30/1966

Annettu Helsingissä 21. päivänä tammikuuta 1966

Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaaliministerin esittelystä kumotaan 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen (473/63) 5 §:n 4 momentti, muutetaan asetuksen 2 §:n 2 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 momentti, 13 a §, sellaisena kuin se on 6 päivänä marraskuuta 1964 annetussa asetuksessa (538/64), 18 §:n 2 momentti ja 21 §:n 1 momentti sekä lisätään asetuksen 2 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, 18 §:ään uusi 3 momentti ja 21 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:


Sairausvakuutuslain 8 §:n 1 momentissa mainitut lääkärin samalla kertaa määräämät tutkimukset korvataan tämän määräyksen perusteella, sikäli kuin ne koskevat vakuutetun terveydentilan selvittämistä määräyksen antamisen ajankohtana.

Lääkärin samalla kertaa määräämä hoito tai hoidon vaikutuksen seuraamiseksi välttämätön tutkimus korvataan tämän määräyksen perusteella enintään viideltätoista hoitotai tutkimuskerralta, sikäli kuin hoito on annettu tai tutkimus on suoritettu kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä hoito- tai tutkimuskerrasta lukien. Hoito- ja tutkimuskerralla tarkoitetaan yhden päivän aikana suoritettuja hoito- ja tutkimustoimenpiteitä.

Mikäli ei muuta näytetä, katsotaan, jos vakuutettu on lääkärin määräyksestä otettu sairaanhoitolaitoksen vuodeosastolle, ne tutkimukset ja hoitotoimenpiteet, jotka on suoritettu viikon kuluessa ensimmäisestä tutkimus- tai hoitotoimenpiteestä lukien, korvausta laskettaessa samalla kertaa määrätyiksi.

Sairausvakuutuslaissa tarkoitettuna asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneena henkilönä pidetään sitä, jonka lääkintöhallitus on sairaanhoitajana, kätilönä tai lääkintävoimistelijana merkinnyt sairaanhoitotoimen harjoittajista pitämäänsä, luetteloon.Fysikaalisen hoidon aiheuttamista kustannuksista taikka, jos ne ylittävät sosiaaliministeriön vahvistaman taksan, tämän mukaisista määristä korvataan kolme neljännestä siltä osin kuin kustannukset tai taksan mukaiset määrät ylittävät kuusi markkaa hoitomääräystä kohti. Saman lääkärinmääräyksen perusteella korvataan fysikaalista hoitoa kuitenkin enintään viideltätoista hoitokerralta, sikäli kuin hoito on annettu kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä hoitokerrasta lukien.

13a§

Väestörekisterin pitäjän tulee toimittaa kultakin viikolta viimeistään seuraavan viikon toisena arkipäivänä tiedot väestörekisteriin merkittäviksi ilmoitetuista muutoksista kansaneläkelaitoksen vahvistamalla lomakkeella sille sairausvakuutustoimistolle, jonka piiriin kuuluvassa kunnassa ilmoitettava henkilö väestörekisterin mukaan asuu tai on asunut.

18§

Vakuutetulla on oikeus nostaa äitiysrahan ensimmäinen kolmannes kahdeksantenatoista arkipäivänä ennen laskettua synnytysaikaa, toinen kolmannes hänen toimitettuaan sairausvakuutustoimistoon todistuksen synnytyksestä ja kolmas kolmannes hänen toimitettuaan sairausvakuutustoimistoon jälkitarkastuksesta todistuksen.

Sen estämättä mitä 2 momentissa on säädetty, on sairausvakuutustoimikunnalla oikeus, jos raskaus on päättynyt aikaisemmin kuin kahdeksantenatoista arkipäivänä ennen laskettua synnytysaikaa, suorittaa äitiysrahan ensimmäinen ja toinen kolmannes vakuutetun toimitettua sairausvakuutustoimistoon todistuksen raskauden päättymisestä.

21§

Jos vakuutettu on määrätty sairausvakuutuslain 31 §:n 1 momentin mukaisesti tutkimukseen, on hänellä oikeus saada kotipaikkakuntansa sairausvakuutustoimikunnalta korvaus tutkimuksesta aiheutuneista kustannuksista ja matkakustannuksista sekä matkapäivärahaa.


Sairausvakuutustoimikunnan on ennen 1 momentissa mainitun määräyksen antamista kuultava asiassa asianomaista asiantuntija lääkäriä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1966.

Helsingissä 21. päivänä tammikuuta 1966

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaaliministeri
Juho Tenhiälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.