402/1964

Annettu Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 1964.

Laki eräistä toiminnan järjestämisen perusteista Saimaan kanavan vuokra-alueilla.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren vuokraamisesta Suomen Tasavallalle Moskovassa 27 päivänä syyskuuta 1962 allekirjoitetulla sopimuksella, jota tässä laissa sanotaan kanavasopimukseksi, Suomen käyttöön luovutetuilla sopimuksen 1 artiklassa tarkoitetulla vuokra-alueilla on Suomen taholta harjoitetun toiminnan osalta voimassa, jollei kanavasopimuksen määräyksistä tai asian laadusta muuta johdu, mitä tässä laissa säädetään.

2 §

Kanavasopimuksen määräysten täyttämisestä vuokra-alueilla ja Suomen viranomaisille kuuluvista tehtävistä niillä huolehtii Saimana kanavan käyttöä sekä sen ja vuokra-alueiden hoito varten asetettu Saimaan kanavan hoitokunta.

3 §

Niissä kanavasopimuksen 13 artiklan 2 momentissa tarkoitetuissa oikeudellisissa kysymyksissä, jotka Suomella on oikeus järjestää omien lakiensa mukaan, on Suomen kansalainen sekä suomalainen yhteisö, laitos ja säätiö vuokra-alueilla välittömästi Suomen lain alainen.

4 §

Pääsy kanavasopimuksessa tarkoitetuille vuokra-alueille sekä liikkuminen ja oleskelu niillä on sallittu, paitsi Neuvostoliiton viranomaisen siihen oikeuttamille henkilöille, vain sille jolla on hoitokunnan antama tai sen hyväksymä lupa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu lupa voidaan myöntää määräajaksi tai toistaiseksi sekä milloin tahansa hoitokunnan toimesta peruuttaa.

5 §

Kanavasopimuksessa edellytettyä rakennustoimintaa sekä vuokra-alueiden käyttöä ja hoitoa varten tarvittavien rahan taikka tarvikkeiden, koneiden, laitteiden tai muun tavaran kuljettamista Suomesta vuokra-alueille tai niiden palauttamista Suomeen ei ole pidettävä ulkomaille tapahtuvana vientinä tai sieltä tapahtuvana tuontina. Sama koskee vuokra-alueilla hoitokunnan antaman tai sen hyväksymän luvan nojalla oleskelevien huoltamiseen tai henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua omaisuutta.

6 §

Hoitokunnan antaman tai sen hyväksymän luvan nojalla tapahtuva oleskelu vuokra-alueilla on, sikäli kuin oleskelu ulkomailla vaikuttaisi asianomaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin Suomessa, rinnastettava tilapäiseen oleskeluun vieraalla paikkakunnalla Suomessa.

Työnteon ja muun toiminnan vuokra-alueilla on verotuksellisesti katsottava tapahtuvan asianomaisen kotikunnassa.

7 §

Elinkeinotoiminnan harjoittaminen vuokra-alueilla on sallittu vain hoitokunnan antamalla luvalla.

8 §

Hoitokunnan tämän lain nojalla antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

9 §

Hoitokunnalla on oikeus saada asianomaisilta viranomaisilta virka-apua ja lausuntoja sekä sellaisia otteita ja jäljennöksiä asiakirjoista ynnä tietoja, joita hoitokunta katsoo tarvitsevansa ja viranomaiset voivat lain mukaan antaa.

10 §

Muita kuin Neuvostoliiton kansalaisia varten on vuokra-alueilla oltava järjestyssääntö ja tarpeelliset järjestysmiehet.

11 §

Hoitokunnan on laadittava ehdotus järjestyssäännöksi ja alistettava se oikeusministeriön vahvistettavaksi. Jollei ministeriö katso voivansa vahvistaa ehdotettua järjestyssääntöä muuttamattomana, asia on palautettava hoitokunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Vahvistamansa järjestyssääntö ministeriön on julkaistava asetuskokoelmassa.

12 §

Joka rikkoo 11 §:ssä tarkoitettua järjestyssääntöä tuomittakoon sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Sen estämättä, mitä rikoslain 1 luvun 6 §:ssä on säädetty oikeuskanslerin syytemääräyksestä, voidaan syyte edellä 1 momentissa tarkoitetusta rikoksesta tehdä ja asia käsitellä Suomen tuomioistuimessa.

13 §

Järjestysmiehet vuokra-alueille asettaa hoitokunta.

Järjestysmiehellä on oikeus tarpeen vaatiessa hoitokunnan antamien ohjeiden ja määräysten perusteella suoritta tarkastuksia ja etsintöjä muiden kuin Neuvostoliiton kansalaisten käytössä vuokra-alueilla olevissa toimisto-, liike- ja majoitustiloissa sekä sikäli kuin on kysymys muista kuin Neuvostoliiton kansalaisista, todeta asianomaisen henkilöllisyys ja tarkastaa hänen oleskelulupansa, suorittaa henkilöön käyvä tarkastus, ottaa kiinni Suomen viranomaisille luovutettava vuokra-alueilla tapahtuneeseen rikokseen syylliseksi epäilty tahi Suomessa rikoksesta etsintäkuulutettu taikka vahvistetun järjestyssäännön rikkomisen syyllistynyt ja kuljettaa hänet Suomen rajalle sekä sulkea vuokra-alueilla juopuneena tavattu tämän majoituspaikkaan tai tarkoitukseen soveltuvaan muuhun majoitusilaan selviämään..

Suoritettaessa kotietsintää tai henkilöön käyvää tarkastusta on menettelyn osalta soveltuvin kohdin noudatettava, mitä takavarikosta ja etsinnästä rikosasioissa 12 päivänä kesäkuuta 1959 annetussa laissa (260/59) on säädetty.

14 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan tarvittaessa asetuksella.

15 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1964.

Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 1964

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Oikeusministeri
Olavi Merimaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.