138/1964

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1964.

Laki sotilasvammalain 29 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain 29 §, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 1959 annetussa laissa (204/59), näin kuuluvaksi:

29 §.

Valtion tapaturmatoimiston päätökseen haetaan muutosta vakuutusoikeudelta kirjallisella valituksella viimeistään ennen kello 12 kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona valittaja sai päätöksestä tiedon. Valtion tapaturmatoimiston 32 §:n 1 ja 3 momentissa ja 33 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa antamaan päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta.

Vakuutusoikeuden päätökseen, mikäli on kysymys siitä, oikeuttaako ruumiinvamma, sairaus, kuolema tai katoaminen tämän lain mukaiseen korvaukseen, saa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta viimeistään ennen kello 12 kuudentenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon vakuutusoikeuden päätöksestä. Vakuutusoikeuden 12 §:ssä, 15 §:n 4 momentissa, 16 ja 18 §:ssä, 32 §:n 2 momentissa sekä 42 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa antama päätös on lopullinen samoin kuin 5 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden oikeutta huoltoeläkkeeseen koskeva päätös, ei kuitenkaan siltä osalta, kuin on kysymys 1, 2 tai 3 §:ssä säädetyistä korvattavuuden edellytyksistä.

Milloin vakuutusoikeuden päätöksestä tehtyä valitusta ei ole heti jätettävä tutkittavaksi ottamatta tai hylättävä, on vastapuolelta vaadittava vastaus virkateitse.

Jos vakuutusoikeuden päätöstä ei muuteta, on korkeimman oikeuden päätös kirjoitettava valituskirjaan, joka siihen liitettyine kappaleineen vakuutusoikeuden päätöstä on annettava valittajalle takaisin.

Oikeudesta toimittaa valituskirja vakuutusoikeudelle ja korkeimmalle oikeudelle postitse tai lähetin välityksellä on erikseen säädetty.

Jollei valituksen yhteydessä muuta näytetä, katsotaan valittajan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös on valtion tapaturmatoimistosta tai vakuutusoikeudesta hänen ilmoittamallaan osoitteella varustettuna pantu postiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1964. Kuitenkin on haettaessa muutosta sitä ennen annettuun vakuutusoikeuden päätökseen vanhempaa lakia sovellettava.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1964.

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
REINO R. LEHTO.

Oikeusministeri
Olavi Merimaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.