaa sosiaaliministeriö kansaneläkelaitoksen esityksestä. Menettelystä, jota noudatetaan kassalle varoja siirrettäessä, säädetään asetuksella.


63§

Jos työpaikkakassa puretaan, lakkaa kassan tämän lain mukainen toiminta suoritustilan alkamisesta lukien.

Kassan on kuukauden kuluessa suoritustilan alkamisesta tehtävä kansaneläkelaitokselle tilitys siltä etuuksien suorittamista varten käytettävikseen saamistaan varoista ja palautettava liikaa saamansa määrä. Kassan purkamisesta aiheutuvat, kansaneläkelaitoksen hyväksymät kustannukset korvataan, jolleivät kassan varat riitä niiden suorittamiseen, kassalle sairausvakuutusrahaston varoista.

64§

Jos työpaikkakassan toiminta ei erityisesti vakuutettujen edut huomioon ottaen muodostu tarkoituksenmukaiseksi, kansaneläkelaitoksen tulee esittää kassalle asian johdosta huomautus ja antaa ohjeet epäkohtien poistamiseksi. Jos ohjeita ei noudateta, on sosiaaliministerillä kansaneläkelaitoksen esityksestä valta kieltää kassalta oikeus tämän lain mukaisten vakuutusten myöntämiseen ja määrätä ajankohta, josta lukien kassan tämän lain mukainen toiminta on lakkaava.

Milloin työpaikkakassa päättää muuttaa sääntöjään siten, että sen suorittamat etuudet eivät emää vastaa vähintään tämän lain mukaisia etuuksia, on kansaneläkelaitoksen peruutettava 61 §:n 1 momentin nojalla antamansa suostumus. Työpaikkakassa voi muuttaa sääntöjään edellä mainituin tavoin vain siten, että muutetut säännöt tulevat voimaan muutosta seuraavan tammikuun 1 päivänä.

Edellä 1 ja 2 momentissa mainituissa tapauksissa on tilityksen tekemisestä ja varojen palauttamisesta soveltuvin osin voimassa, mitä 63 §:ssä on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967.

Sen estämättä, mitä 59 §:n 1 momentissa on säädetty valtion osuudesta sairausvakuutuksen kustannuksiin, valtion tulee vuonna 1967 suorittaa sairausvakuutusrahastoon valtion osuuden lisäksi sellainen määrä varoja, että rahaston maksuvalmius on kunakin ajankohtana riittävästi turvattu. Tämä määrä on otettava huomioon sairausvakuutusrahaston vuoden 1967 tilinpäätöksessä.

Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 1966

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaaliministeri
Matti Koivunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.