639/1964

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1964

Laki yleisistä teistä annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yleisistä teistä annetun lain voimaanpanosta 21 päivänä toukokuuta 1954 annetun lain 3 §, sellaisena kuin se on 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetussa laissa (391/61), näin kuuluvaksi:

Ne maalaiskuntien, kauppalain tai kaupunkien alueilla olevat kunnan- tai kyläteinä kunnossa pidettävät tiet tai niiden osat, joilla on yleisen liikenteen kannalta ainakin niin huomattava merkitys, kuin yleisistä teistä annetun lain 8 §:ssä paikallisteistä on sanottu, on viimeistään kahdeksan vuoden kuluessa mainitun lain voimaantulosta määrättävä paikallisteiksi. Erityisistä syistä valtioneuvosto voi pitentää tätä aikaa. Jollei tie ennestään kunnoltaan vastaa kunnan- tai kyläteille asetettavia kohtuullisia vaatimuksia, tie on saatettava kuntoon sillä tavoin, kuin 6 §:ssä säädetään. Päätöksen tien määräämisestä paikallistieksi tekee kunkin tien osalta kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, sitten kun on toimitettu sellainen selvitys, josta mainitaan 4 ja 5 §:ssä. Päätös, jolla tie on määrätty paikallistieksi tai tällaista määräämistä tarkoittava esitys tai vaatimus on hylätty, on annettava julkipanon jälkeen, ja valitusaika luetaan tällöin siitä päivästä, jona päätös on annettu.

Mitä 1 momentissa on säädetty, on vastaavasti sovellettava, kun on kysymys sellaisesta kunnan- tai kylätiestä, jota siitä annetun päätöksen mukaisesti on ryhdytty rakentamaan ennen 1 päivää tammikuuta 1965.

Niin ikään on 1 momentin säännöksiä sovellettava, kun on kysymys sellaisista kaupunkien ja eri kuntina olevien kauppalain alueella olevista teistä, jotka siitä huolimatta, että ne eivät ole 3 päivänä toukokuuta 1927 annetussa tielaissa (165/27) tarkoitettuja kunnan- tai kyläteitä taikka maanteiden jatkoja, kuitenkin on vanhastaan katsottu tai muulla perusteella katsottava yleisiksi teiksi.

Samoin on 1 momentin säännöksiä sovellettava sellaisiin asutusteiden väliaikaisesta hoidosta 9 päivänä maaliskuuta 1951 annetussa laissa (140/51) sekä voimassa olevassa maankäyttölainsäädännössä tarkoitettuihin asutusteihin, joilla on yleisen liikenteen kannalta ainakin niin huomattava merkitys, kuin yleisistä teistä annetun lain 8 §:ssä paikallisteistä on sanottu, mikäli niitä on ryhdytty rakentamaan ennen 1 päivää tammikuuta 1965. Näiden teiden luovuttajana maatalousministeriön asiana on saattaa ne 1 momentissa tarkoitettuun kuntoon.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1964

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri
Grels Teir

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.