137/1964

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1964.

Laki tapaturmavakuutuslain 53 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain 53 §:n 1, 3, 4, 5 ja 6 momentti, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä huhtikuuta 1959 annetussa laissa (205/59), sekä lisätään pykälään uusi 7 momentti seuraavasti:

53 §.

Joka ei tyydy vakuutuslaitoksen antamaan päätökseen, saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta kirjallisella valituksella viimeistään ennen kello 12 kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon vakuutuslaitoksen päätöksestä.


Joka ei tyydy vakuutusoikeuden päätökseen, mikäli on kysymys siitä, oikeuttaako ruumiinvamma, sairaus tai kuolema tämän lain mukaiseen korvaukseen, tahi siitä, kenen on korvaus suoritettava, taikka 2 momentissa mainitussa asiassa annettuun päätökseen, milloin vakuutusmaksujen määrä ylittää kaksisataa markkaa, saa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta viimeistään ennen kello 12 kuudentenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon vakuutusoikeuden päätöksestä. Vakuutusoikeuden 6 §:n 2 kohdassa tarkoitetun henkilön oikeutta huoltoeläkkeeseen koskeva päätös on lopullinen, ei kuitenkaan siltä osalta, kuin on kysymys 1–5 §:ssä säädetyistä korvattavuuden edellytyksistä.

Milloin vakuutusoikeuden päätöksestä tehtyä valitusta ei ole heti jätettävä tutkittavaksi ottamatta tai hylättävä, on vastapuolelta vaadittava vastaus virkateitse.

Jos vakuutusoikeuden päätöstä ei muuteta, on korkeimman oikeuden päätös kirjoitettava valituskirjaan, joka siihen liitettyine kappaleineen vakuutusoikeuden päätöstä on annettava valittajalle takaisin.

Oikeudesta toimittaa valituskirja vakuutusoikeudelle ja korkeimmalle oikeudelle postitse tai lähetin välityksellä on erikseen säädetty.

Jollei valituksen yhteydessä muuta näytetä, katsotaan valittajan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös on vakuutuslaitoksesta tai vakuutusoikeudesta hänen ilmoittamallaan osoitteella varustettuna pantu postiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1964. Kuitenkin on haettaessa muutosta sitä ennen annettuun vakuutusoikeuden päätökseen vanhempaa lakia sovellettava.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1964.

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
REINO R. LEHTO.

Oikeusministeri
Olavi Merimaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.