705/1965

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1965

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 42 §:n 4 momentti ja 74 §:n 3 momentti sekä muutetaan sanotun lain 33 ja 39 §, 33 § sellaisena kuin se on 4 päivänä marraskuuta 1960 annetussa laissa (466/60) ja 39 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 4 päivänä heinä kuuta 1963 annetussa laissa (427/63), sekä lisätään,lakiin uusi 88 a § seuraavasti:

33§

Jos vakuutettu, joka ei saa vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä, kuolee, suoritetaan hänen puolisolleen hautausavustus. Jos vakuutetulta ei jäänyt puolisoa tai jos vakuutettu ja hänen puolisonsa asumuseron tai muutoin välien rikkoutumisen tahi muun sellaisen syyn vuoksi asuivat erillään, suoritetaan hautausavustus kuolinpesälle. Hautausavustuksen määrä on 372 markkaa.

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovellettakoon myös, jos eläkkeensaaja kuolee, ennen kuin hänen eläkkeensä perusosa on erääntynyt maksettavaksi kuolemaa välittömästi edeltäneeltä vuoden pituiselta ajalta. Tällöin vähennetään hautausavustuksen määrästä yksi kahdestoistaosa kultakin kuukaudelta, jolta eläke on erääntynyt maksettavaksi.

Jos hautausavustukseen oikeutettu puoliso on kuollut ennen avustuksen myöntämistä, siirtyy hänen oikeutensa siihen ensiksi kuolleen puolison kuolinpesälle.

Hautausavustusta on uhalla, että oikeus sen saamiseen muuten on menetetty, haettava siten kuin asetuksella määrätään, yhden vuoden kuluessa vakuutetun kuolinpäivästä. Kuolinpesän hoitajalla on oikeus kuolinpesän puolesta hakea ja nostaa hautausavustus.

Mitä kansaneläkelain 88 §:n 2 momentissa on säädetty eläkesuorituksen pyöristämisestä sovelletaan vastaavasti hautausavustukseen.

39§

Eläke maksetaan eläkkeen hakemista seuraavan kuukauden alusta lukien. Eläkettä ei kuitenkaan makseta kuukaudelta, jonka aikana oikeus eläkkeen saamiseen ei vielä ole alkanut. Jos eläkehakemuksen käsittely on viivästynyt eläkkeenhakijan omasta syystä, voidaan eläke määrätä maksettavaksi myöhemmästä ajankohdasta lukien.

Eläkkeensaajan kuollessa lakkaa oikeus eläkkeen saamiseen kuolinpäivää seuranneen eläkejakson alusta lukien. Kun eläke lakkautetaan muusta syystä, lakkaa sen maksaminen päätöksessä määrätystä ajankohdasta.

Jos vakuutetulla on työkyvyttömyyden aiheuttaneen sairauden, vian tai vamman perusteella oikeus saada sairausvakuutuslain 15 §:n 1 tai 3 momentin nojalla päivärahaa, alkaa oikeus työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen aikaisintaan sen kuukauden alusta, jota edeltäneen kuukauden ajalta hänellä olisi viimeksi ollut oikeus päivärahaan.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, voidaan työkyvyttömyyseläke myöntää sairausvakuutuslain mukaisen päivärahaoikeuden päättymistä seuraavan kuukauden alusta lukien, jos eläkettä on haettu kolmen kuukauden kuluessa päivärahaoikeuden päättymisestä. Samoin voidaan työkyvyttömyyseläke myöntää päivärahan hakemista seuraavan kuukauden alusta, jos päivärahahakemus on hylätty ja työkyvyttömyyseläkettä haetaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päivärahahakemuksen hylkäämispäätös on saavuttanut lainvoiman.

88a§

Jos tämän lain tai kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä annetun lain (619/65) mukaista etua on maksettu aiheettomasti tai määrältään liian suurena, on liikaa suoritettu määrä perittävä takaisin. Mikäli määrä on vähäinen ja muutoinkin, jos sen myöntämisen tai maksamisen ei ele katsottava johtuneen edunsaajan taikka hänen edustajansa vilpillisestä menettelystä tahi törkeästä tuottamuksesta voidaan kuitenkin perimistoimenpiteistä luopua.

Takaisin perittävä määrä voidaan kuitata edunsaajalle myöhemmin tulella eläkeerillä.

Takaisin perimistä koskeva eläkelaitoksen tai tarkastuslautakunnan lainvoimainen päätös tahi vakuutusoikeuden mainitunlaisessa asiassa antama päätös saadaan panna täytäntöön niin kuin lainvoimainen tuomio.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966.

Kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun lain (348/56) mukaista korotusta ja alennusta toimeenpantaessa ja hautausavustusta suoritettaessa pidetään 33 §:ssä säädettyä hautausavustuksen määrää virallisen elinkustannusindeksin pistelukua 116 vastaavana.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1965

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaaliministeri
Juho Tenhiälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.