46/1964

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1964

Asetus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista

Opetusministerin esittelystä säädetään eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista 3 päivänä toukokuuta 1961 annetun lain (236/61) 3 §:n nojalle:

1 §

Myönnettäessä eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista 3 päivänä toukokuuta 1961 annetussa laissa (236/61) tarkoitettuja apurahoja ja avustuksia on noudatettava jäljempänä tässä asetuksessa säädettyä menettelyä.

2 §

Kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavat apurahat ja avustukset jakaa opetusministeriö hakemuksesta.

3 §

Opetusministeriön avuksi asetetaan lautakunta, jonka tulee tehdä ehdotus apurahojen aja avustusten jaosta.

Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viis muuta jäsentä, jotka ja joiden varamiehet opetusministeriö molempia kieliryhmiä edustavien kirjailijoiden ja kääntäjien valtakunnallisia järjestöjä kuultuaan määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnassa tulee olla yksi opetusministeriön ja yksi valtiovarainministeriön edustaja sekä viisi mainittujen järjestöjen nimeämää edustajaa.

Lautakunta ottaa sihteerin ja voi kuulla asiantuntijoita.

4 §

Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puhetta johtaneen ääni.

5 §

Lautakunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, josta tulee käydä ilmi läsnäolleiden nimet, käsitellyt asiat ja niissä tehdyt päätökset. Äänestyksen tapahtuessa on eriävät mielipiteet merkittävä pöytäkirjaan. Lautakunta päättää, miten pöytäkirja tarkistetaan ja lautakunnan kirjeet allekirjoitetaan.

6 §

Lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenen, asiantuntijan ja sihteerin palkkioista, matkakustannusten korvauksesta ja päivärahoista on voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

7 §

Luovaa kirjallista työtä suorittavalle kirjailijalle ja kirjojen kääntäjälle tarkoitettua apurahaa sekä ahtaissa taloudellisissa oloissa elävälle iäkkäälle kirjailijalle tarkoitettua avustusta haetaan opetusministeriön vahvistamalla lomakkeella tammikuuna loppuun mennessä. Opetusministeriö voi kuitenkin erityisistä syistä julistaa edellä mainittuja apurahoja ja avustuksia myöhemminkin haettaviksi.

Sairauden tai työkyvyttömyyden johdosta taloudellisiin vaikeuksiin joutuneelle kirjailijalle tarkoitettua avustusta voidaan avustustarpeen ilmaantuessa hakea opetusministeriön vahvistamalla lomakkeella.

Hakemuslomakkeita on saatavana valtion julkaisutoimistosta.

8 §

Jos 1 §:ssä tarkoitetun lain 2 §:n 1 momentissa mainittuja jakoperusteita ei voida huomioonotettavien hakijoiden vähyyden tai muiden pakottavien syiden johdosta noudattaa ja tämän vuoksi syntyy jonkin apuraha- tai avustusryhmän kohdalla säästöä, saadaan tämä säästö käyttää seuraavasti:

1) Luovaa kirjallista työtä suorittaville kirjailijoille apurahoiksi tarkoitetusta määrästä säästynyt osa saadaan käyttää apurahoiksi kirjojen kääntäjille ja vastaavasti kääntäjille tarkoitetusta määrästä säästynyt osa saadaan käyttää apurahoiksi kirjailijoille.

2) Ahtaissa taloudellisissa oloissa eläville iäkkäille kirjailijoille avustuksiksi tarkoitetusta määrästä säästynyt osa saadaan käyttää avustuksiksi kirjailijoille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden johdosta ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin ja vastaavasti viimeksi mainitulle ryhmälle tarkoitetusta määrästä säästynyt osa saadaan käyttää avustuksiksi tässä kohdassa ensiksi mainitulle ryhmälle.

3) Milloin, näin meneteltyä, osa määrärahasta vielä jää jakamatta saadaan 1 kohdassa mainituille ryhmille tarkoitetun määrän säästö käyttää avustuksiksi ja tällöin ensisijaisesti ahtaissa taloudellisissa oloissa elävien iäkkäiden kirjailijoiden avustamiseen sekä 2 kohdassa mainituille ryhmille tarkoitetun määrän säästö apurahoiksi luovaa kirjallista työtä suorittaville kirjailijoille.

9 §

Mikäli opetusministeriö ei toisin määrää, maksetaan apurahat yhdellä kertaa ja avustukset tarkoituksenmukaisina erinä kuukausittain kunkin kuukauden alussa.

10 §

Milloin avustusta käytetään ilmeisesti vastoin se tarkoitusta tai milloin avustuksen saaja saadakseen avustuksen on antanut itsestään tai oloistaan harhaanjohtavia tietoja, voi opetusministeriö peruttaa avustuksen maksamattoman osan sekä, milloin syytä siihen katsotaan olevan, määrätä siitä asianomaiselle jo maksetun osan takaisin perittäväksi.

Apurahan ja avustuksen suorittaminen lakkaa apurahan tai avustuksen saajan kuoltua. Avustuksen saajan oikeudenomistajilla on kuitenkin oikeus nostaa se erä, joka erääntyy maksettavaksi sinä kuukautena, jonka kuluessa avustuksen saaja on kuollut.

Tämän pykälän säännösten johdosta syntyviä säästöjä saadaan saman kalenterivuoden aikana käyttää apurahoiksi tai avustuksiksi soveltaen vastaavasti, mitä 8 §:ssä on säädetty.

11 §

Sen estämättä, mitä 7 §:ssä säädetään, on vuonna 1964 jaettavia apurahoja ja avustuksia haettaessa noudatettava, mitä opetusministeriö siitä erikseen määrää.

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1964

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Opetusministeri
R. H. Oittinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.