538/1964

Annettu Helsingissä 6. päivänä marraskuuta 1964

Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaaliministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen (473/ 63) 2 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentti ja 37 §:n 1 momentin 2 kohta sekä lisätään mainittuun asetukseen uusi 13 a ja 47 a § seuraavasti:

Sairausvakuutuslain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna lääkintöhallituksen hyväksymä laboratoriona tai röntgenlaitoksena pidetään yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista 21 päivänä elokuuta 1964 annetun asetuksen 1 §:n 2 momentissa, sellaisena kuin se on 23 päivänä lokakuuta 1964 annetussa asetuksessa (520/64), mainittua tutkimuslaitosta samoin kuin niiden tutkimus ja hoitotoimenpiteiden osalta, joita voidaan suorittaa sellaisessa tutkimuslaitoksessa, sairaalan laboratorio- tai röntgenosastoa ja poliklinikkaa sekä valtion tai yliopiston omistamaa lääketieteellistä tutkimuslaitosta.


13a§

Väestörekisterin pitäjän tulee toimittaa kultakin kuukaudelta viimeistään seuraavan kuukauden seitsemäntenä päivänä tiedot väestörekisteriin merkittäviksi ilmoitetuista muutoksista kansaneläkelaitoksen vahvistamalla lomakkeella sille sairausvakuutustoimistolle, jonka piiriin kuuluvassa kunnassa, ilmoitettava henkilö väestörekisterin mukaan asuu.

19§

Sairausvakuutuslain mukaista etuutta ei makseta siltä ajalta, jonka vakuutettu on mielisairaslain (187/52) 34 §:n 2 momentin tai 35 §:n 1 momentin nojalla sairaalassa, päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huollosta annetun lain (96/61) nojalla sanotun lain mukaisessa huoltolassa sinne määrättynä taikka lastensuojelulain (52/36) nojalla kasvatuslaitoksessa, eikä siltä ajalta, jonka vakuutettu on työlaitoksessa, pakkotyössä tai pakkolaitoksessa. Samoin on meneteltävä muussa valtion tai kunnan omistamassa tahi valtionapua saavassa julkisessa huoltolaitoksessa hoidettavan vakuutetun osalta, joka laitoshoitoon kuuluvana saa edellä tarkoitetun etuuden.


37§

Sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan tehtävänä on:


2) tehdä 47 a §:n mukaisesti vuosittain esitys kansaneläkelaitoksen hallitukselle sairausvakuutuslain 60 §:n 2 momentissa mainittujen varojen käyttämisestä sairauksien ehkäisemistä ja vakuutettujen kuntouttamista tarkoittavan toimintaan;


47a§

Sairausvakuutuslain 60 §:n 2 momentissa tarkoitetut varat on kansaneläkelaitoksen käytettävä vuosittain etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti sellaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on sairauksien ehkäiseminen ja jolla voidaan katsoa olevan yleistä merkitystä koko laaan tai tietyn alueen väestön kannalta, sekä vakuutuksen kustannuksia alentavaan vakuutettujen kuntouttamista tarkoittavaan toimintaan.

Erityisestä syystä voidaan 1 momentissa tarkoitetuista varoista antaa apurahoja käytettäväksi sairauksien ehkäisemistä tai vakuutettujen kuntouttamista tarkoittavaa tutkimustyötä varten.


Tämän asetuksen 2 §:n 1 momentti tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1964.

Helsingissä 6. päivänä marraskuuta 1964

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
K. Sorkio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.