296/1964

Annettu Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1964

Tavaramerkkiasetus

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 58 §:n nojalla:

1 luku

Tavaramerkkirekisteri.

Patentti- ja rekisterihallituksessa pidettävän tavaramerkkirekisterin tulee sisältää eri rekisterikortti jokaista rekisteröityä tavaramerkkiä varten. Rekisterikortit on numeroitava ja asetettava numerojärjestykseen.

Rekisterikorttiin, johon on merkitty rekisteröidyksi yhteisömerkki, on otettava tätä koskeva huomautus.

Kun tavaramerkin rekisteröintipäätös on saanut lainvoimaan, rekisteriviranomaisen on viipymättä otettava merkki rekisteriin. Rekisterikorttiin on merkittävä:

1) tavaramerkin hakemusnumero ja hakemuksen saapumispäivä;

2) rekisterinumero ja rekisteröintipäivä;

3) haltijan nimi tai toiminimi ja kotipaikka;

4) tieto siitä liikkeestä tai ammatista, jota varten merkki on tarkoitettu, tai kysymyksen ollessa yhteisömerkistä, haltijan toiminnan laadusta; sekä

5) ne tavaroiden tai palvelujen luokat taikka lajit ja luokat, joita oikeus merkkiin tarkoittaa, sekä, kysymyksen ollessa yhteisömerkistä, maininta määräyksistä, joiden mukaan merkkiä saadaan käyttää.

Tavaramerkkilain 15 §:ssä tarkoitettu suojan piiristä erottaminen (erottamislausuma) sekä salaan lain 18 ja 30 §:ssä tarkoitettu etuoikeus on myös rekisteriin merkittävä. Niin ikään merkitään väriselitys ja viranomaisen harkinnan mukaan muu merkkiselitys.

Ellei tavaramerkin haltijalla ole Suomessa kotipaikkaa, merkittäköön haltijan asiamies rekisteriin. Asiamiehestä tehtäköön merkintä myös muulloin, kun rekisteriviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Rekisteröinnin uudistamishakemuksesta on viipymättä tehtävä merkintä rekisteriin mainitsemalla saapumispäivä. Kun asia on ratkaistu, päätös on merkittävä rekisteriin. Jos merkki uudistetaan toiselle kuin sille, joka viimeksi on merkitty tavaramerkin haltijaksi, on samalla merkinnät uudesta haltijasta tehtävä rekisteriin.

Kun tavaramerkki poistetaan rekisteristä tavaramerkkilain 24―26 tai 31 §:n nojalla, on rekisterikortti yliviivattava sekä toimenpiteen päivämäärä ja aihe mainittava.

Kun tavaramerkkilain 33 tai 34 §:ssä tarkoitettu tavaramerkin luovutuksen tai käyttöluvan merkitsemispyyntö on tehty, on siitä viipymättä otettava maininta rekisteriin. Sitten kun rekisteriviranomainen on ratkaissut asian, päätös on merkittävä rekisteriin. Jos hakemukseen suostutaan, on tehtävä merkintä uuden ha3tijan tai käyttöluvan saajan nimestä tai toiminimestä ja kotipaikasta sekä luovutus- tai käyttölupasopimuksen päivämäärästä. Käyttölupasopimuksen kohdalta rekisteriviranomaisen on, harkintansa mukaan kussakin eri tapauksessa, merkittävä ne käyttöluvan saajan oikeuden rajoitukset, jotka on mainittu käyttölupasopimuksessa.

Tavaramerkkilain 33 §:n 3 momentissa tarkoitetusta panttaussopimuksen merkitsemispyynnöstä on rekisteriin tehtävä merkintä ja asia viipymättä ratkaistava. Päätös ja sen päivämäärä on merkittävä rekisteriin ja, jos pyyntöön suostutaan, on siihen lisäksi merkittävä pantinhaltijan nimi tai toiminimi ja kotipaikka sekä panttaussopimuksen ja panttausoikeuden syntymisen päivämäärät.

Kun käyttöluvan tai panttioikeuden näytetään lakanneen, on niistä tehdyt merkinnät yliviivattava ja mainittava toimenpiteen päivämäärä ja aihe.

Tavaramerkin toiselle siirtymisestä muussa kun 1 momentissa mainitussa tapauksessa on rekisteriin myös tehtävä merkintä.

Rekisterimerkinnät on niin ikään tehtävä muista kuin 2―5 §:ssä mainituista patentti- ja rekisterihallituksen päätöksistä ja toimenpiteistä, jotka koskevat rekisteröityä tavaramerkkiä, niin myös rekisteriviranomaiselle lähetetystä tuomiosta muussa kuin 4 §:ssä tarkoitetussa tavaramerkkiasiassa, mikäli päätös, toimenpide tai tuomio välittömästi kohdistuu tavaramerkkirekisteriin.

2 luku

Hakemus tavaramerkkiasiassa.

Hakemus tavaramerkkiasiassa on tehtävä kirjallisesti sekä hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoitettava. Hakemukseen kuuluvasta vieraskielisestä liitteestä on rekisteriviranomaiselle annettava oikeasi todistettu suomennos tai ruotsinnos, mikäli viranomainen sitä vaatii.

Rekisteröintiä haettaessa on kunkin tavaramerkin osalta tehtävä eri hakemus. Samoin on meneteltävä kuu hakemus tarkoittaa muuta toimenpidettä tavaramerkkiin nähden.

Jos hakija tahtoo ulottaa rekisteröinnin koskemaan muuta kuin hakemuksessa tarkoitettua tavaralajia, on siitä tehtävä eri hakemus.

Tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tulee sisältää:

1) hakijan nimi tai toiminimi sekä kotipaikka ja osoite;

2) milloin hakijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

3) tavaramerkki kuviona, sanoina, kirjaimina tai numeroina, taikka tavaraa asun kuvana;,

4) tieto siitä liikkeestä tai ammatista, jota varten merkki on tarkoitettu, tai kysymyksen ollessa yhteisömerkistä, hakijan toiminnan laadusta; sekä

5) ilmoitus niistä tavaroiden tai palvelujen lajeista tai luokista, joita varten merkki pyydetään rekisteröitäväksi.

Hakemukseen on liitettävä:

1) tavaramerkin kuva painettuna tai kirjoitettuna postikorttikartongille, jonka koko on 15 kertaa 10 senttimetriä, kahtena kappaleena, tai jos merkki halutaan rekisteröitäväksi useampaan kuin yhteen luokkaan kuuluvia tavaroita varten, lisäksi yksi kuva kunkin muun luokan osalta, ja

2) merkin mustavalkoisena painamista varten tarpeellinen, kuvien kokoinen suorakulmion muotoiselle kirjapainossa käytettäväksi sopivalle alustalle kiinnitetty kuvalaatta, milloin tavaramerkkinä on kuviomerkki tai sellainen sanamerkki, joka ei ole tavallissa painoasussa.

Mikäli hakija pyytää merkkiä rekisteröitäväksi tietyn värisenä, tulee hakemuksessa olla väriselitys ja on siihen liitettävä arkistopaperille painettu merkin värivedos vähintään kymmenenä erillisenä kappaleena.

Ellei hakija harjoita elinkeinoa Suomessa, on hakemukseen liitettävä hänen kotimaansa tavaramerkkirekisterin ote, joka osoittaa, että tavaramerkki on siellä hänelle rekisteröity niitä tavaroita varten, joita hakemus tässä maassa tarkoittaa (kotimaantodistus). Eräiden maiden enkeinonharjoittajien vapauttamisesta esittää kotimaantodistus on säädetty tavaramerkkilaissa.

Hakemukseen, joka koskee yhteisömerkin rekisteröintiä, on liitettävä myös tavaramerkkilain 53 §:ssä mainitut asiakirjat.

10§

Tavaramerkin rekisteröintiasiassa hakijan on, milloin rekisteriviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi, kirjallisesti selitettävä, mitä merkki on tarkoitettu kuvaamaan ja mikä hakijan mielestä on merkille luonteenomaista.

Jos hakemus koskee tavaran asun rekisteröintiä, hakijan on, mikäli rekisteriviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi, annettava tästä mallikappaleita viranomaiselle.

11§

Tavaramerkkilain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettu väite on tehtävä kirjallisesti ja annettava kaksin kappalein patentti- ja rekisterihallitukselle. Väiteasiakirjan liite on niin ikään, mikäli mahdollista, annettava kahtena kappaleena.

Väitteen johdosta annettavaan selitykseen tai lausumaan on vastaavasti sovellettava, mitä 1 momentissa on sanottu.

12§

Rekisteröinnin uudistamishakemuksen tulee sisältää:

1) hakijan nimi tai toiminimi sekä kotipaikka ja osoite;

2) muut 9 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohdissa mainitut tiedot, mikäli niissä tarkoitetut olosuhteet ovat muuttuneet edellisen merkinnän tekemisen jälkeen sekä;

3) ilmoitus suoja-sian supistuksesta, jonka hakija haluaa tehtäväksi, sekä tällaisessa tapauksessa niistä tavara- tai palvelulajeista tai -luokista, jotka rekisteröinti tämän jälkeen tulisi käsittämään.

13§

Rekisteröidyn tavaramerkin tavaramerkkilain 23 §:n mukaisen muutoshakemuksen tulee sisältää:

1) hakijan nimi tai toiminimi sekä kotipaikka ja osoite;

2) muut 9 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohdissa mainitut tiedot, mikäli niissä tarkoitetut olosuhteet ovat muuttuneet edellisen merkinnän tekemisen jälkeen; sekä

3) selvä maininta siitä merkin muutoksesta, jonka hakija haluaa tehtäväksi.

Jos hakijana on toinen kuin se, joka on merkitty rekisteriin merkin haltijaksi, on hakemukseen liitettävä asiakirja, joka osoittaa hakijan oikeuden merkkiin.

Hakemuksessa on liitettävä 9 §:ssä tarkoitetut merkin kuvat, kuvalaatta ja värivedokset.

14§

Hakemuksen, joka tarkoittaa rekisteröidyn tavaramerkin luovutuksesta tai muusta toiselle siirtymisestä aiheutuvan merkinnän tekemistä tavaramerkkirekisteriin, tulee sisältää hakijasta vastaavat tiedot kuin 9 §:n 1 momentissa tarkoitetaan. Jos ilmoittajana on muu kuin tavaramerkin uusi haltija, hakemusasiakirjojen tulee sisältää tämän suostumus pyydettyyn toimenpiteeseen.

Hakemukseen on liitettävä:

1) asiakirja, joka osoittaa merkin siirtymisen ja josta ilmenee, onko siirtyminen käsittänyt kaikki ne tavaralajit, joita varten merkki on rekisteröity, vai osan niistä, ja onko siirtyminen tapahtunut liikkeen luovutuksen yhteydessä, ja

2) asianomainen kotimaantodistus, mikäli sellainen tavaramerkkilain 28 §:n mukaan on tarpeen.

15§

Hakemuksen tavaramerkkiä koskevan käyttöluvan rekisteröimisestä voi tehdä joko tavaramerkin haltija tai käyttöluvan saaja. Hakemuksen tulee sisältää ilmoitus käyttöluvan saajan nimestä tai toiminimestä, kotipaikasta ja osoitteesta, käyttölupasopimuksen päivämäärästä sekä niin ikään mahdollisesti sovituista käyttöluvan saajan oikeuden rajoituksista. Käyttölupasopimus on liitettävä hakemukseen.

16§

Hakemuksen, joka tarkoittaa panttaussopimuksen merkitsemistä rekisteriin, tulee sisältää pantinhaltijan nimi tai toiminimi, kotipaikka ja osoite sekä panttaussopimuksen päivämäärä. Panttaussopimus on liitettävä hakemukseen.

3 luku

Menettely rekisteröintiasioissa.

17§

Tavaramerkkilain 18 tai 30 §:ssä tarkoitettu etuoikeusvaatimus on tehtävä ennen kuin hakemus lain 20 §:n laukaan kuulutetaan. Milloin vaatimus perustuu mainitun lain 18 §:ään, on hakijan tarvittaessa selvitettävä, että näyttelyä on pidettävä kansainvälisenä.

18§

Milloin tavaramerkkilain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettu väite tehdään rekisteröintihakemusta vastaan eikä väite ole ilmeisesti aiheeton, on hakijaa kehoitettava määräajassa antamaan lausumansa.

19§

Asiassa, joka koskee tavaramerkin poistamista rekisteristä, sekä rekisteröintiasioissa, joita tarkoitetaan tavaramerkkilain 23, 33 ja 34 §:ssä, meneteltäköön siten kuin saman lain 19 §:ssä on säädetty rekisteröintihakemuksen käsittelystä.

Jos tavaramerkin haltija pyytää merkin poistamista ja rekisterissä on merkintä käyttöluvasta, on hakemuksesta tarvittaessa lähetettävä ilmoitus käyttöluvan saajalle ja varattava tälle tilaisuus lausuman antamiseen.

20§

Rekisteriviranomaisen on vastattava yleisön tiedusteluihin, onko tietty sanamerkki rekisteröity.

4 luku

Kuulutus

21§

Tavaramerkkilain mukaiset kuulutukset julkaistaan patentti- ja rekisterihallituksen toimittamassa tavaramerkkilehdessä.

Hakemus kaikkine liitteineen on kahden kuukauden kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta lukien pidettävä patentti- ja rekisterihallituksessa jokaisen nähtävänä, joka tahtoo saada hakemuksesta tietoja.

22§

Tavaramerkkilain 20 §:n mukaisen kuulutuksen tulee sisältää:

1) kuulutuspäivä;

2) tavaramerkin hakemusnumero;

3) tavaramerkki;

4) hakemuksen saapumispäivä;

5) hakijan nimi tai toiminimi ja kotipaikka;,

6) tieto siitä liikkeestä tai ammatista, jota varten merkki on tarkoitettu, tai yhteisömerkin kohdalta, hakijan toiminnan laadusta maininnoin niistä määräyksistä, joiden mukaan merkkiä saadaan käyttää; seka

7) ne tavaroiden tai palvelujen luokat, jotka merkkioikeus tulisi käsittämään.

Niin ikään otettakoon kuulutukseen väriselitys ja rekisteriviranomaisen harkinnan mukaan muu merkkiselitys samoin kuin maininta ä §:n 2 momentissa tarkoitetuista erottanaislausumasta ja etuoikeudesta.

Kuulutuksessa on tiedotettava, että sen, joka tahtoo tehdä väitteen hakemusta vastaan, on tehtävä se kirjallisesti rekisteriviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa kuulutuspäivästä 11 §:n mukaisesti.

23§

Tavaramerkkilain 21 §:n 2 momentin mukaisessa kuulutuksessa on ilmoitettava vastaavat tiedot kuin 22 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetaan sekä lisäksi rekisterinumero ja rekisteröintipäivä samoin kuin etuoikeuden alkamispäivä.

Tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin mukaisessa kuulutuksessa on mainittava hakemusnumero ja hakijan nimi tai toiminimi.

24§

Tavaramerkin rekisteröinnin uudistamista, merkin lakkaamista tai nauuta poistamista rekisteristä taikka suoja-alan supistamista koskevasta kuulutuksesta tulee ilmetä rekisterinumero, haltijan nimi tai toiminimi, päätöksen tai toimenpiteen päivämäärä sekä tavara- tai palveluluokat. Merkkiä uudistettaessa on mainittava voimassaoloaika.

25§

Tavaramerkin siirtymistä koskevassa kuulutuksessa on mainittava rekisterinumero, edellisen ja uuden haltijan nimi tai toiminimi ja kotipaikka samoin kuin ne tavara- tai palveluluokat, joita merkkioikeus koskee, sekä muut tiedot, jotka rekisteriviranomainen katsoo tarpeellisiksi. Mitä tässä on sanottu, noudatettakoon soveltuvin osin, kun annetaan kuulutus käyttöluvan myöntämisestä.

26§

Rekisteröidyn tavaramerkin muutosta koskevan kuulutuksen tulee sisältää rekisterinumero, muutettu merkki, haltijan nimi tai toiminimi ja kotipaikka.

5 luku

Maksut.

27§

Hakemusta tehtäessä on suoritettava seuraavat maksut:

1) tavaramerkin rekisteröinti- ja uudistamishakemus 60 markkaa
2) rekisteröinnin uudistamishakemus, jos hakemus ja jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 80 markkaa
3) yhteisömerkin rekisteröinti- ja uudistamishakemus 120 markkaa
4) luokkamaksu rekisteröitäessä ja uudistettaessa, kultakin luokalta 20 markkaa
5) rekisteröidyn merkin muuttamishakemus 20 markkaa
6) tavaramerkkirekisteriin tehtävää muuta kuin edellä tarkoitettua muutosta koskeva hakemus 5 markkaa
7) käyttöluvun merkitsemistä koskeva hakemus 20 markkaa
8) panttioikeuden merkitsemistä koskeva hakemus 20 markkaa

Milloin tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus hylätään tai jätetään sillensä, maksetaan hakijalle takaisin puolet suoritetuista hakemus- ja luokkamaksuista. Milloin merkkiä ei rekisteröidä kaikkiin luokkiin, joista luokkamaksu on suoritettu, palautetaan hakijalle puolet 11iiden luokkien maksuista, jotka jäävät pois. Samojen sääntöjen mukaan tapahtuu maksujen palautus, jos hakija peruuttaa vireillä olevan hakemuksen tai supistaa sitä.

Mitä edellisessä momentissa on sanottu maksujen palauttamisesta, noudatettakoon vastaavasti, kun uudistamishakemukseen ei suostuta.

Edellä 20 §:ssä tarkoitetusta vastauksesta on tiedustelua tehtäessä suoritettava maksuna 5 markkaa kultakin luokalta.

Ilmoitus tavaramerkkirekisteriin merkityn oikeuden lakkaamisesta on maksuton.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä.

28§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1964. Sillä kumotaan:

muutetut määräykset eräiden vieraitten patenttien ja tavaraleimain suojelemisesta sisältävä, 30 päivänä syyskuuta 1921 annettu asetus (230/21), mikäli se vielä on voimassa;

patentti- ja tavaraleima-asioissa suoritettavista maksuista 15 päivänä heinäkuuta 1963 annettu asetus (383/63), mikäli siinä. on säädetty tavaraleima-asioissa suoritettavista maksuista; sekä

tavaraleimain rekisteröimisestä 4 päivänä huhtikuuta 1889 annettu julistus.

29§

Ennen kuin tavaramerkin rekisteröintihakemus, joka on tehty, mutta ei ratkaista ennen 1 päivää kesäkuuta 1964, kuulutetaan tavaramerkkilain 20 §:n mukaan, tulee hakijan suorittaa 27 §:ssä mainitut maksut. Maksu määräytyy niiden luokkien lukumäärän mukaan, jotka hakemus käsittää kuulutettaessa. Maksusta vähennettäköön, mitä hakija aikaisemmin on rekisteröimismaksuna suorittanut. Milloin tällainen hakemus kuulutettaessa ei käsitä tavaroita useammassa kuin kolmessa luokassa, älköön hakijalta suoritetun rekisteröimismaksun lisäksi muita maksuja perittäkö.

Milloin ennen 1 päivää kesäkuuta 1964 tehty hakemus hylätään, jätetään sillensä tai peruutetaan, maksetaan hakijalle takaisin puolet suoritetusta rekisteröimismaksusta.

30§

Jos 1 päivänä kesäkuuta 1964 on käsiteltävänä hakemus sellaisen tavaramerkin rekisteröinnin uudistamisesta, jonka rekisteröintikausi on ennen mainittua päivää päättynyt, älköön hakijalta, joka jo on suorittanut patentti- ja tavaraleima-asioissa suoritettavista maksuista annetun asetuksen mukaiset maksut säädetyssä järjestyksessä, perittäkö enää nauuta maksua. Muissa tapauksissa on niistä uudistushakemuksista, jotka 1 päivänä kesäkuuta 1964 ovat käsiteltävinä, perittävä maksut tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

31§

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehdyt rekisterimerkinnät siirretään rekisterikortteihin rekisteröintien uudistamisten yhteydessä. Aikaisemmat merkinnät rekisterikirjassa on yliviivattava ja samalla mainittava näiden merkintöjen siirtämisestä.

Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1964

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Kauppa- ja teollisuusministeri
Olavi J. Mattila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.