374/1963

Annettu Helsingissä 4. päivänä heinäkuuta 1963

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 39 §:n 1 momentti, 68 §:n 2 momentti, 81 §:n 1 momentti, 90 §:n 2 momentti ja 119 §:n 3 momentti sekä lisätään sen 45 §:ään uusi 2 momentti ja 84 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

39§

Veroilmoitus on kultakin verovuodelta annettava ennen seuraavan vuoden tammikuun loppua. Verovelvollinen, joka kuuluu kirjanpitovelvollisten ensimmäiseen tai toiseen ryhmään, saa kuitenkin antaa veroilmoituksensa viimeistään maaliskuun 1 päivänä. Verovelvollisella, joka kuuluu kirjanpitovelvollisten kolmanteen tai neljänteen ryhmään ja jonka tilikausi on päättynyt lokakuun 1 päivän jälkeen, on oikeus antaa veroilmoituksensa viimeistään huhtikuun 1 päivänä. Viimeksi sanottu oikeus on myös valtiolla, kunnalla ja kuntainliitolla sekä evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnalla.


45§

Asetuksella voidaan myöntää poikkeuksia 1 momentin 3 kohdan mukaisesta ilmoittamisvelvollisuudesta.

68§

Verojyvityksestä ja -luokituksesta on verotuksessa kuitenkin poikettava, milloin havaitaan, että siinä on tapahtunut laskuvirhe tai tähän verrattava erehdys taikka että kiinteistön viljelysmaan tai metsämaan pintaalassa on verojyvityksen ja -luokituksen toimittamisen jälkeen tapahtunut muutos. Niin ikään on verojyvityksestä ja -luokituksesta poikettava, jos sen toimittamisen jälkeen viljelysmaan tai metsämaan tuottoon vaikuttavissa tekijöissä on tapahtunut sellainen muutos, joka aiheuttaa viljelysmaan tai metsämaan tuoton lisääntymisen tai vähentymisen ainakin viidellä sadalta.

81§

Veroluettelo on pidettävä julkisesti nähtävänä kymmenen arkipäivän ajan verolautakunnan päättämässä paikassa kunnan alueella tai, jos se on erityisistä syistä tarkoituksenmukaista, läheisessä väestökeskuksessa. Nähtävillepanosta on sitä ennen ilmoitettava, niinkuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.


84§

Milloin 1 momentissa tarkoitetun muun vuoden verotuksen on toimittanut toinen verolautakunta kuin se, joka veronoikaisun tai jälkiverotuksen yhteydessä osoittaa verovelvollisen saamaan veroa takaisin, tehdään tästä aiheutuva muutos maksuunpanoon siinä kunnassa, missä asianomaisen muun vuoden verotus on toimitettu.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään verosta, sovelletaan myös kansaneläkevakuutusmaksuun.

90§

Lääninoikeuden on 1 momentissa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta, jollei valitusta heti jätetä tutkittavaksi ottamatta tai ilmeisesti aiheettomana hylätä, hankittava verojyvityksen ja -luokituksen suorittajan lausunto sekä varattava valtion tai kunnan puolesta tehdystä valituksesta maatalouskiinteistön omistajalle tai haltijalle sekä tämän valituksesta valtio- ja kunnanasiamiehelle tilaisuus kirjallisen vastineen antamiseen. Lääninoikeuden taikka sen määräämän kahden tai useamman oikeuden jäsenen tahi 30 §:ssä mainitun lisäjäsenen on lisäksi toimitettava kiinteistöllä katselmus, milloin sitä asian laatuun katsoen pidetään tarpeellisena.


119§

Milloin valtion- ja kunnallisvero eivät ole tulleet täysimääräisesti suoritetuiksi, on kummankin veron suoritukseksi katsottava yhtä suuri osa kertyneestä määrästä, kuin kumpikin vero on verovelvolliselle määrätyn valtion- ja kunnallisveron yhteismäärästä, kuitenkin siten, että kunnallisveron osuus tasoitetaan lähimpään kymmenellä jaolliseen pennimäärään.


Helsingissä 4. päivänä heinäkuuta 1963

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Onni Koski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.