248/1965

Annettu Helsingissä 7. päivänä toukokuuta 1965

Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Muutoksenhakemus, ilmoitus tyytymättömyydestä sekä muu asiakirja, jonka voi valtuutetun asiamiehen välityksellä antaa hovioikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen, saadaan asianomaisen omalla vastuulla lähettää niille maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä.

Milloin hovioikeudelle tai korkeimmalle oikeudelle tarkoitettu asiakirja on annettava tai voidaan antaa jollekin toiselle viranomaiselle, saadaan asiakirja tällekin lähettää postitse tai toimittaa lähetin välityksellä, niinkuin 1 momentissa on sanottu.

Postitse lähetetty asiakirja on katsottava viranomaiselle annetuksi sinä päivänä, jona asiakirjan sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan on annettu viranomaiselle.

Asiakirjoja postitse lähetettäessä ei noudateta, mitä laissa tai asetuksessa on säädetty siitä, että asiakirja on annettava viranomaiselle tai johonkin toimeen ryhdyttävä ennen määrättyä kellonlyömää.

Milloin asianosainen, jolla lain tai asetuksen mukaan on oikeus ottaa 1 §:ssä mainitulta viranomaiselta vastapuolen muutoksenhakemuksen, lupahakemuksen, vastauksen, selityksen tai muun asiakirjan kaksoiskappale, on suullisesti tai kirjellisesti pyytänyt, että se hänelle lähetettäisiin, on kaksoiskappale ja liitteiden jäljennökset, jollei estettä ole, hänelle toimitettava postitse tai hänen lähettinsä välityksellä.

Milloin viranomaiselle postitse tai lähetin välityksellä saapuvia asiakirjoja, joista on suoritettava leimaveroa, ei ole asianmukaisesti leimamerkeillä varustettu, on ne palautettava käsiteltäviksi ottamatta lähettäjälle ja on hänelle samalla ilmoitettava palauttamisen syy.

Milloin toimituskirja tai muu asiakirja tahi jäljennös on kihlakunnanoikeudesta, raastuvanoikeudesta, hovioikeudesta tai korkeimmasta oikeudesta saatavana valtuutetun asiamiehen välityksellä, on se, jollei estettä ole, asianomainen pyynnöstä hänelle toimitettava postitse tai hänen lähettinsä välityksellä.

Jos asianomainen itse on postitse lähettänyt asiakirjat viranomaiselle eikä ole toisin ilmoittanut, on asiaa koskeva, 1 momentissa mainittu asiakirja lähetettävä hänelle postin välityksellä.

Asianomaisen pyynnöstä on 1 momentissa tarkoitettu asiakirja toimitettava hänen osoittamalleen toiselle henkilölle tämän lähetin välityksellä tai postitse, jollei estettä siihen ilmaannu.

Asiakirjasta, joka postitse tai lähetin välityksellä on toimitettu asianomaiselle tai hänen osoittamalleen toiselle henkilölle, katsotaan asianomaisen saaneen tiedon, mikäli erityisestä säännöksestä ei muuta johdu, seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun asiakirja ilmoitetulla osoitteella varustettuna on annettu postin kuljetettavaksi, tai sinä päivänä, jona asiakirja on jätetty lähetille. Asiakirjalle on tehtävä merkintä päivästä, jona se annetaan postin kuljetettavaksi tai lähetille.

Asiakirjan toimittaminen postitse tai lähetin välityksellä tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla. Postitse asiakirja lähetetään sillä osoitteella, jonka asianomainen on ilmoittanut viranomaiselle.

Lähetti on velvollinen viranomaisen vaatiessa esittämään selvityksen siitä, että asianomainen on antanut asiakirjan noutamisen hänen tehtäväkseen.

Asiakirja, joka sisältää vedon ilmoituksen alioikeuden päätöstä tai tuomiota vastaan taikka tyytymättömyyden ilmoituksen muun tuomioistuimen kuin hovioikeuden päätökseen taikka sellaisen ilmoituksen peruuttamisen, saadaan toimittaa lähetin välityksellä tai postitse. Postin välitystä käytettäessä on tässä tarkoitettu asiakirja, mikäli kysymys ei ole tyytymättömyyden ilmoittamisesta sotaoikeuden päätökseen tai tällaisen ilmoituksen peruuttamisesta, osoitettava asianomaisen tuomioistuimen kansliaan. Sen lisäksi on soveltuvin kohdin noudatettava, mitä tässä laissa muutoin on säädetty.

Mikäli kirkkolaissa tai vesilaissa on annettu tästä laista poikkeavia säännöksiä, on niitä noudatettava.

Tämän lain estämättä on noudatettava, mitä muussa laissa on säädetty oikeudesta toimittaa viranomaisille tai niiltä saada asiakirjoja postitse tai lähetin välityksellä.

10§

Tarkemmat säännökset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

11§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966.

Helsingissä 7. päivänä toukokuuta 1965

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
J. O. Söderhjelm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.